QUÈ SÓN ELS CENTRES DE REFERÈNCIA NACIONAL?

La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny , de les Qualificacions i de la Formació Professional, va establir que “la innovació i experimentació en matèria de formació professional es desenvoluparà a través d'una Xarxa de Centres de Referència Nacional, amb implantació en totes les comunitats autònomes, especialitzats en els diferents sectors productius.” El Reial decret 229/2008, de 15 de febrer , pel qual es regulen els Centres de Referència Nacional en l'àmbit de la formació professional desenvolupa l'establert en la citada Llei, establint, entre altres aspectes, les finalitats, funcions, funcionament, finançament d'aquests centres, etc, així com la creació, qualificació i titularitat de la Xarxa de Centres de Referència Nacional en l'àmbit de la formació professional.

Es tracta de centres d'innovació i experimentació que actuen com una institució al servei dels sistemes de formació professional per facilitar la seva competitivitat i qualitat, i donar resposta als canvis en la demanda de qualificació dels sectors productius. Es distingeixen per programar i executar actuacions de caràcter innovador, experimental i formatiu en matèria de formació per a l'ocupació, en l'àmbit del sector productiu que tinguin assignat, de manera que serveixin de referent al conjunt del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional per al desenvolupament de la formació professional.

Funcions

Entre les seves funcions figura l'anàlisi de noves tendències formatives, la seva experimentació i posada en pràctica i la promoció de xarxes tant amb organitzacions empresarials i sindicals com amb universitats i centres tecnològics amb la finalitat de ser capdavanters cadascun en un sector productiu relacionat amb les famílies i àrees professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Per complir aquest objectiu, adoptaran les mesures, projectes i programes precisos per atendre les necessitats dels sectors emergents i innovadors i aconseguir així una formació professional més competitiva, que respongui als canvis productius que demanda el mercat de treball.

Col·lectius

Els Centres de Referència Nacional podran incloure accions formatives dirigides a estudiants, treballadors ocupats i aturats, així com a empresaris, formadors i professors, relacionades amb la innovació i l'experimentació en formació professional, vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Beques i ajudes a aturats

Els cursos d'àmbit nacional van dirigits prioritàriament a treballadors aturats que exerceixin o vagin a exercir les seves activitats professionals ajustades a les necessitats que demanda el mercat de treball, els quals poden rebre ajudes i beques segons el que es disposa en l'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març i la Resolució del Servei Públic d'Ocupació Estatal de 18 de novembre de 2008.

Finançament

El finançament de les activitats la realitza l'Administració General de l'Estat, que signa anualment un Pla de Treball en el qual s'acorden les accions d'àmbit nacional entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i les Comunitats Autònomes, basades en els objectius prioritaris i estratègics establerts en el Pla d'Actuació Plurianual de la xarxa, acordat en el Consell General de la Formació Professional.

Xarxa de Centres de Referència Nacional

 Actualment hi ha 36 Centres de Referència Nacional, qualificats per Reial decret, d'una xarxa que es completarà fins a 53 CRN, proposats pels Ministeris de Treball, Migracions i Seguretat Social i del Ministeri d'Educació i Formació Professional al Consell General de Formació Professional.

Directori de Centres que conformen la Xarxa.

En aquest enllaç trobaràs el directori de Centres que conformen la Xarxa.

Documentació