INCENTIUS I AJUDES

Dins el teixit empresarial espanyol destaquen per la seva importància quantitativa i qualitativa les pimes i els autònoms. Els estudis demostren que precisament aquest tipus d'empreses i emprenedors constitueixen un dels principals motors per dinamitzar l'economia espanyola, atesa la seva capacitat de generar ocupació i el seu potencial de creació de valor.

Aquests agents econòmics han de desenvolupar la seva activitat en un entorn laboral, fiscal, regulador i financer que fan complexa la seva capacitat d'adaptació als canvis. A més, fan front a una dependència estructural del finançament d'origen bancari que pot limitar, en circumstàncies com les actuals, la seva capacitat d'expansió.

El marc regulador i institucional en què es desenvolupen les activitats empresarials és molt important per impulsar guanys de productivitat i optimitzar els recursos.

Per això, cal que des de les administracions públiques es potenciï i es faciliti la iniciativa empresarial, especialment en la conjuntura econòmica actual. És necessari l'establiment d'un entorn que promogui la cultura emprenedora, així com la creació i el desenvolupament de projectes empresarials generadors d'ocupació i de valor afegit.

El suport a la iniciativa emprenedora, al desenvolupament empresarial i a la creació d'ocupació és la lògica comuna que vertebra el conjunt de mesures que es recullen en aquest apartat.

 • El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a la seva Guia Laboral, elaborada en el marc de la política d'informació i atenció al ciutadà, conté una informació àmplia sobre el treball per compte propi o associat, l'Estatut del Treball Autònom, el règim jurídic, les característiques, els tràmits, els ajuts, les compatibilitats, la capitalització, etc.

 • L'ICO ofereix un catàleg de línies de mediació disponibles per finançar tant projectes d'inversió com necessitats de liquiditat d'autònoms i empreses. Per a la distribució d'aquests productes, l'ICO actua en col·laboració amb les entitats de crèdit adherides a cada una de les línies. L'ICO aporta els fons i les entitats són les encarregades de la tramitació, l'estudi i l'aprovació de les operacions en les condicions establertes en les línies.

 • Reduccions i bonificacions a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi segons el que estableix la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut de l'empleat autònom, modificada per la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom

   A) BONIFICACIONS/REDUCCIONS A LA SEGURETAT SOCIAL A TREBALLADORS AUTÒNOMS

  1.- Treballadors que causin alta inicial o que no hagin estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament anteriors en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

  (El període de 2 anys serà de 3 anys quan l’Autònom hagi gaudit de les bonificacions/reduccions en el seu anterior període d'alta)

  Que optin per la base mínima de cotització

  Reducció de 50 euros mensuals per la quota de contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efecte de l'alta.

  Que optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui

  Reducció mensual equivalent al 80% de la quota, inclosa la incapacitat temporal durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efecte de l'alta.

  Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos supòsits anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, podran aplicar-se sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, i per un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 18 mesos després de la data d'efecte de l'alta:

  a) Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial previst en qualsevol dels dos primers supòsits.

  b) Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat a la lletra a).

  c) Una bonificació equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b).

  2.- Treballadors menors de 30 anys, o dones menors de 35 anys, que causin alta inicial o que no hagin estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament anteriors en el RETA.

  (El període de 2 anys serà de 3 anys quan l’Autònom hagi gaudit de les bonificacions/reduccions en el seu anterior període d'alta)

  A més de les reduccions i bonificacions previstes amb caràcter general, una bonificació addicional equivalent al 30% sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació previst amb caràcter general.

  En aquest supòsit la durada màxima de les reduccions i bonificacions serà de 36 mesos.

  3.-Treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme, que causin alta inicial o que no hagin estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament anteriors en el RETA.

  Que optin per la base mínima de cotització

  Reducció de 50 euros mensuals per la quota de contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efecte de l'alta.

  Que optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui

  Reducció equivalent al 80% de la quota, inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d'efecte de l'alta.

  Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos supòsits anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, podrà aplicar-se una bonificació del 50% sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant 48 mesos fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d'efecte de l'alta.

  B) TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE ESTIGUIN DE BAIXA PER MATERNITAT O PATERNITAT, ADOPCIÓ, GUARDA AMB FINALITATS D'ADOPCIÓ, ACOLLIMENT, RISC DURANT L'EMBARÀS O RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL.

