SUPLEMENTS EUROPASS DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Europass

Europass és el Marc Comunitari Únic per a la transparència de les qualificacions i competències establert per la Decisió 2241/2004/CE del Parlament Europeu i el Consell, per facilitar la mobilitat, tant amb finalitats d'aprenentatge permanent com amb finalitats professionals, entre països i entre sectors.

Europass es compon de cinc documents dels quals dos s'emplenen, directament, pels ciutadans: el CV_Europass i el Passaport de Llengües Europees i altres tres els elaboren les autoritats competents: el Suplement Europass al Títol/Certificat, el Suplement Europass al Títol Superior i el Document de Mobilitat Europass. El responsable d'Europass a nivell europeu és el Cedefop (Centre Europeu per al desenvolupament de la Formació Professional) .

A Espanya, el Centre Nacional Europass té la seva representació en l'actual Servei Español per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE abans Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus-OAPEE).

Adreça:
General Oráa 55 - 28006 Madrid
Tlf: 91 5506768 - Fax: 91 5506750
Correu electrònic: europass@sepie.es

Més informació: http://www.sepie.es/iniciativas/europass/index.html

Suplement Europass als Certificats de Professionalitat

El Suplement Europass és un document informatiu i institucional adjunt a una acreditació oficial de Formació Professional. El seu objectiu és fomentar la transparència i facilitar la comprensió a tercers, en particular a ocupadors o institucions d'un altre país, del significat de les competències adquirides pel seu titular. El Suplement Europass no és un substitut del títol oficial sinó un complement informatiu en anglès i altres llengües europees. Conté informació sobri: competències i resultats d'aprenentatge adquirits, conjunt d'ocupacions accessibles, organismes d'expedició i acreditació, formes d'obtenir el Certificat o Titulo, nivell internacional del mateix, requisits d'entrada i possibilitats d'accés a altres acreditacions oficials.

 • Família professional Activitats físic esportives (AFD)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  AFDA0109 Guia per itineraris amb bicicleta icono de descarga icono de descarga 226kb Desembre 2013
  AFDA0209 Guia per itineraris eqüestres en el mitjà natural icono de descarga icono de descarga 227kb Desembre 2013
  AFDA0110 Condicionament físic en grup amb suport musical icono de descarga icono de descarga 293kb Desembre 2013
  AFDA0210 Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  AFDA0310 Activitats de natació icono de descarga icono de descarga 294kb Desembre 2013
  AFDA0111 Fitness aquàtic i hidrocinesia icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  AFDA0211 Animació físic-esportiva i recreativa icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  AFDA0311 Instrucció en ioga icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  AFDA0411 Animació físic-esportiva i recreativa per a persones amb discapacitat icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  AFDA0511 Operacions auxiliars en l'organització d'activitats i funcionament d'instal·lacions esportives icono de descarga icono de descarga 450kb Juny 2015
  AFDA0611 Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  AFDA0112 Guia per barrancs secs o aquàtics icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  AFDA0212 Guia d'espeleologia icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques icono de descarga icono de descarga 225kb Desembre 2013
  AFDP0209 Socorrisme en espais aquàtics naturals icono de descarga icono de descarga 226kb Desembre 2013
  AFDP0111 Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  AFDP0211 Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios naturales acuáticos icono de descarga icono de descarga 252kb Desembre 2013
 • Família professional Administració i gestió (ADG)

