• Una vegada percebut l'import de la prestació, iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes.
  • Presentar davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal la documentació que justifiqui l'inici de l'activitat.
  • Destinar la quantitat percebuda a l'aportació social obligatòria, en el cas de cooperatives o societats laborals o mercantils, o a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat, en el cas de persones treballadores autònomes.
  • En el cas que la cooperativa prevegi en els seus estatuts la possibilitat que els socis i sòcies hagin de superar un període de prova, haurà d'aportar, dins del termini d'un mes des de la notificació de l'aprovació del pagament únic, certificat del previ acord del consell rector de la cooperativa pel qual se li admetrà com a soci/a treballador/a amb caràcter estable, en cas de superació d'aquest període de prova.