FINANÇAMENT FONS SOCIAL EUROPEU 2014 - 2020

El FSE (Fons Social Europeu) és el principal instrument amb el qual Europa dona suport a la creació d’ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la UE. Per a això, el FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que busquen ocupació.

La participació del SEPE s'estén a tot el territori nacional, d'acord amb la classificació de zones establerta per la Unió Europea per a aquest període 2014-2020, que és la següent:

 • Zona menys desenvolupada: comunitat Autònoma d'Extremadura
 • Zona en transició: comunitats autònomes d'Andalusia, les Canàries, Castella-la Manxa i Múrcia i la Ciutat Autònoma de Melilla.
 • Zona més desenvolupada: comunitats autònomes d'Aragó, Astúries, les Illes Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, la Rioja, Madrid, Navarra i el País Basc i Ciutat Autònoma de Ceuta.

Aquesta divisió del territori nacional implica l'existència de diferents percentatges de cofinançament del Fons Social Europeu, establerts en les decisions d'aprovació de cada programa operatiu, que van des del 50 % de la despesa total subvencionable per a la zona més desenvolupada fins al 80 % per a la resta del territori o el 85 % per a la Comunitat de Canàries, pel seu caràcter de regió ultraperifèrica de la Unió Europea.

Constitueix un cas especial de finançament en aquest període de programació la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ), inclosa en el programa operatiu d'ocupació juvenil, el percentatge de finançament de la qual és del 91,89 %, en tot el territori nacional.

En el període de programació 2014-2020, el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha estat designat Organisme Intermedi en els Programes Operatius Pluriregionals d'Ocupació Juvenil (POEJ), Inclusió Social i de l'Economia social (POISES) i Ocupació, Formació i Educació (POEFE) mitjançant la signatura dels corresponents Acords d'Atribució de Funcions entre l'Autoritat de Gestió del Fons Social Europeu a Espanya i la Direcció General del SEPE.

Igualment, en tots els PPOO esmentats ostenta la condició de Beneficiari de les ajudes de l’esmentat Fons Estructural, ja que l'execució de les accions que hi estan previstes correspon en exclusiva al SEPE.

El SEPE participa en tres programes operatius.

El FSE (Fons Social Europeu) és el principal instrument amb el qual Europa dona suport a la creació d’ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la UE. Per a això, el FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que busquen ocupació.

La participació del SEPE s'estén a tot el territori nacional, d'acord amb la classificació de zones establerta per la Unió Europea per a aquest període 2014-2020, que és la següent:

 • Zona menys desenvolupada: comunitat Autònoma d'Extremadura
 • Zona en transició: comunitats autònomes d'Andalusia, les Canàries, Castella-la Manxa i Múrcia i la Ciutat Autònoma de Melilla.
 • Zona més desenvolupada: comunitats autònomes d'Aragó, Astúries, les Illes Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, la Rioja, Madrid, Navarra i el País Basc i Ciutat Autònoma de Ceuta.

Aquesta divisió del territori nacional implica l'existència de diferents percentatges de cofinançament del Fons Social Europeu, establerts en les decisions d'aprovació de cada programa operatiu, que van des del 50 % de la despesa total subvencionable per a la zona més desenvolupada fins al 80 % per a la resta del territori o el 85 % per a la Comunitat de Canàries, pel seu caràcter de regió ultraperifèrica de la Unió Europea.

Constitueix un cas especial de finançament en aquest període de programació la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ), inclosa en el programa operatiu d'ocupació juvenil, el percentatge de finançament de la qual és del 91,89 %, en tot el territori nacional.

En el període de programació 2014-2020, el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha estat designat Organisme Intermedi en els Programes Operatius Pluriregionals d'Ocupació Juvenil (POEJ), Inclusió Social i de l'Economia social (POISES) i Ocupació, Formació i Educació (POEFE) mitjançant la signatura dels corresponents Acords d'Atribució de Funcions entre l'Autoritat de Gestió del Fons Social Europeu a Espanya i la Direcció General del SEPE.

Igualment, en tots els PPOO esmentats ostenta la condició de Beneficiari de les ajudes de l’esmentat Fons Estructural, ja que l'execució de les accions que hi estan previstes correspon en exclusiva al SEPE.

El SEPE participa en tres programes operatius.

 • Aprovat per Decisió d'Execució de la Comissió Europea C(2015) 5696, de 6 d'agost de 2015.

  El SEPE té prevista en aquest Programa Operatiu una assignació financera total de 327,94 milions d'euros de cost total subvencionable per a tot el període, sent l'aportació del Fons Social Europeu de 251,04 milions d'euros.

  L'estructura, objectius i resultats esperats de la participació del SEPE en aquest Programa Operatiu és la que es descriu a continuació:

  EIXOS 2A, 2B, 2C, 2D: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

  PRIORITAT D'INVERSIÓ 9.1

  Inclusió activa, en particular amb vista a fomentar la igualtat d'oportunitats, la participació activa i la millora de l'ocupabilitat.

  OBJECTIU ESPECÍFIC 9.1.2: Augmentar la contractació de persones en situació o risc d'exclusió social.

  • OPERACIONS:
   • Bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractacions de persones amb discapacitat pels Centres Especials d'Ocupació.
  • RESULTATS ESPERATS:
   • Augment en l'accés a llocs de treball de qualitat i el seu manteniment de les persones més vulnerables i de les quals són objecte d'algun tipus de discriminació (per motius de sexe, origen racial o ètnic, religió o creences, orientació sexual o identitat de gènere, edat i/o discapacitat).
   • Major implicació i compromís de les empreses en el canvi cap a un mercat laboral més inclusiu i en la contractació de col·lectius en risc d'exclusió social.

  EIXOS 8A, 8B, 8C, 8D: Assistència Tècnica.

  OBJECTIU ESPECÍFIC 1: Aconseguir una gestió i control de qualitat que permeti la consecució dels objectius del Programa Operatiu assegurant unes taxes d'error mínimes.

  • OPERACIONS:
   • Verificacions in situ.
   • Desenvolupament i manteniment dels sistemes informàtics de seguiment i control.
  • RESULTATS ESPERATS:
   • Garantir la bona gestió del Programa Operatiu, principalment en els nivells de programació, seguiment, avaluació i control així com consolidar i millorar els sistemes i models de gestió i control que el Programa Operatiu té previstos. La consecució d'aquests resultats estarà recolzada pels sistemes d'informació i gestió electrònics que es creuen a aquest efecte per a aquest Programa. A més, es preveu una disminució de les taxes d'error a través d'una millora en els sistemes de les verificacions tant in situ com a administratives i dels sistemes de control.