QUÈ ES CONSIDERA RENDA

Per percebre el subsidi per desocupació es consideren rendes o ingressos computables els béns, drets o rendiments que disposi, o pugui disposar l'aturat i els membres de la seva unitat familiar, derivats del treball, del cabdal mobiliari o immobiliari, de les activitats econòmiques i els de naturalesa prestacional, excepte les assignacions de la Seguretat Social per fills a càrrec. 

Es computa la quantitat bruta obtinguda com a salari per la realització d'un treball per compte d'altri, sense considerar els descomptes de Seguretat Social ni les retencions a compte de l'IRPF; a més es prorrateja l'import de les pagues extraordinàries. El mateix criteri (rendes brutes) és aplicable a la resta de rendes computables (pensions, plusvàlues, lloguer d'un immoble, rendiment d'accions o altres béns mobles, etc.).

L'única excepció són les rendes obtingudes d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, que es computaran per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

També es consideraran rendes els rendiments que puguin deduir-se del muntant econòmic del patrimoni, aplicant al seu valor l'interès legal dels diners vigents, amb l'excepció de l'habitatge habitualment ocupat pel treballador i els béns les rendes dels quals hagin estat computades.

L'import corresponent a la indemnització legal que en cada cas procedeixi per l'extinció del contracte de treball no tindrà la consideració de renda, això amb independència que el pagament de la mateixa s'efectuï d'una sola vegada o de forma periòdica.

En el cas de matrimonis la quantia obtinguda com a renda s'imputa al cònjuge titular de la mateixa, amb independència que el règim econòmic del matrimoni sigui de gananciales o separació de béns, excepte la renda que prové de l'explotació d'un bé de propietat exclusiva d'un dels cònjuges quan el règim econòmic matrimonial és de gananciales, en aquest cas s'imputarà la meitat a cada cònjuge.

* Encara que la parella de fet no es considera com a càrrega familiar a l'efecte del subsidi per desocupació, s'inclouen les rendes de la mateixa, si tenen fills comuns menors d'anys 26 o majors discapacitats, o menors acollits per tots dos, que formen part de la unitat de convivència.