SÓC UNA PERSONA TREBALLADORA DEL CAMP

El sistema de protecció per desocupació prevista per al col·lectiu del Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris, presenta algunes característiques pròpies segons vagin dirigides a les persones treballadores fixes, fixes discontínues o eventuals.

Si bé les persones treballadores fixes i fixes discontínues podran accedir a les prestacions i subsidis per desocupació, en les mateixes condicions que qualsevol persona treballadora per compte d'altri no agrària del Règim General de la Seguretat Social, el col·lectiu de treballadors eventuals no podrà accedir al subsidi per desocupació.

Les persones treballadores eventuals que resideixin en les Comunitats Autònomes d'Extremadura i Andalusia podran tenir dret al subsidi per a eventuals agrícoles (si han percebut el mateix en algun dels tres anys naturals immediatament anteriors a la data de sol·licitud i compleixen la resta de requisits), o en cas de no tenir dret a aquest subsidi, podran accedir a la renda agrària.

Així mateix, les persones treballadores fixes discontínues que resideixin i realitzin la seva activitat a Andalusia i Extremadura, tindran consideració tant de persones treballadores fixes discontínues com d'eventuals quan es trobin en alguna de les següents circumstàncies:

  1. Situació de desocupació per haver-se interromput l'activitat de temporada de l'empresa.
  2. Quan l'activitat se suspengui per causes econòmiques, tecnològiques o de força major.
  3. Quan, després de les situacions anteriors, cessin de forma involuntària en un treball eventual agrari.

En els següents vincles podrà obtenir informació específica sobre cadascun dels drets:

El pagament d'aquestes prestacions per desocupació es realitzarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vostè indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa.