DOCUMENTACION NECESSÀRIA PER AL SUBSIDI PER ESGOTAMENT DE LA PRESTACION CONTRIBUTIVA

Per sol·licitar l'ALTA INICIAL del subsidi per esgotament de prestació contributiva amb responsabilitats familiars, el sol·licitant haurà de presentar:

 • El model oficial de sol·licitud.
 • En cas que l'entitat gestora ho requereixi ha de presentar el justificant de rendes.

Per a l'acreditació de responsabilitats familiars haurà de presentar:

 • Justificant dels ingressos obtinguts en el mes anterior a la sol·licitud pel cònjuge i/o fills que hagi fet constar en la sol·licitud.
 • En cas de cònjuge i/o fills que no resideixen a Espanya i estiguin treballant:
  • Formulari O006 o I-302, per a països membres de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu o amb els quals existeixi conveni sobre protecció per desocupació (Suïssa o Austràlia).
  • Certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya al país de residència, o certificació de l'organisme competent en eses país sobre la situació laboral del cònjuge i/o fills, per a països que no siguin membres de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu, o amb els quals no existeixi conveni sobre protecció per desocupació.
 • Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers, amb traducció oficial a l'espanyol, si escau:

En cas de tenir fills majors d'anys 26 discapacitats:

 • Certificat del grau de discapacitat dels fills expedit per l'IMSERSO o l'òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent, del Ministeri d'Hisenda o de Defensa que reconegui una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

En el supòsit de tenir menors acollits:

 • Resolució judicial o escrit de formalització d'acolliment en el qual consti el consentiment de l'Entitat Pública que a cada territori tingui encomanada la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.

En cas de separació o divorci:

 • Sentència i/o conveni regulador on figuri la quantitat per pensió alimentosa a favor dels fills i de la pensió compensatòria.