  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals icono de descarga icono de descarga 340kb Juny 2015
  ADGG0508 Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents icono de descarga icono de descarga 338kb Desembre 2013
  ADGD0210 Creació i gestió de microempreses icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  ADGD0308 Activitats de gestió administrativa icono de descarga icono de descarga 268kb Desembre 2013
  ADGG0208 Activitats administratives en la relació amb el client icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  ADGD0110 Assistència en la gestió dels procediments tributaris icono de descarga icono de descarga 209kb Desembre 2013
  ADGG0108 Assistència a l'adreça icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  ADGG0308 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  ADGN0110 Gestió comercial i tècnica d'assegurances i reassegurances privades icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  ADGN0210 Mediació d'assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  ADGN0108 Finançament d'empreses icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  ADGN0208 Comercialització i administració de productes i serveis financers icono de descarga icono de descarga 293kb Desembre 2013
 • Família professional Agrària (AGA)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  AGAC0108 Cultius herbacis icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  AGAF0108 Fruticultura icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  AGAG0108 Producció avícola intensiva icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  AGAG0208 Producció cunícula intensiva icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  AGAH0108 Horticultura i floricultura icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  AGAJ0108 Activitats auxiliars en floristeria icono de descarga icono de descarga 342kb Juny 2015
  AGAJ0109 Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals icono de descarga icono de descarga 291kb Juny 2015
  AGAJ0110 Activitats de floristeria icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  AGAJ0208 Art floral i gestió de les activitats de floristeria icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  AGAJ0308 Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius icono de descarga icono de descarga 292kb Juny 2015
  AGAN0108 Ramaderia ecològica icono de descarga icono de descarga 157kb Juny 2015
  AGAN0109 Cures i maneig del cavall icono de descarga icono de descarga 265kb Juny 2015
  AGAN0110 Domatge bàsic del cavall icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  AGAN0111 Cures i manteniment d'animals utilitzats per a recerca i altres finalitats científiques icono de descarga icono de descarga 341kb Juny 2015
  AGAN0112 Assistència en els controls sanitaris en escorxadors/escorxadors, establiments de manipulació de caça i sales d'especejament icono de descarga icono de descarga 405kb Juny 2015
  AGAN0208 Cria de cavalls icono de descarga icono de descarga 403kb Juny 2015
  AGAN0210 Herrado d'equins icono de descarga icono de descarga 401kb Juny 2015
  AGAN0211 Apicultura icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  AGAN0212 Realització de procediments experimentals amb animals per a recerca i altres finalitats científiques icono de descarga icono de descarga 483kb Juny 2015
  AGAN0311 Gestió de la producció ramadera icono de descarga icono de descarga 401kb Juny 2015
  AGAN0312 Cures d'animals salvatges de zoològics i aquaris icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  AGAN0411 Producció d'animals cinegéticos icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  AGAN0511 Gestió de la producció d'animals cinegéticos icono de descarga icono de descarga 402kb Juny 2015
  AGAO0108 Activitats auxiliaresen vivers, jardins i centres de jardineria icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes icono de descarga icono de descarga 226kb Desembre 2013
  AGAO0308M Jardineria i restauració del paisatge icono de descarga icono de descarga 401kb Juny 2015
  AGAP0108 Producció porcina de reproducció i cria icono de descarga icono de descarga 261kb Juny 2015
  AGAP0208 Producció porcina de recría i esquer icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  AGAR0108 Aprofitaments forestals icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  AGAR0109 Gestió de repoblacions forestals i de tractaments silvícoles icono de descarga icono de descarga 252kb Desembre 2013
  AGAR0110 Gestió d'aprofitaments forestals icono de descarga icono de descarga 286kb Desembre 2013
  AGAR0111 Manteniment i millora de l'hàbitat cinegético-piscícola icono de descarga icono de descarga 227kb Desembre 2013
  AGAR0208 Repoblacions forestals i tractaments selvícolas icono de descarga icono de descarga 261kb Juny 2015
  AGAR0211 Gestió dels aprofitaments cinegético-piscícoles icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  AGAU0108 Agricultura ecològica icono de descarga icono de descarga 225kb Desembre 2013
  AGAU0110 Producció de llavors i plantes en viver icono de descarga icono de descarga 265kb Juny 2015
  AGAU0111 Maneig i manteniment de maquinària agrícola icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  AGAU0112 Producció i recol·lecció de bolets i tòfones icono de descarga icono de descarga 160kb Juny 2015
  AGAU0208 Gestió de la producció agrícola icono de descarga icono de descarga 403kb Juny 2015
  AGAU0210 Gestió de la producció de llavors i plantes en viver icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  AGAU0211 Gestió de la producció i recol·lecció de bolets i tòfones icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  AGAX0108 Activitats auxiliars en ramaderia icono de descarga icono de descarga 265kb Juny 2015
 • Família professional Arts gràfiques (ARG)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  ARGA0110 Gravat calcográfico i xilográfico icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  ARGA0111 Litografia icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  ARGA0112 Gravat i tècniques d'estampació icono de descarga icono de descarga 485kb Juny 2015
  ARGA0211 Enquadernació artística icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  ARGA0311 Serigrafia artística icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  ARGC0109 Guillotinat i plegat icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  ARGC0110 Operacions d'enquadernació industrial en rústica i tapa dura icono de descarga icono de descarga 225kb Desembre 2013
  ARGC0112 Gestió de la producció en enquadernació industrial icono de descarga icono de descarga 402kb Juny 2015
  ARGC0209 Operacions en trens de cosit icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  ARGG0110 Disseny de productes gràfics icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  ARGG0112 Disseny estructural d'envasos i embalatges de paper, cartró i altres suports gràfics icono de descarga icono de descarga 403kb Juny 2015
  ARGG0212 Il·lustració icono de descarga icono de descarga 401kb Juny 2015
  ARGI0109 Impressió en offset icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  ARGI0209 Impressió digital icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  ARGI0309 Reprografia icono de descarga icono de descarga 261kb Juny 2015
  ARGI0110 Impressió en flexografía icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  ARGI0210 Impressió en huecograbado icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  ARGI0310 Impressió en serigrafia i tampografía icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  ARGI0112 Gestió de la producció en processos d'impressió icono de descarga icono de descarga 403kb Juny 2015
  ARGN0109 Producció editorial icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  ARGN0110 Desenvolupament de productes editorials multimèdia icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  ARGN0210 Assistència a l'edició icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  ARGP0110 Tractament i maquetació d'elements gràfics en preimpressió icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  ARGP0112 Gestió de la producció en processos de preimpressió icono de descarga icono de descarga 402kb Juny 2015
  ARGP0210 Imposició i obtenció de la forma impressora icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  ARGT0109 Encunyat icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  ARGT0111 Operacions de manipulat i finalització de productes gràfics icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  ARGT0112 Gestión de la producción en transformados de papel, cartón y otros soportes gráficos icono de descarga icono de descarga 404kb Juny 2015
  ARGT0211 Operacions auxiliars en indústries gràfiques icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  ARGT0311 Elaboració de cartró ondat icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  ARGT0411 Fabricación de complejos, envases, embalajes y otros artículos de papel y cartón icono de descarga icono de descarga 227kb Desembre 2013
 • Família professional Arts i artesania (ART)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  ARTA0111 Talla d'elements decoratius en fusta icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  ARTA0112 Elaboració d'obres de forja artesanal icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  ARTB0111 Elaboració d'articles d'argenteria icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  ARTB0112 Reposició, muntatge i manteniment d'elements de rellotgeria fina icono de descarga icono de descarga 265kb Juny 2015
  ARTB0211 Reparació de joieria icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  ARTG0112 Manteniment i reparació d'instruments de vent-metall icono de descarga icono de descarga 265kb Juny 2015
  ARTG0212 Manteniment i reparació d'instruments de vent-fusta icono de descarga icono de descarga 266kb Juny 2015
  ARTG0312 Manteniment i reparació d'instruments musicals de corda icono de descarga icono de descarga 402kb Juny 2015
  ARTG0412 Afinación i harmonització de pianos icono de descarga icono de descarga 403kb Juny 2015
  ARTG0512 Regulació de pianos verticals i de cua icono de descarga icono de descarga 403kb Juny 2015
  ARTN0109 Elaboració artesanal de productes de vidre en calent icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  ARTN0110 Reproduccions de motlles i peces ceràmiques artesanals icono de descarga icono de descarga 340kb Juny 2015
  ARTN0111 Motlles i matricerías artesanals per a ceràmica icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  ARTN0209 Terrisseria artesanal icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  ARTN0210 Decoració artesanal de vidre mitjançant aplicació de color icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  ARTN0309 Transformació artesanal de vidre en fred icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  ARTR0112 Restauració i reparació de rellotges d'època, històrics i autòmats icono de descarga icono de descarga 404kb Juny 2015
