TINC MÉS D'ANYS. 52

 

Si vostè té 52 anys o més i ha esgotat la prestació o subsidi per desocupació, conegui quins són els requisits que ha de complir i la informació necessària per sol·licitar un subsidi per desocupació de major d'anys.. 52

Nota informativa subsidi per desocupació per a majors d'anys. 52

Nota informativa per a persones beneficiàries del subsidi per desocupació de majors d'anys. 55

 

 • Estar en desocupació.
 • Tenir complerts 52 anys o més en la data en què s'esgoti la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació, o tenir-los al moment de reunir els requisits per accedir a algun dels següents subsidis: per esgotament de la prestació contributiva, emigrant retornat o retornada, revisió per millorança d'una invalidesa, alliberat o alliberada de presó o cotitzacions insuficients per a la prestació contributiva; també si compleix els 52 anys mentre està percebent algun d'aquests subsidis.
 • Si en la data en què es trobi en algun dels supòsits previstos als apartats anteriors, no hagués complert l'edat 52 d'anys, però, des d'aquesta data, romangués inscrit o inscrita ininterrompudament com a demandant d'ocupació en els serveis públics d'ocupació, podrà sol·licitar el subsidi quan compleixi aquesta edat.

 • Es considerarà complert el requisit d'inscripció ininterrompuda quan cadascuna de les possibles interrupcions en la inscripció com a demandant d'ocupació hagi tingut una durada inferior a tres mesos, no computant-se els períodes que corresponguin a la realització d'activitat per compte propi o aliena. En aquest últim cas el treballador no podrà accedir al subsidi quan el cessament en l'últim treball fos voluntari.
 • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació durant un mes des que s'esgoti la prestació que vostè estava percebent (data en què finalitza la prestació concedida, que sempre serà anterior a la data de l'últim cobrament de la prestació), i no haver rebutjat durant aquest mes cap oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional. La inscripció haurà de mantenir-se durant tot el període de percepció del subsidi.
 • Complir el compromís d'activitat que està inclòs en la sol·licitud.
 • Haver cotitzat per desocupació un mínim d'anys 6 al llarg de la seva vida laboral.
 • Complir al moment de la sol·licitud tots els requisits, excepte l'edat, per accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social espanyol - Haver cotitzat per jubilació 15 anys, dos dels quals han d'estar dins dels últims 15 anys -.
 • Estar inclosa o inclòs en algun dels supòsits següents:
   • Estar percebent o tenir dret a percebre subsidi.
   • Haver esgotat prestació contributiva o subsidi per desocupació.
   • Ser emigrant que ha retornat a Espanya (ha d'haver treballat com a mínim 12 mesos a l'estranger, en països no pertanyents a la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu, des de la seva última sortida d'Espanya) i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació.
   • Ser alliberat o alliberada de presó sense dret a prestació contributiva per desocupació, quan la privació de llibertat hagués estat per temps superior a 6 mesos.
   • Haver estat declarada o declarat plenament capaç o persona amb invalidesa parcial com a conseqüència d'expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, invalidesa absoluta o total per a la professió habitual.
   • Estar en situació legal de desocupació i no tenir dret a prestació  contributiva per desocupació per no haver cobert el període mínim de  cotització (12 mesos), sempre que hagi cotitzat, almenys, 3 mesos.
 • Mancar de rendes pròpies de qualsevol naturalesa que en còmput mensual siguin superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.
 • Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per percebre aquest subsidi sol si han estat realitzades en països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals existeixi conveni de totalización de períodes per a la protecció per desocupació, tant si els períodes són posteriors a l'entrada en vigor dels convenis, com si són anteriors.
 • Haurà de complir els requisits al moment del fet causant i a més, quan vostè sol·liciti el subsidi, les represes, al moment de la presentació de la declaració anual de rendes i durant tot el temps en què percebi el subsidi.

  Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es compleixi el termini d'espera d'un mes, o es produeixi la situació legal de desocupació, o finalitzi la causa que hagués provocat la suspensió d'aquest subsidi.

