TINC DRET A VACANCES ESTANT COBRANT UNA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ?

Si està percebent prestacions per desocupació no té dret a vacances. No obstant això, es pot desplaçar durant un màxim d'un mes en territori nacional i 15 dies per l'estranger.

En aquest últim cas, resulta convenient que comuniqui a la seva oficina de prestacions la sortida abans de produir-se. Així mateix, el primer dia hàbil següent al del seu retorn ha de presentar-se en aquesta oficina.