  ARTU0110 Maquinària escènica per a l'espectacle en viu icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  ARTU0111 Utilería per a espectacle en viu icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  ARTU0112 Construcció de decorats per a l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals icono de descarga icono de descarga 406kb Juny 2015
  ARTU0212 Asistencia a la dirección técnica de espectáculos en vivo y eventos icono de descarga icono de descarga 404kb Juny 2015
 • Família professional comerç i màrqueting (COM)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  COML0110 Activitats auxiliars de magatzem icono de descarga icono de descarga 375kb Juny 2015
  COML0209 Organització del transport i la distribució icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  COML0210 Gestió i control de l'aprovisionament icono de descarga icono de descarga 296kb Desembre 2013
  COML0309 Organització i gestió de magatzems icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  COMM0110 Màrqueting i compravenda internacional icono de descarga icono de descarga 286kb Desembre 2013
  COMM0111 Assistència a la recerca de mercats icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  COMM0112 Gestió de màrqueting i comunicació icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  COMP0108 Implantació i animació d'espais comercials icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  COMT0110 Atenció al client, consumidor o usuari icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  COMT0210 Gestió administrativa i financera del comerç internacional icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  COMT0111 Gestió comercial immobiliària icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  COMT0211 Activitats auxiliars de comerç icono de descarga icono de descarga 339kb Juny 2015
  COMT0311 Control i formació en consum icono de descarga icono de descarga 286kb Desembre 2013
  COMT0411 Gestió comercial de vendes icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  COMT0112 Activitats de gestió del petit comerç icono de descarga icono de descarga 265kb Desembre 2013
  COMV0108 Activitats de venda icono de descarga icono de descarga 225kb Desembre 2013
  COML0109 Tráfico de mercaderies per carretera icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  COML0111 Tráfico de viatgers per carretera icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  COML0211 Gestió comercial i financera del transport per carretera icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
 • Família professional Edificació i obra civil (EOC)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  EOCB0108 Fàbriques d'obra de paleta icono de descarga icono de descarga 226kb Desembre 2013
  EOCB0109 Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció icono de descarga icono de descarga 347kb Juny 2015
  EOCB0110 Pintura decorativa en construcció icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  EOCB0111 Cobertes inclinades icono de descarga icono de descarga 268kb Desembre 2013
  EOCB0208 Operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes icono de descarga icono de descarga 266kb Juny 2015
  EOCB0209 Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  EOCB0210 Revestiments amb pastes i morters en construcció icono de descarga icono de descarga 270kb Desembre 2013
  EOCB0211 Paviments i obra de paleta d'urbanització icono de descarga icono de descarga 270kb Desembre 2013
  EOCB0310 Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció icono de descarga icono de descarga 267kb Desembre 2013
  EOCB0311 Pintura industrial enconstrucción icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  EOCE0109 Aixecaments i replantejos icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  EOCE0111 Armadures passives per a formigó icono de descarga icono de descarga 267kb Desembre 2013
  EOCH0108 Operacions de formigó icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  EOCJ0109 Muntatge de bastides tubulars icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  EOCJ0110 Instal·lació de placa de guix laminat i falsos sostres icono de descarga icono de descarga 268kb Desembre 2013
  EOCJ0111 Impermeabilització mitjançant membranes formades amb làmines icono de descarga icono de descarga 269kb Desembre 2013
  EOCJ0211 Instal·lació de sistemes tècnics de paviments, empanelados i mampares icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  EOCJ0311 Operacions bàsiques de revestimentos lleugers i tècnics en construcció icono de descarga icono de descarga 341kb Juny 2015
  EOCO0108 Representació de projectes d'edificació icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  EOCO0109 Control de projectes i obres de construcció icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  EOCO0112 Control d'execució d'obres d'edificació icono de descarga icono de descarga 291kb Juny 2015
  EOCO0208 Representació de projectes d'obra civil icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  EOCO0212 Control d'execució d'obres civils icono de descarga icono de descarga 292kb Juny 2015
 • Família professional Electricitat i electrònica (ELA)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  ELEE0108 Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques icona de descarga icono de descarga 342kb Juny 2015
  ELEE0109 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió icona de descarga icono de descarga 226kb Desembre 2014
  ELEE0209 Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació icona de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  ELEM0111 Muntatge i manteniment de sistemes domóticos i inmóticos icona de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  ELEM0311 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial icona de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  ELEM0411 Manteniment d'electrodomèstics icona de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  ELEQ0111 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics icona de descarga icono de descarga 340kb Juny 2015
  ELEQ0211 Reparació d'equips electrònics d'àudio i vídeo icona de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  ELEQ0108 Instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina icona de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  ELES0111 Muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions de base de telefonia icona de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  ELES0211 Montaje y mantenimiento de sistemas de producción audiovisual y de radiodifusión icona de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  ELES0311 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de producción audiovisual y de radiodifusión icona de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  ELES0108 Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis icona de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  ELES0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión icona de descarga icono de descarga 276kb Desembre 2013
  ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electròniques i de telecomunicacions en edificis icona de descarga icono de descarga 339kb Juny 2015
  ELES0209 Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades icona de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  ELEE0110 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques a l'entorn d'edificis i amb finalitats especials icona de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  ELEE0210 Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió icona de descarga icono de descarga 293kb Desembre 2013
  ELEE0310 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios icona de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  ELEE0410 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'intempèrie icona de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  ELEE0510 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies d'alta tensió de segona i tercera categoria, i centres de transformació d'interior icona de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  ELEE0610 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior icona de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  ELEM0110 Desenvolupament de projectes de sistemes d'automatització industrial icona de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  ELEM0210 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial icona de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  ELEM0211 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos icona de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  ELEM0511 Desenvolupament de projectes de sistemes domóticos i inmóticos icona de descarga icono de descarga 286kb Desembre 2013
  ELEQ0208 Gestión y supervisión de la instalación y mantenimiento de sistemas de electromedicina icona de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  ELEQ0311 Manteniment d'equips electrònics icona de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  ELES0110 Desenvolupament de projectes d'infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades a l'entorn d'edificis icona de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  ELES0210 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades a l'entorn d'edificis icona de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  ELES0411 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions basi de telefonia icona de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
 • Família Professional d'Energia i aigua (ENA)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  ENAC0108 Eficiència energètica d'edificis icono de descarga icono de descarga 249kb Desembre 2014
  ENAE0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques icono de descarga icono de descarga 382kb Desembre 2014
  ENAE0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques icono de descarga icono de descarga 378kb Desembre 2014
  ENAE0308 Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques icono de descarga icono de descarga 400kb Desembre 2014
  ENAE0408 Gestió del muntatge i manteniment de parcs eòlics icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2014
  ENAE0508 Organització i projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques icono de descarga icono de descarga 407kb Desembre 2014
  ENAL0108 Gestió de l'operació en centrals termoelèctriques icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2014
  ENAS0108 Muntatge i manteniment de xarxes de gas icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2014
  ENAS0110 Revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas icono de descarga icono de descarga 345kb Desembre 2013
  ENAS0208 Gestió del muntatge i manteniment de xarxes de gas icono de descarga icono de descarga 399kb Desembre 2013
  ENAT0108 Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2014

