SÓC UNA PERSONA TREBALLADORA FIXA DISCONTÍNUA, QUAN PUC OPTAR ENTRE REPRENDRE L'ATUR QUE NO HE FINALITZAT O SOL·LICITAR UN DE NOU?

Quan finalitzi la seva campanya o temporada com a persona treballadora fixa discontínua pot optar entre reprendre la prestació per desocupació que tenia aprovada, sempre que no s'hagi extingit en haver estat la durada del treball o treballs realitzats igual o superior a 360 dies, o sol·licitar una nova prestació, si ha cotitzat a desocupació almenys 360 dies des del començament de la prestació anterior i compleix la resta dels requisits exigits.

Per tant, encara que no hagi extingit la prestació anterior, pot percebre una nova, sempre que acrediti nous períodes d'ocupació cotitzada de 360 dies com a mínim. En aquest cas, la prestació anterior que havia suspès en començar la campanya quedarà extingida.

En cessar la campanya, si sol·licita la represa de la prestació suspesa, cobrarà els dies que quedin pendents. Els períodes cotitzats des del naixement d'aquesta prestació es tindran en compte per a una prestació posterior.