TINC DRET A L'ATUR SENT REPRESENTANT DE COMERÇ QUE COTITZA AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL?

Sí, té dret a percebre la prestació per desocupació, ja que l'única particularitat com a representant de comerç, és que és vostè  mateix qui realitza la cotització, tant de la seva aportació com la de l'empresa; aquesta li reintegrarà la seva part (la de l'empresa) quan li aboni les seves retribucions.

No tindrà dret a la prestació contributiva per desocupació ni al subsidi si incompleix les obligacions d'afiliació i alta en la Seguretat Social i de cotització per la contingència de desocupació, sempre que no hagi regularitzat la seva situació amb anterioritat a la sol·licitud de la prestació o subsidi.