  Si no compleix el requisit de manca de rendes pròpies, podrà accedir al subsidi si ho compleix i ho acredita dins del termini d'un any des de la data en què es va produir el fet causant.

  Aquest subsidi no serà aplicable a les persones treballadores fixes discontínues mentre mantinguin aquesta condició.

  Obligacions, infraccions i sancions

Durada

La durada serà fins que vostè aconsegueixi l'edat ordinària que se li exigeixi per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). (Quanties per aquest any).

L'entitat gestora (Servei Públic d'Ocupació Estatal o Institut Social de la Marina) ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a la jubilació. La base de cotització per jubilació serà el % 125 del topall mínim de cotització vigent a cada moment.

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vostè indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa. 

La documentació que ha d'aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Document d'identificació de la persona sol·licitant, per comprovar les dades bastarà amb mostrar un dels següents documents:
  • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/a de la Unió Europea en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu al seu país d'origen.
   • No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat d'Estrangers/as (TIE) en la qual consta el NIE, i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual vostè sigui titular i on desitgi percebre la prestació.
 • Solament si el Servei Públic d'Ocupació Estatal ho sol·licita, el justificant de rendes.

Per mantenir el dret al subsidi, ha de justificar que segueix complint el requisit de manca de rendes pròpies. Per a això, ha de presentar davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal una declaració de les seves rendes cada dotze mesos, a explicar des de la data del naixement del dret al subsidi o des de la data en què ho va reprendre per última vegada. El termini per presentar aquesta declaració és 15 de dies a partir d'aquell en el qual es compleixin els dotze mesos.

Si no presenta aquesta declaració en el termini indicat, s'interromprà el pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social.

Si presenta la declaració fora de termini, es reprendrà el cobrament del subsidi, però amb efectes des de la data en què lliuri aquesta declaració.

Les persones treballadores que percebin el subsidi de majors d'anys 52 podran signar un Conveni Especial, a través de les Adreces Provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per completar la cotització per jubilació que efectua el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Si té 52 anys o més al moment en què es produeixi alguna de les situacions descrites en els requisits anteriors, una vegada que passi un mes d'espera, ha de presentar la sol·licitud en el termini de 15 dies hàbils següents. Excepte en el cas que hagi cessat en un treball i no tingui dret a la prestació contributiva, que el termini és 15 de dies hàbils des del cessament o la fi del període de vacances retribuïdes i no gaudides, si escau.

Si compleix els 52 anys quan estigui percebent algun dels subsidis citats, pot sol·licitar el subsidi de major d'anys 52 a partir del moment en què compleixi aquesta edat.

La data d'inici del subsidi, sempre que present la sol·licitud dins de termini, dependrà de la via d'accés a aquest subsidi:

 • Si és per haver esgotat la prestació contributiva o per ser emigrant que ha retornat o per ser una persona alliberada de presó o per haver estat declarat o declarada plenament capaç o persona amb invalidesa parcial com a conseqüència d'un expedient de revisió per millorança d'una invalidesa, en tots aquests casos el subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es compleixi el mes d'espera.
 • Si és per estar en situació legal de desocupació i no té dret a prestació contributiva per haver cotitzat menys de 360 dies, el dret naixerà l'endemà a la situació legal de desocupació (causada pel cessament involuntari en el treball). Si l'empresa li ha abonat vacances per no haver-les gaudit abans del cessament, el subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell que finalitzi el període que correspondria a la durada de les vacances.
 • Si compleix 52 anys mentre està percebent un d'aquests subsidis i reuneix tots els requisits per accedir al subsidi de major d'anys, 52 se substituirà el subsidi inicialment aprovat per aquest últim. Vostè haurà de sol·licitar-ho. Si ho sol·licita en el termini de 15 dies següents al compliment dels 52 anys, el subsidi de major d'anys 52 naixerà a partir del dia en què compleixi aquesta edat. Si ho sol·licita fora d'aquest termini, els efectes naixeran a partir de l'endemà de la sol·licitud.

Si presenta la sol·licitud fora de termini, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud.

Pot presentar la sol·licitud a través de:

Pots obtenir més informació en el telèfon d'atenció al ciutadania.