PER ACCEDIR AL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, ES TÉ EN COMPTE EL FILL O LA FILLA DE LA MEVA PARELLA, NO HAVENT-HI CONVIVÈNCIA PERÒ SÍ OBLIGACIÓ D'ALIMENTS?

El fill o la filla de la seva parella, tant si existeix o no unió matrimonial, no es considera que està al seu càrrec quan no convisqui en la unitat familiar, encara que hi hagi obligació d'aliments, per la qual cosa no podrà al·legar-se com a càrrega en la sol·licitud del subsidi.

Més informació sobre les responsabilitats familiars en relació a les prestacions per desocupació en: “Responsabilitats familiars".