HE TREBALLAT MÉS D'UN ANY

La prestació per desocupació de nivell contributiu està gestionada i abonada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i es percep després de la pèrdua involuntària d'una ocupació. La quantia es calcula en funció de les cotitzacions realitzades durant els períodes treballats.

Inclou la cotització a la Seguretat Social per jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, assistència sanitària, maternitat, paternitat i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

 • Estar afiliada o afiliat i en situació d'alta o assimilada a l'alta en la Seguretat Social en un règim que contempli la contingència per desocupació.
 • Trobar-se en situació legal de desocupació, estar disponible per buscar activament ocupació i per acceptar una col·locació adequada. La sol·licitud inclou el compromís d'activitat si aquest no es compleix podrà afectar a la seva prestació.
 • Estar inscrit o inscrita i mantenir la inscripció com a demandant d'ocupació durant tot el període en què es percep la prestació.
 • Haver treballat i cotitzat a desocupació almenys 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació. Si és persona treballadora eventual agrària que, immediatament abans, va figurar d'alta en Seguretat Social dins del col·lectiu de treballadors autònoms o per compte propi, el període mínim de cotització necessari per a l'accés a la prestació per desocupació serà 720 de dies.
 • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-se.
 • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, tret que sigui possible la compatibilitat si ho estableix un programa de foment d'ocupació.
 • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball. 

Cal tenir en compte les següents situacions:

Si va interrompre el cobrament d'una prestació contributiva per treballar aquest últim període d'un any o més, podrà triar entre reprendre la prestació que va suspendre o cobrar la nova que ha generat. Això és el dret d'opció.

Si per treballar l'últim període d'un any o més, va interrompre el cobrament d'un subsidi per desocupació, haurà de sol·licitar la nova prestació per desocupació generada.

Obligacions, infraccions i sancions

Durada

La durada depèn de les cotitzacions per desocupació que hagi realitzat en els últims 6 anys, sempre que no s'hagin tingut en compte per a una prestació anterior, ja sigui prestació contributiva o subsidi.

La data d'inici de la prestació serà la de l'endemà a aquella en la qual es produeixi la situació legal de desocupació, sempre que hagi presentat la sol·licitud dins de termini. Pot obtenir informació sobre la seva prestació en el servei de Consulta de la prestació, en www.sepe.es.

Si abans d'acabar la relació laboral, vostè no va gaudir del període de vacances anuals retribuïdes que li corresponia, aquest període es tindrà en compte com a període cotitzat, i es considerarà que vostè es troba en situació assimilada a l'alta.

La situació legal de desocupació i el naixement del dret a les prestacions es produirà quan hagi transcorregut aquest període de vacances, sempre que vostè ho sol·liciti dins del termini dels quinze dies següents a la seva finalització.

Si s'acredita haver treballat a temps parcial, amb independència de si s'ha fet tots els dies laborables o solament alguns, per calcular el període d'ocupació cotitzada es tindrà en compte la durada del contracte o de l'activitat.

Si esgota una prestació contributiva per al col·lectiu d'eventuals agraris, no tindrà dret a percebre cap tipus de subsidi.

Quantia

La quantia de la prestació contributiva depèn de les bases de cotització a la Seguretat Social per contingències professionals, durant els 180 últims dies cotitzats, sense tenir en compte les hores extraordinàries.

La base reguladora de la prestació és la mitjana de la base de cotització del període indicat. L'import diari que es percep és el % 70 de la base reguladora durant els primers 180 dies de prestació  i el % 50 a partir del 181 dia fins al final de la mateixa.

Si en els últims 180 dies anteriors a la situació legal de desocupació o al dia en què va cessar l'obligació de cotitzar, vostè solament té cotitzacions per jornades en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social, la base reguladora diària de la prestació per desocupació de nivell contributiu serà la base de cotització de l'última jornada real que hagi realitzat.

Els imports així calculats no poden ser superiors al topall màxim, ni inferiors al topall mínim, legalment establerts. (Quanties per aquest any). Aquests topalls depenen de si vostè té o no fills o filles a càrrec.

Es consideren fills o filles a càrrec si són menors d'anys 26 o són majors amb discapacitat o les persones menors acolliments, si conviuen amb vostè  i no tenen rendes mensuals superiors al salari mínim interprofessional. 

A l'import brut de la prestació se li aplicaran dos tipus de deduccions:

 • La cotització a la Seguretat Social (el 47 , % de la base reguladora).
 • La retenció a compte de l'IRPF, quan escaigui.

En www.sepe.es està disponible un programa d'autocàlcul de la prestació que li facilita informació no vinculant sobre la durada i quantia de la prestació o subsidi que li podria correspondre.

El pagament de la prestació es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, excepte excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que hagi indicat, sempre que vostè sigui titular de la mateixa.

Per poder accedir a una prestació contributiva per desocupació per haver treballat un any o més, haurà d'inscriure's com a demandant d'ocupació i presentar la següent documentació:

 • Model oficial de sol·licitud.
 • Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figurin en la sol·licitud, bastarà amb ensenyar algun dels següents documents:
  • Espanyoles i espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.
  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:
   • Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, en el qual consta el NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu al seu país d'origen.
   • No nacionals de la Unió Europea : Targeta d'Identitat d'Estranger o Estrangera (TIE) i el passaport.
 • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual vostè sigui titular, i on desitgi percebre la prestació.
 • Llibre de Família, o document equivalent en el cas de persones estrangeres.
 • Certificat o certificats d'empresa en les quals vostè hagi treballat en els últims 6 mesos (si no s'han enviat per les empreses al Servei Públic d'Ocupació Estatal). Solament en aquelles situacions en les quals el certificat d'empresa no fos suficient per acreditar la situació legal de desocupació, és necessari aportar un altre document que la justifiqui.
 • Més informació sobre la documentació a aportar

La sol·licitud haurà de presentar-la en el termini dels quinze dies hàbils següents a l'últim dia treballat, a la tornada de l'estranger o a l'excarceració. En el cas que l'empresa li hagi abonat vacances per no haver-les gaudit amb anterioritat al cessament, ha de presentar-la en 15 els dies hàbils següents a la finalització del període equivalent a les vacances. 

La sol·licitud es presentarà a través de:

 • La seu electrònica del SEPE
 • En l'oficina de prestacions (demanant cita prèvia a la   Seu Electrònica del SEPE o a través del telèfon).
 • En qualsevol oficina de registre públic.
 • Per correu administratiu.

Si presenta la sol·licitud de prestació contributiva fos de termini, tindrà dret al fet que s'aprovi a partir de la data de la sol·licitud, perdent tants dies de prestació com hagin passat entre la data en què se li hagués aprovat aquesta prestació, d'haver-la sol·licitat dins del termini, i la data en què l'ha presentat.

Pot obtenir més informació en els telèfons d'atenció a la ciutadania.