AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ

Agencias de colocación

Definició i actuació

Les agències de col·locació, regulades al Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, són entitats públiques o privades que duen a terme activitats que tenen per finalitat proporcionar una feina a les persones aturades. Per aconseguir aquesta finalitat, valoraran perfils, aptituds o coneixements de les persones desocupades i també poden dur a terme actuacions relacionades amb la recerca de feina, com ara l'orientació, informació professional o selecció de personal.

Les agències de col·locació són un instrument tant del Servei Públic d'Ocupació Estatal com dels serveis públics d'ocupació de les comunitats autònomes que poden utilitzar en la mesura que considerin necessari perquè les persones que cerquen feina en trobin tan aviat com sigui possible.

Dins el marc del sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació (SISPE) s'ha creat un espai telemàtic comú, amb la finalitat d'integrar el conjunt de la informació proporcionada pels diferents serveis públics d'ocupació respecte de les agències de col·locació, així com la informació que aquestes agències subministren.

Si una entitat vol desenvolupar activitats d'agència de col·locació a partir del 5 de juliol del 2014, ja no serà necessària la prèvia autorització de cap servei públic d'ocupació, en virtut de la modificació operada pel Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, però abans d'iniciar l'activitat, haurà de presentar una declaració responsable al servei públic d'ocupació competent. Aquesta declaració responsable es presentarà al Servei Públic d'Ocupació Estatal quan l'agència pretengui desenvolupar la seva activitat des de centres de treball establerts en dues comunitats autònomes o més o utilitzant exclusivament mitjans electrònics, o al servei equivalent de la respectiva comunitat autònoma.

Col·laboració amb els serveis públics d'ocupació

L'actuació de totes les agències de col·locació estarà coordinada pels serveis públics d'ocupació, però no totes les agències de col·locació tindran la condició de col·laboradores d'un o diversos serveis públics d'ocupació.

Les agències de col·locació col·laboren amb els serveis públics d'ocupació quan hi ha un instrument jurídic (conveni de col·laboració) que regula aquesta relació. La col·laboració amb els serveis públics d'ocupació es pot desenvolupar mitjançant contractació administrativa, concessió de subvencions públiques, o qualsevol altra forma jurídica ajustada a les normatives estatal i autonòmica.

Les agències de col·locació que col·laborin amb els serveis públics d'ocupació prestaran els seus serveis de manera gratuïta als treballadors i a les empreses, ja que els seus serveis seran remunerats pels respectius serveis públics d'ocupació, en els termes establerts en el respectiu conveni de col·laboració.

En aquest sentit, el Servei Públic d'Ocupació Estatal va finalitzar el 17 de juny del 2014 un acord marc que és un procediment de selecció d'agències de col·locació que poden col·laborar amb els serveis públics d'ocupació que s'hi hagin sumat.

Les comunitats autònomes d'Aragó, Astúries, Illes Balears, les Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra, la Rioja i València es troben adherides a l'Acord marc esmentat.

Com a resultat d'aquest procediment, s'han seleccionat 80 agències de col·locació, la relació de les quals es troba publicada en el BOE del 24 de juny de 2014 .

En el desenvolupament de l'Acord marc es permet a aquestes agències subcontractar l'activitat que desenvoluparan, amb la modificació operada en el Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, per la disposició final segona de la Llei 1/2014, de 28 de febrer.

Accés a la xarxa d'agències