M'HAN DESESTIMAT LA RECLAMACIÓ PRÈVIA I NO ESTIC D'ACORD, QUÈ HAIG DE FER?

 

Si no està d'acord amb la resolució desestimatòria de la seva reclamació prèvia podrà presentar demanda contra la mateixa davant el Jutjat social, en el termini de trenta dies a explicar des de la data en què es notifiqui aquesta desestimació.

A més, podrà interposar el recurs extraordinari de revisió davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

  • Que en dictar-se la resolució que desestimi la seva reclamació s'hagués comès un error de fet que resulti dels propis documents que formin part de l'expedient.
  • Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l'assumpte que, encara que siguin posteriors, demostrin l'error de la resolució recorreguda.
  • Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimoniatges declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquesta resolució.
  • Que la resolució s'hagués dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i s'hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma.

En el primer cas exposat, pot presentar aquest recurs en un termini de quatre anys des de la data de la notificació de la resolució impugnada. Pels altres casos, té un termini de tres mesos des del coneixement dels documents o la sentència judicial.

Igualment podrà presentar, a qualsevol moment, sol·licitud de rectificació d'errors materials, de fet o aritmètics, existents en els actes de l'Administració.