HE SORTIT DE PRESÓ

Si ets alliberat o alliberada de presó, coneix quins són els requisits i tota la informació relacionada per accedir al subsidi d'alliberats de presó.

 • Estar en desocupació.
 • Inscriure's com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes des de l'excarceració, romandre inscrit durant un mes, subscriure el compromís d'activitat i mantenir la inscripció durant tot el període de durada del subsidi.
 • No haver rebutjat oferta de col·locació adequada, ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals des de la inscripció com a demandant d'ocupació.
 • No tenir dret a la prestació contributiva per desocupació.
 • Haver estat alliberat de presó, sempre que la privació de llibertat hagi estat per un temps superior a sis mesos.
 • Poden ser també beneficiaris d'aquest subsidi:
  • Les persones menors privades de llibertat per més de sis mesos en un centre d'internament com a conseqüència d'un delicte que al moment del seu alliberament siguin majors d'anys.. 16
  • Les persones que han finalitzat la seva privació de llibertat després d'un tractament de deshabituació de la seva drogodependència per un període superior a sis mesos.
 • Si la persona treballadora tingués dret al Subsidi per desocupació per a treballadors majors d'anys, 55 és aquest el que percebria.
 • Mancar de rendes de qualsevol naturalesa, superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.

Els requisits hauran de reunir-se al moment del fet causant i, a més, en el de la sol·licitud del subsidi, així com en el de la sol·licitud de les seves pròrrogues o represes i durant tota la percepció del subsidi.

Si no reuneixes el requisit de manca de rendes podràs obtenir el subsidi si, dins del termini d'un any des de la data del fet causant, acredites que ho compleixes.

Es considera com a data del fet causant aquella en la qual es compleixi el termini d'espera d'un mes o la de l'esgotament del dret semestral, o la de la finalització de la causa de suspensió.

Obligacions, infraccions i sancions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durada

Sis mesos, prorrogables per altres dos períodes d'igual durada, fins a un màxim de 18 mesos.

Quantia

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual a el 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Quanties per aquest any).

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiquis, sempre que siguis titular de la mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentació que s'haurà d'aportar és la següent:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
 • Estrangers residents a Espanya:
  • Comunitaris: Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu al seu país d'origen.
  • No comunitaris: Targeta d'Identitat d'Estrangers (TIE) en la qual consta el NIE, i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual  siguis TITULAR i on desitgis percebre la prestació.
 • Certificació del Director del Centre Penitenciari, en la qual consti l'excarceració per compliment de condemna o llibertat condicional, així com les dates d'ingrés a la presó i d'excarceració.
 • Certificat d'empresa en el cas d'haver treballat durant la teva situació de privació de llibertat, en el cas que no es trobi en les bases de dades del Servei Públic d'Ocupació.
 • Solament, si l'entitat gestora ho sol·licita, un justificant de rendes.

Pots obtenir més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El termini per presentar la sol·licitud és 15 de dies hàbils, que comença a explicar des de l'endemà al compliment del mes d'espera. Aquest comença al moment d'inscriure's com a demandant d'ocupació després de l'alliberament de presó. El termini per inscriure's és 30 de dies des de la data de l'excarceració. 

El dret al subsidi naixerà a partir de l'endemà a aquell en què es compleixi el mes d'espera, sempre que se sol·liciti dins del termini. Si es presenta la sol·licitud transcorregut el termini citat, el dret naixerà a partir de l'endemà al de la sol·licitud, reduint-se la seva durada en tants dies com intervinguin entre la data en què hagués tingut lloc el naixement del dret, d'haver-se sol·licitat dintre del termini i en la forma escaient i aquella en què efectivament s'hagués formulat la sol·licitud.

Pots presentar la sol·licitud a través de: