EMIGRANTS QUE HAN RETORNAT I QUE VAN COTITZAR A ESPANYA ABANS D'EMIGRAR

La prestació per desocupació es percep després de la pèrdua involuntària d'una ocupació. L'import que es percep depèn de les cotitzacions realitzades durant els períodes treballats. Inclou la cotització a la Seguretat Social per jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, protecció a la família i assistència sanitària.

 • Ser espanyol o espanyola.
 • Trobar-se en situació legal de desocupació
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació, romandre inscrit o inscrita mentre es percep la prestació, acreditar estar disponible per buscar activament ocupació i per acceptar una col·locació adequada, així com complir el compromís d'activitat que s'inclou en la sol·licitud.
 • Haver cotitzat a Espanya un període mínim de 360 dies dins dels sis anys anteriors a la data d'emigració, i que aquestes cotitzacions no s'hagin tingut en compte per accedir a una prestació anterior.
 • No estar percebent la prestació per desocupació en cap altre Estat de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.
 • No haver complert l'edat ordinària que s'exigeixi en cada cas per tenir dret a la pensió de jubilació espanyola, tret que no es pogués accedir a ella per no aconseguir el període de cotització que es requereix.

Obligacions, infraccions i sancions

 Durada

La durada depèn de les cotitzacions realitzades dins dels 6 anys anteriors a la data d'emigració, sempre que no s'hagin tingut en compte per a una prestació anterior. (Durada prestació).

En cas d'haver treballat a temps parcial, cada dia es considera com un dia cotitzat, sense tenir en compte la jornada.

Quantia

L'import diari de la prestació per desocupació durant els sis primers mesos és el % 70 de la base reguladora (calculada segons les bases de contingències professionals dels 180 últims dies cotitzats, exceptuant les hores extraordinàries), i el % 50 a partir del 181 dia fins a la fi de la prestació.

Existeix una quantia màxima i mínima de la prestació en funció dels fills o filles a càrrec (quanties per aquest any).

Es consideren fills o filles a càrrec si són menors d'anys 26 o majors amb discapacitat o menors acollits o acolliments, que convisquin amb vostè i no tinguin rendes mensuals superiors al salari mínim interprofessional. 

A l'import brut de la seva prestació se li aplicaran dos tipus de deduccions:

 • La cotització a la Seguretat Social.
 • La retenció a compte de l'IRPF, quan escaigui. 

El pagament de la prestació i del subsidi per desocupació es realitzarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vostè indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa.

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Certificat d'emigrant retornat o retornada, expedit per les Àrees o Dependències de Treball i Assumptes Socials de les Delegacions o Subdelegacions de Govern, en el qual consti la data de tornada i el temps treballat al país d'emigració, o Formulari O1 o I-301, si es retorna d'un país membre de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o formulari d'enllaç on es recullin els períodes treballats en un país amb el qual existeix conveni sobre protecció per desocupació.

Vostè haurà d'inscriure's com a demandant d'ocupació en l'oficina d'ocupació que li correspongui pel seu domicili, en els quinze dies hàbils següents a la data de la seva tornada de l'estranger (és aconsellable aportar el bitllet de retorn o un altre document que ho justifiqui), i sol·licitar la prestació, aportant els documents que se li indiquin depenent de la seva situació. 

Haurà de presentar la sol·licitud en el termini dels quinze dies hàbils següents a la tornada de l'estranger, a través de:

 • La Seu Electrònica del SEPE
 • En l'oficina de prestacions (demanant cita prèvia a la Seu Electrònica del SEPE).
 • En qualsevol oficina de registre públic.
 • Per correu administratiu.

Pot obtenir més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadania