PROGRAMES COMUNITARIS

El Programa d'aprenentatge permanent (PPA) pretén contribuir, a través de l'aprenentatge permanent, a convertir Europa en una societat de coneixement avançat. amb un desenvolupament econòmic sostenible, més i millors llocs de treball, i una major cohesió social. També s'aspira a fomentar la interacció, la cooperació i la mobilitat entre els diferents sistemes de formació professional europeus per tal que esdevinguin un referent de qualitat a escala mundial.

El Programa d'aprenentatge permanent comprèn quatre programes sectorials: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig que es complementaran amb un programa transversal i, finalment, el programa Jean Monnet.

Més informació sobre programes comunitaris .