CONVISC AMB LA MEVA PARELLA SENSE ESTAR CASATS, ÉS CÀRREGA FAMILIAR PER AL MEU SUBSIDI?

Per percebre el subsidi per desocupació, la parella amb la qual conviu sense estar casats, no es considera càrrega familiar.

No obstant això, si la unitat de convivència està formada per la seva parella de fet i pels fills o filles comunes menors d'anys 26 o majors amb discapacitat, o menors acollits o acolliments per tots dos, (atès que el Codi Civil estableix en el seu article 143 l'obligació dels pares de prestar aliments als seus fills i filles), es consideraran responsabilitats familiars si els ingressos del conjunt de la seva unitat familiar, incloent els de la seva parella de fet, dividits entre el nombre de membres que la componen, no superen el % 75 del salari mínim interprofessional (quanties per aquest any).