   

 • Família professional Fabricació mecànica (FME)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  FMEA0111 Montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  FMEA0211 Fabricació d'elements aeroespacials amb materials composts icono de descarga icono de descarga 274kb Desembre 2013
  FMEC0110 Soldadura amb elèctrode revestit i TIG icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  FMEC0210 Soldadura Oxigas i soldadura MIG/MAG icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  FMEC0108 Fabricació i muntatge d'instal·lacions de canonada industrial icono de descarga icono de descarga 274kb Desembre 2013
  FMEC0208 Disseny de caldereria i estructures metàl·liques icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  FMEC0109 Producció en construccions metàl·liques icono de descarga icono de descarga 249kb Desembre 2013
  FMEC0209 Disseny de canonada industrial icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  FMEC0309 Disseny en la indústria naval icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  FMEE0208 Muntatge i engegada de béns d'equip i maquinària industrial icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  FMEE0308 Disseny de productes de fabricació mecànica icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  FMEF0108 Fusió i bugada icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  FMEF0208 Model i machería icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  FMEF0308 Producció en fosa i pulvimetalurgia icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  FMEH0110 Tractaments tèrmics en fabricació mecànica icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  FMEH0109 Mecanitzat per arrencada d'encenall icono de descarga icono de descarga 267kb Desembre 2013
  FMEH0209 Mecanitzat per tall i conformat icono de descarga icono de descarga 270kb Desembre 2013
  FMEH0309 Tractaments superficials icono de descarga icono de descarga 268kb Desembre 2013
  FMEH0409 Mecanitzat per abrasió, electroerosió i procediments especials icono de descarga icono de descarga 270kb Desembre 2013
  FMEM0111 Fabricació per decoletaje icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  FMEM0211 Fabricació per mecanitzat a alta velocitat i alt rendiment icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  FMEM0311 Fabricación de troqueles para la producción de piezas de chapa metálica icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  FMEM0411 Fabricación de moldes para la producción de piezas poliméricas y de aleaciones ligeras icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  FMEM0109 Gestió de la producció en fabricació mecànica icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  FMEM0209 Producció en mecanitzat, conformat i muntatge mecànic icono de descarga icono de descarga 226kb Desembre 2013
  FMEM0309 Disseny d'útils de processament de xapa icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  FMEM0409 Disseny de motlles i models per a funció o forja icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013

   

   

 • Família Professional Hostaleria i Turisme (HOT)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  HOTA0108 Operacions bàsiques de pisos en allotjaments icono de descarga icono de descarga 379kb Juny 2015
  HOTA0208 Gestió de pisos i neteja en allotjaments icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  HOTA0308 Recepció en allotjaments icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  HOTG0108 Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments icono de descarga icono de descarga 293kb Desembre 2013
  HOTG0208 Venda de productes i serveis turístics icono de descarga icono de descarga 293kb Desembre 2013
  HOTI0108 Promoció turística local i informació al visitant icono de descarga icono de descarga 293kb Desembre 2013
  HOTJ0110 Activitats per al joc en taules de casinos icono de descarga icono de descarga 269kb Desembre 2013
  HOTR0108 Operacions Bàsiques de cuina icono de descarga icono de descarga 374kb Juny 2015
  HOTR0208 Operacions Bàsiques de restaurant i bar icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  HOTR0408 Cuina icono de descarga icono de descarga 268kb Juny 2015
  HOTR0508 Serveis de bar i cafeteria icono de descarga icono de descarga 268kb Juny 2015
  HOTR0608 Serveis de restaurant icono de descarga icono de descarga 379kb Juny 2015
  HOTR0109 Operacions bàsiques de pastisseria icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  HOTR0209 Sumillería icono de descarga icono de descarga 403kb Juny 2015
  HOTR0309 Adreça en restauració icono de descarga icono de descarga 401kb Juny 2015
  HOTR0409 Gestió de processos de servei en restauració icono de descarga icono de descarga 403kb Juny 2015
  HOTR0509 Rebosteria icono de descarga icono de descarga 342kb Juny 2015
  HOTR0110 Adreça i producció en cuina icono de descarga icono de descarga 401kb Juny 2015
  HOTR0210 Adreça i producció en pastisseria icono de descarga icono de descarga 402kb Juny 2015
  HOTT0112 Atenció a passatgers en transport ferroviari icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  HOTU0109 Allotjament rural icono de descarga icono de descarga 265kb Juny 2015
  HOTU0111 Guarda de refugis i albergs de muntanya icono de descarga icono de descarga 265kb Juny 2015

   

   

 • Família Professional Imatge personal (IMP)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  IMPE0108 Serveis Auxiliars d'estètica icono de descarga icono de descarga 342kb Juny 2015
  IMPE0109 Bronzejat, maquillatge i depilació avançada icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  IMPE0110 Massatges estètics i tècniques sensorials associades icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  IMPE0111 Assessoria integral d'imatge personal icono de descarga icono de descarga 340kb Desembre 2013
  IMPE0209 Maquillatge integral icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  IMPE0210 Tractaments estètics icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  IMPE0211 Caracterització de personatges icono de descarga icono de descarga 294kb Desembre 2013
  IMPP0108 Cures estètiques de mans i peus icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  IMPP0208 Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  IMPP0308 Hidrotermal icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  IMPQ0108 Serveis Auxiliars de Perruquería icono de descarga icono de descarga 374kb Juny 2015
  IMPQ0109 Perruquería tècnic-artística icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  IMPQ0208 Perruquería icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  IMPQ0308 Tractaments capil·lars estètics icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
 • Família Professional Imatge i so (IMS)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  IMSE0111 Animació musical i visual en viu i en directe icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  IMSE0109 Luminotecnia per a l'espectacle en viu icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  IMSD0108 Assistència a la realització en televisió icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  IMST0110 Operacions de producció de laboratori d'imatge icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  IMST0109 Producció fotogràfica icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  IMSV0108 Assistència a la producció cinematogràfica i d'obres audiovisuals icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  IMSV0208 Assistència a la producció en televisió icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  IMSV0308 Càmera de cinema, vídeo i televisió icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  IMSV0408 Assistència a l'adreça cinematogràfica i d'obres audiovisuals icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  IMSV0109 Muntatge i posproducción d'audiovisuals icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  IMSV0209 Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013

   

   

