HE TREBALLAT O VULL TREBALLAR EN LA UE

La Unió Europea  (UE) estableix una sèrie de normes comunes que protegeixen els drets de seguretat social de la seva ciutadania quan es desplaça per Europa.

Aquestes normes s'apliquen a:

 • Les persones nacionals de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa, que estiguin o hagin estat assegurades en un d'aquests països, i a la seva família.
 • Les persones apàtrides o refugiades residents en la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa, que estiguin o hagin estat assegurades en un d'aquests països, i a la seva família.
 • Les persones nacionals de països no pertanyents a la UE que resideixin legalment al territori de la UE i que s'hagin desplaçat entre els seus països membres, i a la seva família.

El de 1 maig de 2010 van entrar en vigor dues normes que modernitzen la coordinació: els Reglaments 883/2004 i 987/2009. Accedeixi aquí a la informació de la Comissió Europea .

 

 • Treballs realitzats en països de l'àmbit UE/EEE/SUÏSSA

  Si ha realitzat un treball en un país d'àmbit comunitari, pot fer ús dels períodes cotitzats per accedir a prestacions per desocupació en altres països de la Unió Europea (UE), de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i a Suïssa.

  Per accedir a la protecció per desocupació a Espanya, es tindran en compte, a més de les cotitzacions efectuades a Espanya, la qual cosa hagi cotitzat en altres països de la UE/EEE i a Suïssa.

  Per demostrar aquests períodes, ha de presentar el formulari O1, facilitat per la institució competent de l'Estat on va realitzar el treball que pretén justificar.

  Pot sol·licitar-ho abans de tornar a Espanya a la institució competent del país on va efectuar les seves cotitzacions o presentar la sol·licitud a través de la seva oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal a Espanya.

  Es reduirà la durada de la prestació que se li aprovi a Espanya en tants dies com hagi cobrat aquesta prestació a qualsevol altre país de l'àmbit comunitari.

  Les persones que no siguin nacionals de països de la UE/EEE ni de Suïssa poden utilitzar els períodes cotitzats en aquests (excepte a Dinamarca, Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein) per cobrar prestacions per desocupació, sempre que tinguin dret a residir i a treballar legalment al territori de l'Estat membre on sol·licitin aquestes prestacions.

  Treballs realitzats a Espanya

  Podrà fer ús dels períodes cotitzats a la Seguretat Social espanyola per cobrar prestacions per desocupació a un altre país de la UE/EEE o a Suïssa.

  Haurà d'acreditar el temps cotitzat a Espanya amb el formulari O1, proporcionat per l'oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Ho pot sol·licitar vostè o bé reclamar-ho a Espanya la institució competent del país on sol·liciti el cobrament de la prestació per desocupació.

  Tramitació: 

  Per tramitar la petició del document O1 davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal haurà de posar-se en contacte amb l'Adreça Provincial on va realitzar el seu últim treball a Espanya.  

  Treballs realitzats en països no pertanyents a l'àmbit comunitari però amb els quals existeix un conveni per fer ús dels períodes cotitzats: Austràlia

  En el cas de països que no pertanyen a l'àmbit comunitari, però amb els quals Espanya ha signat un Conveni de Seguretat Social que permet totalitzar els períodes de segur, d'ocupació o de cotització per a l'accés a prestacions per desocupació (en l'actualitat es redueix a Austràlia), haurà de sol·licitar davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal que la institució australiana competent expedeixi el document AUS/I1, per justificar el temps que vostè hagi cotitzat en aquest país.

  Per a més informació pot cridar als telèfons d'atenció a la ciutadania

 • Si vostè està percebent una prestació i ha romàs inscrita o inscrit com a demandant d'ocupació a Espanya durant 4 setmanes com a mínim, i es trasllada a buscar ocupació a un país de la UE/EEE o a Suïssa, pot exportar aquesta prestació durant 3 mesos, amb possibilitat de prorrogar-la per altres 3 mesos.

  Per a això deu:

  • Sol·licitar l'autorització de desplaçament i el document O2 en la seva oficina de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Inscriure's com a demandant d'ocupació en l'altre Estat membre en el termini dels set dies posteriors a la data en què deixi d'estar a la disposició dels serveis públics d'ocupació espanyols.

  El pagament de la prestació se seguirà realitzant pel mateix sistema que durant la seva residència a Espanya.

  Les persones que no siguin nacionals de la UE/EEE ni de Suïssa, poden exportar la prestació per buscar treball en la UE/EEE (excepte a Dinamarca, Islàndia, Noruega i Liechtenstein) o a Suïssa, si justifiquen, amb la corresponent autorització de residència o treball, que poden inscriure's en els seus serveis d'ocupació i que van a realitzar legalment un treball.

  Les persones que no siguin nacionals de la UE/EEE ni de Suïssa i que compleixin les condicions, podran exportar les prestacions per desocupació al Regne Unit, en aplicació del Reglamento CE 859/2003, que permet l'exportació per un període de 3 mesos sense possibilitat de pròrroga.

  Accedeixi aquí a una altra informació.