CARACTERÍSTIQUES D'UN CONTRACTE

Què és?

Un contracte de treball és un acord entre empresari i treballador pel qual aquest últim s'obliga a prestar determinats serveis per compte de l'empresari i sota la seva direcció en canvi d'una retribució.

El poden signar...

 • Els majors d'edat (18 anys).
 • Els menors de 18 anys emancipats legalment.
 • Els majors de 16 anys i menors de 18 si tenen autorització dels pares o de qui els tingui al seu càrrec. Si viuen de manera independent, amb el consentiment explícit o tàcit dels seus pares o tutors.
 • Els estrangers, d'acord amb la legislació que els sigui aplicable.
 • El contracte de treball es pot formalitzar perescrit o de paraula.
  És obligatori subscriure'l per escrit quan ho exigeixi una disposició legal, i sempre en el cas dels contractes següents:

  • Pràctiques.
  • Formació.
  • Per a la realització d'una obra o servei determinats.
  • A temps parcial, fix discontinu i de relleu.
  • A domicili.
  • Treballadors contractats a Espanya al servei d'empreses espanyoles a l'estranger.
  • Contractes de durada determinada, superiors a quatre setmanes.

  Cadascuna de les parts pot exigir que el contracte se subscrigui per escrit en qualsevol moment de la relació laboral.

  • Se'n pot definir un de manera voluntària i cal que es reflecteixi per escrit al contracte.
  • La durada màxima del període de prova figura als convenis col·lectius i, si no n'hi ha, la durada no pot superar els sis mesos en el cas de tècnics titulats o els dos mesos per a la resta dels treballadors.
  • Durant el període de prova el treballador té els mateixos drets i obligacions vinculats al lloc de treball que ocupi, com si fos de la plantilla.
  • Durant aquest període es pot rescindir la relació laboral per voluntat de qualsevol de les parts, sense al·legar cap causa i sense preavís, tret que s'estipuli el contrari.
  • El període de prova computa per al càlcul de l'antiguitat.
  • La situació d'incapacitat temporal que afecti el treballador durant el període de prova n'interromprà el còmput, sempre que es produeixi un acord entre les dues parts.
  • A les empreses de menys de 25 treballadors, el període de prova no podrà ser superior a tres mesos per als treballadors que no siguin tècnics titulats.
  • No es podrà establir un període de prova quan el treballador ja hagi desenvolupat les mateixes funcions amb anterioritat a l'empresa, sota qualsevol modalitat de contractació.

  • Un contracte de treballpot serindefinit(fix), o bé tenir una durada determinada (temporal).
  • En principi, tot contracte de treball és indefinit i a jornada completa, tret que al contracte de treball s'estableixi el contrari.
  • Les normes que regulen cada tipus de contracte temporal estableixen quines són les durades mínima i màxima del contracte.

  • Un contracte de treball suposa uns drets per al treballador, els quals esdevenen obligacions per a l'empresari. Alhora, les obligacions que contreu el treballador esdevenen drets de l'empresari.

  L'empresari contreu obligacions amb:

  • El treballador: quan la relació laboral sigui d'una durada superior a quatre setmanes, l'empresari haurà d'informar per escrit al treballador sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d'execució de la prestació laboral, sempre que aquests elements i condicions no figurin al contracte de treball formalitzat per escrit.
  • Els representants legals dels treballadors: també haurà de lliurar als representants legals dels treballadors una còpia bàsica dels contractes formalitzats per escrit (tret dels contractes de relacions especials d'alta direcció, per als quals n'hi ha prou amb la notificació), així com les pròrrogues i les denúncies dels contractes, tot en un termini de 10 dies. La còpia bàsica ha d'incloure totes les dades del contracte, tret del número de DNI, el domicili, l'estat civil i qualsevol altra dada que pugui afectar la identitat personal de l'interessat. Posteriorment, la còpia bàsica s'ha d'enviar al Servei Públic d'Ocupació. Quan no hi hagi representació legal dels treballadors, també caldrà que es formalitzi una còpia bàsica i s'enviï al Servei Públic d'Ocupació.
  • El Servei Públic d'Ocupació: els empresaris estan obligats a comunicar al Servei Públic d'Ocupació en el termini dels 10 dies següents a la concertació, i en els termes que es determinin reglamentàriament, el contingut dels contractes de treball que subscriguin o les pròrrogues, independentment que s'hagin de formalitzar o no per escrit.

  Drets del treballador:

  • A l'ocupació efectiva durant la jornada de treball.
  • A la promoció i formació en el treball.
  • A no ser discriminats per accedir a un lloc de treball.
  • A la integritat física i a la intimitat.
  • A percebre puntualment la remuneració pactada.
  • Els altres que s'estableixin al contracte de treball.

  Deures del treballador:

  • Complir les obligacions concretes del lloc de treball d'acord amb els principis de bona fe i diligència.
  • Complir les mesures de seguretat i higiene que s'adoptin.
  • Complir les ordres i instruccions de l'empresari en l'exercici de la seva funció directiva.
  • No dur a terme la mateixa activitat que l'empresa en competència amb aquesta empresa.
  • Contribuir a millorar la productivitat.
  • Els altres que s'estableixin al contracte de treball.