 • Família Professional d'Indústries alimentàries (INA)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  INAE0110 Indústries làctiques icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  INAF0110 Indústries de derivats de cereals i de dolços icono de descarga icono de descarga 253kb Desembre 2013
  INAH0109 Elaboració de vins i licors icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  INAH0110 Indústries derivades del raïm i del vi icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  INAH0209 Enotecnia icono de descarga icono de descarga 399kb Juny 2015
  INAI0109 Indústries cárnico icono de descarga icono de descarga 252kb Desembre 2013
  INAJ0110 Indústries de productes de la pesca i de l'agricultura icono de descarga icono de descarga 252kb Desembre 2013
  INAJ0109 Peixateria i elaboració de productes de la pesca i aqüicultura icono de descarga icono de descarga 230kb Desembre 2013
  INAK0110 Indústries de l'oli i greixos comestibles icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  INAQ0108 Operacions auxiliars de manteniment i transport intern de la indústria alimentària icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  INAV0110 Indústries de conserves i sucs vegetals icono de descarga icono de descarga 251kb Desembre 2013
  INAD0108 Operacions auxiliars d'elaboració en la indústria alimentària icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  INAD0109 Elaboració de sucre icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  INAD0110 Fabricació de productes de cafès i succedanis de cafè icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  INAD0210 Elaboració de productes per a l'alimentació animal icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  INAD0310 Fabricació de productes de torri i d'aperitius extrusionados icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  INAE0109 Formatgeria icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  INAE0209 Elaboració de llets de consum i productes làctics icono de descarga icono de descarga 225kb Desembre 2013
  INAF0108 Fleca i Brioixeria icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  INAF0109 Pastisseria i Confiteria icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  INAI0108 Carnisseria i elaboració de productes cárnico icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  INAI0208 Sacrifici, pescat i especejament d'animals icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  INAH0210 Elaboració de cervesa icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  INAH0310 Elaboració de refrescs i aigües de beguda envasades icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  INAK0109 Obtenció d'olis d'oliva icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  INAK0209 Obtenció d'olis de llavors i greixos icono de descarga icono de descarga 227kb Desembre 2013
  INAV0109 Fabricació de conserves vegetals icono de descarga icono de descarga 225kb Desembre 2013
 • Família professional Indústries extractives (IEX)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  IEXD0108 Elaboració de la pedra natural icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  IEXD0208 Extracció de la pedra natural icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  IEXD0109 Disseny i coordinació de projectes en pedra natural icono de descarga icono de descarga 302kb Desembre 2013
  IEXD0209 Obres d'artesania i restauració en pedra natural icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  IEXD0308 Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de tratamiento y beneficio de minerales y rocas icono de descarga icono de descarga 265kb Juny 2015
  IEXD0309 Desenvolupament i supervisió d'obres de restauració en pedra natural icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  IEXD0409 Col·locació de pedra natural icono de descarga icono de descarga 283kb Desembre 2013
  IEXM0109 Operacions auxiliars en excavacions subterrànies i a cel obert icono de descarga icono de descarga 381kb Juny 2015
  IEXM0110 Excavació subterrània mecanitzada d'arrencada selectiva icono de descarga icono de descarga 283kb Desembre 2013
  IEXM0210 Excavació subterrània mecanitzada dirigida de petita secció icono de descarga icono de descarga 285kb Desembre 2013
  IEXM0310 Excavació subterrània mecanitzada a secció completa amb tuneladoras icono de descarga icono de descarga 228kb Desembre 2013
  IEXM0209 Sondejos icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  IEXM0309 Tractament i benefici de minerals, roques i altres materials icono de descarga icono de descarga 228kb Desembre 2013
  IEXM0409 Excavació subterrània amb explosius icono de descarga icono de descarga 225kb Desembre 2013
  IEXM0509 Operacions en instal·lacions de transport subterrànies en indústries extractives icono de descarga icono de descarga 273kb Desembre 2013
  IEXM0609 Operacions auxiliars en el muntatge i manteniment mecànic d'instal·lacions i equips d'excavacions i plantes icono de descarga icono de descarga 382kb Juny 2015
  IEXM0709 Muntatge i manteniment mecànic d'instal·lacions i equips semimóviles en excavacions i plantes icono de descarga icono de descarga 278kb Desembre 2013
  IEXM0809 Excavació a cel obert amb explosius icono de descarga icono de descarga 226kb Desembre 2013
 • Família Professional Informàtica i comunicacions (IFC)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  IFCD0111 Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió icono de descarga icono de descarga 300kb Desembre 2013
  IFCD0112 Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  IFCD0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  IFCD0211 Sistemes de gestió d'informació icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  IFCM0110 Operació en sistema de comunicacions de veu i dades icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  IFCM0111 Manteniment de segon nivell en sistemes de radiocomunicacions icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  IFCM0210 Manteniment de primer nivell en sistemes de radiocomunicacions icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  IFCM0310 Gestió de xarxes de veu i dades icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  IFCM0410 Gestió i supervisió d'alarmes en xarxes de comunicacions icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformáticos icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  IFCT0109 Seguretat informàtica icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  IFCT0110 Operació de xarxes departamentals icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  IFCT0209 Sistemes microinformáticos icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  IFCT0210 Operació de sistemes informàtics icono de descarga icono de descarga 219kb Desembre 2013
  IFCT0309 Muntatge i reparació de sistema microinformáticos icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  IFCT0310 Administració de bases de dades icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  IFCT0409 Implantación y gestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos y presencia y de videovigilancia icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  IFCT0410 Administració i disseny de xarxes departamentals icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  IFCT0509 Administració de serveis d'Internet icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  IFCT0510 Gestió de sistemes informàtics icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  IFCT0609 Programació de sistemes informàtics icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  IFCT0610 Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
 • Família professional Instal·lacions i manteniment (IMA)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  IMAI0108 Operacions de lampisteria i calefacció – climatització domèstica icono de descarga icono de descarga 449kb Juny 2015
  IMAI0110 Instalación y mant. de sistemas de aislamiento térmico, acústico y protección pasiva cont el fuego icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  IMAI0208 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de redes y sistemas de distribución de fluidos icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  IMAI0210 Gestió i supervisió del muntatge i el manteniment de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i contra el foc icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  IMAQ0108 Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  IMAQ0110 Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  IMAQ0208 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  IMAQ0210 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de manutenció, elevació i transport icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  IMAR0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques icono de descarga icono de descarga 225kb Desembre 2013
  IMAR0109 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  IMAR0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció icono de descarga icono de descarga 226kb Desembre 2013
  IMAR0209 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions frigorífiques icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  IMAR0308 Desarrollo de proyectos de redes y sistemas de distribución de fluidos icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  IMAR0309 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones frigoríficas icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  IMAR0408 Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  IMAR0409 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  IMAR0508 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  IMAR0509 Planificación, gestión y realización del mantenimiento y supervisión del montaje de instalaciones caloríficas icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
 • Família professional Fusta, moble i suro (MAM)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  MAMA0109 Fabricació de taps de suro icono de descarga icono de descarga 261kb Juny 2015
  MAMA0110 Obtenció de xapes, taulers contraxapats i rechapados icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  MAMA0210 Fabricació de taulers de partícules i fibres de fusta icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  MAMA0310 Preparació de la fusta icono de descarga icono de descarga 264kb  Desembre 2013
  MAMA0209 Serrat de fusta icono de descarga icono de descarga 221kb  Desembre 2013
  MAMA0309 Fabricació d'objectes de suro icono de descarga icono de descarga 261kb  Juny 2015
  MAMB0110 Proytectos d'instal·lació i amueblamiento icono de descarga icono de descarga 249kb Desembre 2013
  MAMB0210 Muntatge i instal·lació de construccions de fusta icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  MAMD0109 Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  MAMD0110 Organización y gestión de la producción en industrias del mueble y carpintería icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  MAMD0209 Treballs de fusteria i moble icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  MAMD0210 Planificación y gestión de la fabricación en industrias de madera y corcho icono de descarga icono de descarga 251kb Desembre 2013
  MAMD0309 Projectes de fusteria i moble icono de descarga icono de descarga 247kb Desembre 2013
  MAMR0108 Muntatge de mobles i elements de fusteria icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  MAMR0208 Acabat de fusteria i moble icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  MAMR0308 Mecanitzat de fusta i derivats icono de descarga icono de descarga 232kb Desembre 2013
  MAMR0408 Instal·lació de mobles icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  MAMS0108 Instal·lació d'elements de fusteria icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
 • Família professional Marítim pesquera (MAP)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  MAPB0112 Activitats subaqüàtiques per a instal·lacions acuícolas i recol·lecció de recursos icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  MAPN0108 Confecció i manteniment d'arts i aparells icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  MAPN0109 Activitats auxiliars i de suport al buc en port icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  MAPN0110 Activitats en pesca amb arts d'enmalle i marisqueo, i en transport marítim icono de descarga icono de descarga 273kb Juny 2015
  MAPN0111 Pesca local icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  MAPN0112 Activitats d'extracció i recollida de crustacis adherits a les roques icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  MAPN0209 Organització de llotges icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  MAPN0210 Activitats en pesca en palangre, arrossegament i cèrcol, i en transport marítim icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  MAPN0211 Operacions de coordinació en coberta i parc de pesca icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  MAPN0212 Govern d'embarcacions i motos naúticas destinades al socorrisme aquàtic icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  MAPN0310 Amarri de port i monoboyas icono de descarga icono de descarga 261kb Juny 2015
  MAPN0312 Manipulació i conservació en pesca i aqüicultura icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  MAPN0410 Operacions en transport marítim i pesca litoral icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  MAPN0412 Operacions de bombament per a càrrega i descàrrega del buc icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  MAPN0510 Navegació en aigües interiors i properes a la costa icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  MAPN0512 Manteniment de màquines, equips i instal·lacions del buc icono de descarga icono de descarga 273kb Juny 2015
  MAPN0610 Documentació pesquera icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  MAPN0612 Manteniment dels equips d'un parc de pesca i de la instal·lació frigorífica icono de descarga icono de descarga 265kb Juny 2015
  MAPN0710 Observació de l'activitat i control de les captures d'un buc pesquer icono de descarga icono de descarga 290kb Juny 2015
  MAPN0712 Operacions portuàries de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord icono de descarga icono de descarga 343kb Juny 2015
  MAPU0108 Engreixi de peixos, crustacis i cefalòpodes icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  MAPU0109 Engreixi de mol·luscs bivalves icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  MAPU0110 Producció en criadero d'aqüicultura icono de descarga icono de descarga 220kb Juny 2015
  MAPU0111 Gestió de la producció de criadero en aqüicultura icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  MAPU0112 Manteniment d'instal·lacions en aqüicultura icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  MAPU0209 Activitats d'engreixi d'espècies acuícolas icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  MAPU0210 Gestió de la producció d'engreixi en aqüicultura icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  MAPU0309 Activitats de cultiu de plàncton i cria d'espècies acuícolas icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  MAPU0409 Producció d'aliment viu icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013

