VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE O DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

Si ets víctima de violència de gènere o de violència domèstica per tenir dret a la renda activa d'inserció (RAI) hauràs de:

  • Tenir acreditada per l'Administració competent la condició de víctima de violència de gènere o domèstica, excepte quan convisquis amb l'agressor , i estar inscrit com a demandant d'ocupació, sempre que reuneixis els requisits exigits, excepte el de ser major d'anys 45 i ser demandant d'ocupació inscrita ininterrompudament com a aturat dotze o més mesos.

És víctima de violència de gènere la dona que sofreix violència física i psicològica (incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat) de part d'els qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o d'els qui estan o hagin estat lligats a ella per relacions similars d'afectivitat, encara sense convivència i independentment del seu estat civil.

Es considerarà víctima de violència domèstica, a l'efecte de la RAI:

  • L'home que sofreixi violència exercida pel seu cònjuge, excónyuge, persona lligada a ell per anàloga relació d'afectivitat (parella de fet o expareja), pels seus pares o els seus fills.
  • La dona que sofreixi violència exercida pels seus pares o pels seus fills.

No tindran la consideració de víctimes de violència domèstica els que sofreixin agressions d'altres membres de la seva unitat familiar diferents als indicats.