CONTRACTACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE

Contrato de Formación y Aprendizaje

El contracte per a la formació i l'aprenentatge té per objecte la qualificació professional dels treballadors, en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa, amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

 • Aquest és un instrument destinat a afavorir la inserció laboral dels joves.
 • Té per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa.
 • L'activitat formativa es rep en el marc:
  • del sistema de formació professional per a l'ocupació (certificats de professionalitat) o
  •  del sistema educatiu (títol de formació professional)
 • Requisits dels treballadors:

  • Que no tinguin qualificació per a un contracte en pràctiques.
  • Entre 16 i 25 anys.
  • Sense límit d'edat per a persones amb discapacitat, col·lectius d'exclusió social en empreses d'inserció i alumnes d'Escoles-Taller, Cases d'Ofici Tallers d'Ocupació i Programes d'Ocupació-Formació.

  Durada: Mínim 1 any – màxim 3 anys (Mínim 6 mesos per conveni col·lectiu).

  Salari: No inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI) en proporció al temps de treball efectiu.

  Incentius per a l'empresa:

  • Reducció de les quotes empresarials al 100% per a empreses de menys de 250 treballadors i del 75% per a empreses de més de 250 treballadors. El Reial decret-llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil estableix que en el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu , en els mateix percentatges, consistirà en una bonificació.
  • Finançament de la formació: Bonificacions en les quotes empresarials per un nombre d'hores equivalent als següents percentatges de la jornada laboral:
   • Treballadors Anys del contracte
    Primer any Segon any Tercer any
    En general 25% 15% 15%
   • Bonificació addicional per finançar els costos de tutorización de l'empresa, amb una quantia màxima d'1,5 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne. En empreses de menys de 5 treballadors la quantia màxima podrà ser de 2 euros per alumne i hora de tutoria.
  • Si es transforma en indefinits durant 3 anys: 1500 € o 1800 € per a dones. En el supòsit de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, aquest incentiu , en els mateix percentatges, consistirà en una bonificació.

  Beneficis per al treballador:

  • Reducció del 100% de la quota del treballador
  • Total protecció social
  • Desocupació
  • Qualificació professional

  Distribució entre activitat laboral i activitat formativa

  La jornada laboral es distribuirà segons els següents percentatges:

  Període Activitat laboral Activitat formativa
  Primer any 75% 25%
  Segon any 85% 15%
  Tercer any 85% 15%
  • Mitjançant bonificacions en les quotes empresarials de la Seguretat Social. Seran aplicable els articles 8, 9 10 I 11 de l'Ordre de l'ESS/2518/2013, modificada per l'Ordre ESS/41/2015.
  • Els costos finançables de la formació es calcularan segons els mòduls:
   • modalitat presencial: Costos hora/ participant seran de 8 euros.
   • modalitat a distància/teleformació : Costos hora/alumne serà de 5 euros.
   • Bonificació addicional per tutorízación: quantia màxima d'1,5 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne.
   • En empreses de menys de 5 treballadors, l'import de la quantia màxima anterior serà de 2 euros per alumne i hora.
  • Quantia màxima de la bonificacions que podrà aplicar-se l'empresa serà la corresponent a un nombre d'hores equivalent al 25 % de la jornada durant el primer any i al 15 % de la mateixa durant el segon i tercer any. En el cas dels contractes els beneficiaris dels quals estiguin inclosos en el Sistema de Garantia Juvenil, l'import dels percentatges anteriors serà del 50% i el 25%respectivament.
  • El pagament als centres de formació acreditats o autoritzats, de titularitat privada, l'empresa abonarà mensualment al centre el cost de la formació, podent-se aplicar per això les corresponent bonificacions en les quotes a la Seguretat Social, segons article 10 de l'Ordre ESS 2518/2013.
   • El centre emetrà a l'empresa factura mensualment especificant: nom del centre, representant del mateix, dades dels participants, formació realitzada, nombre d'hores de formació del mes liquidat i data de la factura.
   • El centre de formació, o l'empresa si escau, comunicaran al Servei Públic d'Ocupació Estatal, mitjançant el Registre Electrònic, totes les dades anteriors, periòdicament segons es va facturant, o dins del mes següent a la terminació de l'exercici pressupostari.
  • La formació complementària serà finançable a través del pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal, conformement a l'apartat 2 de l'article 4 de l'Ordre ESS/2518/2013, en la seva redacció donada per l'Ordre ESS/41/2015, de 12 de gener.