   

   

 • Família professional Química (QUI)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  QUIA0108 Assajos físics i fisicoquímicos icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  QUIA0110 Organització i control d'assajos no destructius icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  QUIA0111 Anàlisi biotecnològica icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  QUIA0112 Organización y control de ensayos destructivos de caracterización de materiales y productos icono de descarga icono de descarga 405kb Juny 2015
  QUIA0208 Assajos microbiològics i biotecnològics icono de descarga icono de descarga 293kb Desembre 2013
  QUIB0108 Gestió i control de planta química icono de descarga icono de descarga 293kb Desembre 2013
  QUIE0111 Organització i control de processos i realització de serveis biotecnològics icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  QUIE0108 Operacions bàsiques en planta química icono de descarga icono de descarga 225kb Desembre 2013
  QUIE0208 Operacions en instal·lacions d'energia i serveis auxiliars icono de descarga icono de descarga 282kb Desembre 2013
  QUIE0408 Operaciones de movimientos y entrega de productos en la industria química icono de descarga icono de descarga 269kb Desembre 2013
  QUIE0109 Organització i control de processes de química transformadora icono de descarga icono de descarga 293kb Desembre 2013
  QUIE0308 Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  QUIL0108 Anàlisi química icono de descarga icono de descarga 227kb Desembre 2013
  QUIM0110 Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos y afines icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  QUIM0210 Organització i control del condicionat de productes farmacèutics i afins icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  QUIM0109 Elaboració de productes farmacèutics i afins icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  QUIM0309 operacions de condicionat de productes farmacèutics i afins icono de descarga icono de descarga 226kb Desembre 2013
  QUIO0109 Preparació de pastes papereres icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  QUIO0110 Recuperació de lleixius negres i energia icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  QUIO0112 Fabricació de pastes químiques i/o semiquímicas icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  QUIO0212 Control del producte pastero-paperer icono de descarga icono de descarga 290kb Juny 2015
  QUIT0110 Organización y control de la transformación de polímeros termoestables y sus compuestos icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  QUIT0109 Operacions de transformació de polímers termoestables i els seus compostos icono de descarga icono de descarga 227kb Desembre 2013
  QUIT0209 Operacions de transformació de polímers termoplàstics icono de descarga icono de descarga 228kb Desembre 2013
  QUIT0309 Operacions de transformació de cautxú icono de descarga icono de descarga 226kb Desembre 2013
  QUIT0409 Organització i control de la transformació de cautxú icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  QUIT0509 Organització i control de la transformació de polímers termoplàstics icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
 • Família Professional Sanitat (SAN)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  SANP0108 Tanatopraxia icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  SANT0108 Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes icono de descarga icono de descarga 265kb Desembre 2013
  SANT0208 Transport sanitari icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
 • Família Professional Seguretat i medi ambient (SIGUI)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  SEAD0111 Extinció d'incendis i salvament icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  SEAD0112 Vigilància, seguretat privada i protecció de persones icono de descarga icono de descarga 380kb Juny 2015
  SEAD0211 Prevenció d'incendis i manteniment icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  SEAD0212 Vigilància, seguretat privada i proteccion d'explosius icono de descarga icono de descarga 377kb Juny 2015
  SEAD0311 Gestió i coordinació en protecció civil i emergències icono de descarga icono de descarga 294kb Desembre 2013
  SEAD0312 Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  SEAD0411 Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el mitjà natural i rural icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  SEAD0412 Ensinistrament de base i educació canina icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  SEAD0511 Coordinació d'operacions en incendis forestals i suport a contingències en el mitjà natural i rural icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  SEAD0512 Instrucció canina en operacions de seguretat i protecció civil icono de descarga icono de descarga 290kb Juny 2015
  SEAG0108 Gestió de residus urbans i industrials icono de descarga icono de descarga 261kb Desembre 2013
  SEAG0109 Interpretació i educació ambiental icono de descarga icono de descarga 291kb Desembre 2013
  SEAG0110 Serveis per al control de plagues icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  SEAG0111 Control de la contaminació atmosfèrica icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  SEAG0112 Control de residus, vibracions i aïllament acústic icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  SEAG0209 Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials icono de descarga icono de descarga 290kb Juny 2015
  SEAG0210 Operacions d'estacions de tractament d'aigües icono de descarga icono de descarga 221kb Desembre 2013
  SEAG0211 Gestió Ambiental icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  SEAG0212 Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización icono de descarga icono de descarga 225kb Desembre 2013
  SEAG0309 Control i protecció del mitjà natural icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  SEAG0311 Gestió de serveis per al control d'organismes nocius icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013

   

   