  QUANTIA:

  100% de la quota que resulti d'aplicar sobre la base mitjana que tenia el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en què es va acollir a aquesta mesura el tipus de cotització obligatori que correspongui per raó de l'activitat. Aquesta bonificació serà compatible amb la que estableix el Reial decret llei 11/1998.

  DURADA:

   La durada serà durant el període de descans; un mes com a mínim.

  NORMATIVA

  Article 38 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut de l'empleat autònom, modificada per la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten les mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'economia social.

  C) TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE ES REINCORPORIN A LA FEINA EN DETERMINATS SUPÒSITS.

  QUANTIA:

  Les treballadores autònomes que hagin cessat en l'activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela i tornin a fer una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de cessament.

  Tindran de quota fixa per contingències comunes, inclosa IT, 50 euros mensuals.

  DURADA:

  Durant els 12 mesos següents a la data de reincorporació. 

  NORMATIVA

  Article 38 bis de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut de l'empleat autònom, modificada per la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten les mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'economia social.

 • Modificació de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

  A) Definició:

  • S'afegeix un nou article 30 a la Llei 20/2007 per bonificar treballadors per compte propi o autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

  B) Característiques:

  Els treballadors per compte propi o autònoms tindran dret, per un termini de fins a dotze mesos, a una bonificació del 100% de la quota d'autònoms per contingències comunes.

  C) Supòsits:

  • Cura de menors de 12 anys al seu càrrec.
  • Tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.
  • Tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, quan aquesta discapacitat estigui degudament acreditada, sempre que aquest familiar no exerceixi una activitat retribuïda.

  D) Requisits i obligacions:

  • Estar i romandre d'alta en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi o autònoms.
  • Contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que s'haurà de mantenir durant tot el període de gaudi de la bonificació. En tot cas, la durada del contracte haurà de ser de tres mesos com a mínim des de la data d'inici del gaudi de la bonificació. El contracte a temps parcial no es podrà subscriure per una jornada laboral inferior al 50% de la jornada d'un treballador a temps complet comparable.
  • Mancar de treballadors assalariats en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors, excepte en el cas d'un treballador contractat mitjançant un contracte d'interinitat per a substitució del treballador autònom per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc durant l'embaràs o la lactància.
  • En tot cas, el treballador autònom que es beneficiï de la bonificació s'haurà de mantenir d'alta a la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi de la bonificació.
  • En cas d'incompliment de les obligacions i els requisits anteriors, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

  E) Incentius:

  • Bonificació del 100% de la quota d'autònoms per contingències comunes que resulti d'aplicar a la base mitjana que tenia el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en què es va acollir a aquesta mesura el tipus de cotització mínim de cotització vigent en cada moment establert en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms. Si el treballador fa menys de 12 mesos què està donat d'alta en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi o autònoms, la base mitjana de cotització es calcularà des de la data d'alta.
  • Si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50%.
  • Els beneficiaris de la bonificació tindran dret a gaudir-la una vegada per cada subjecte causant (menor de 7 anys a càrrec o familiar dependent a càrrec).
  • Aquesta bonificació serà compatible amb la resta d'incentius a la contractació per compte d'altri, d'acord amb la normativa vigent.

  F) Altres característiques:

  • Quan s'extingeixi la relació laboral, fins i tot durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom es podrà beneficiar de la bonificació si contracta un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies.
  • No serà procedent el reintegrament de la bonificació en cas d'extinció quan estigui motivada per causes objectives o per acomiadament disciplinari, quan siguin reconeguts com a procedents, ni en els supòsits d'extinció causada per dimissió, defunció, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador o resolució durant el període de prova. Quan sigui procedent el reintegrament, quedarà limitat exclusivament a la part de la bonificació gaudida al contracte l'extinció del qual s'hagi produït en supòsits diferents dels previstos en el paràgraf anterior.
  • Si el menor que va donar lloc a la bonificació compleix 7 anys abans d'acabar el gaudi de la bonificació, es podrà mantenir fins a arribar al període màxim de dotze mesos previst, sempre que es compleixin la resta de condicions.

  G) Normativa:

  Article 30 de la Llei 20/2007, modificada per la Llei 6/2017, de 24 d'octubre.