FORMACIÓ

El sistema de formació professional a Espanya està integrat per dos subsistemes: la formació professional reglada o inicial, que depèn del Ministeri d'Educació i de les comunitats autònomes, i el subsistema de formació per a l'ocupació, adscrit al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i a les comunitats autònomes.

La Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació és l'entitat privada estatal de dret públic i sense ànim de lucre que col·labora amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal en la planificació, programació, gestió, avaluació, seguiment i control d'aquestes iniciatives.