 • Família Professional Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  SSCB0109 Dinamització comunitària icono de descarga icono de descarga 482kb Juny 2015
  SSCB0110 Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  SSCB0111 Prestació de serveis bibliotecaris icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  SSCB0209 Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil icono de descarga icono de descarga 265kb Juny 2015
  SSCB0211 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  SSCE0109 Informació juvenil icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  SSCE0110 Docència de la formació professional per a l'ocupació icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  SSCE0111 Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat icono de descarga icono de descarga 288kb Desembre 2013
  SSCE0112 Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius icono de descarga icono de descarga 401kb Juny 2015
  SSCE0212 Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes icono de descarga icono de descarga 291kb Juny 2015
  SSCG0109 Inserció laboral de persones amb discapacitat icono de descarga icono de descarga 292kb Desembre 2013
  SSCG0111 Gestió de trucades de teleassistència icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  SSCG0112 Promoció i participació de la comunitat sorda icono de descarga icono de descarga 290kb Desembre 2013
  SSCG0209 Mediació comunitària icono de descarga icono de descarga 399kb Juny 2015
  SSCG0211 Mediació entre la persona sordociega i la comunitat icono de descarga icono de descarga 293kb Desembre 2013
  SSCI0109 Ocupació domèstica icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  SSCI0112 Instrucció de gossos d'assistència icono de descarga icono de descarga 290kb Juny 2015
  SSCI0209 Gestió i organització d'equips de neteja icono de descarga icono de descarga 290kb Juny 2015
  SSCI0212 Activitats funeràries i de manteniment en cementiris icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  SSCI0312 Atención al cliente y organización de actos de protocolo en servicios funerarios icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  SSCI0412 Operacions en serveis funeraris icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones al domicili icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
 • Família professional Tèxtil, confecció i pell (TCP)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  TCPC0109 Reparació de calçat i marroquinería icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  TCPF0109 Arranjaments i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  TCPF0111 Operacions auxiliars d'adobats icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  TCPN0312 Operacions auxiliars de bugaderia industrial i proximitat icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
 • Família professional Transport i manteniment de vehicles (TMV))
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  TMVB0111 Manteniment dels sistemes mecànics de material rodant ferroviari icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  TMVB0211 Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de material rodant ferroviari icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  TMVG0109 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles icono de descarga icono de descarga 302kb Juny 2015
  TMVG0110 Planificació i control de l'àrea d'electromecànica icono de descarga icono de descarga 289kb Desembre 2013
  TMVG0209 Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles icono de descarga icono de descarga 375kb Juny 2015
  TMVG0210 Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i aperos icono de descarga icono de descarga 223kb Desembre 2013
  TMVG0309 Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  TMVG0310 Manteniment del motor i dels sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilidad de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  TMVG0409 Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars icono de descarga icono de descarga 224kb Desembre 2013
  TMVI0108 Conducció d'autobusos icono de descarga icono de descarga 347kb Juny 2015
  TMVI0112 Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes icono de descarga icono de descarga 266kb Juny 2015
  TMVI0208 Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera icono de descarga icono de descarga 265kb Juny 2015
  TMVL0109 Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles icono de descarga icono de descarga 266kb Juny 2015
  TMVL0209 Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  TMVL0309 Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles icono de descarga icono de descarga 230kb Desembre 2013
  TMVL0409 Embellecimiento i decoració de superfícies de vehicles icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  TMVL0509 Pintura de vehicles icono de descarga icono de descarga 220kb Desembre 2013
  TMVL0609 Planificació i control de l'àrea de carrosseria icono de descarga icono de descarga 287kb Desembre 2013
  TMVO0109 Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic icono de descarga icono de descarga 405kb Juny 2015
  TMVO0111 Tripulació de cabina de passatgers icono de descarga icono de descarga 375kb Juny 2015
  TMVO0112 Operacions auxiliars d'assistència a passatgers, equipatges, mercaderies i aeronaus en aeroports icono de descarga icono de descarga 375kb Juny 2015
  TMVO0212 Assistència a passatgers, tripulacions, aeronaus i mercaderies en aeroports icono de descarga icono de descarga 405kb Juny 2015
  TMVU0110 Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 404kb Juny 2015
  TMVU0111 Pintura, Reparación y Construcción de elementos de plástico reforzado con fibra de madera de embarcaciones deportivas y de recreo icono de descarga icono de descarga 225kb Desembre 2013
  TMVU0112 Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions icono de descarga icono de descarga 404kb Juny 2015
  TMVU0210 Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  TMVU0211 Operacions de manteniment d'elements de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  TMVU0212 Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  TMVU0311 Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 225kb Desembre 2013
  TMVU0312 Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  TMVU0412 Organització i supervisió del manteniment de l'aparell d'embarcacions icono de descarga icono de descarga 266kb Juny 2015
  TMVU0512 Organización y supervisión del mantenimiento de elementos estructurales y de recubrimiento de superficies de embarcaciones deportivas y de recreo icono de descarga icono de descarga 347kb Juny 2015
 • Família professional Vidre i ceràmiques (VIC)
  Codi Certificats de professionalitat Descarrega suplement Grandària Data
  VICF0109 Operacions bàsiques amb equips automàtics en planta ceràmica icono de descarga icono de descarga 264kb Juny 2015
  VICF0110 Operacions de fabricació de fregides, esmalts i pigments ceràmics icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  VICF0111 Organització de la fabricació de fregides, esmalts i pigments ceràmics icono de descarga icono de descarga 250kb Desembre 2013
  VICF0209 Operacions de reproducció manual o semiautomàtica de productes ceràmics icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  VICF0210 Operacions de fabricació de productes ceràmics conformats icono de descarga icono de descarga 222kb Desembre 2013
  VICF0211 Organització de la fabricació de productes ceràmics icono de descarga icono de descarga 251kb Desembre 2013
  VICF0311 Desenvolupament de composicions ceràmiques icono de descarga icono de descarga 246kb Desembre 2013
  VICF0411 Control de materials, processos i productes en laboratori ceràmic icono de descarga icono de descarga 226kb Desembre 2013
  VICI0109 Fabricació i transformació manual i semiautomàtica de productes de vidre icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  VICI0110 Decoració i modelat de vidre icono de descarga icono de descarga 262kb Juny 2015
  VICI0112 Assajos de qualitat en indústries del vidre icono de descarga icono de descarga 263kb Juny 2015
  VICI0212 Organización de la fabricación en la transformación de productos de vidrio icono de descarga icono de descarga 290kb Juny 2015
  VICI0312 Organització de la fabricació de productes de vidre icono de descarga icono de descarga 290kb Juny 2015
  VICI0412 Operacions en línia automàtica de fabricació i transformació de vidre icono de descarga icono de descarga 376kb Juny 2015