SERVEIS PER A EMPRESES. CERTIFIC@2

És un servei que permet als empresaris que actuen en nom propi i a les empreses i als col·legiats professionals que actuen en representació de tercers comunicar dades sobre els seus treballadors sense haver de lliurar els documents presencialment.

Recomanació:

Per navegar per l'aplicació és recomanable fer servir els botons i els enllaços integrats i evitar d'utilitzar els del navegador.

Com accedir a Certific@2

Per utilitzar l'aplicació Certific@2, les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als serveis públics d'ocupació, obtinguda prèviament d'acord amb el que defineix l'aplicació Contrat@, o de signatura electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Atenció a l'empresa: 901 010 121

Accés

Per utilitzar l'aplicació Certific@2, les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als Serveis Públics d'Ocupació, obtinguda prèviament conformi el definit en l'aplicació Contrat@, o de signatura electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Disponibilitat

La comunicació de dades del certificat d'empresa i de períodes d'activitat laboral de treballadors fixos discontinus i Expedients de Regulació d'Ocupació de suspensió o reducció de jornada pot realitzar-se durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. L'aplicació es regeix per la data i hora oficial espanyola corresponent a la península, Ceuta, Melilla i l'arxipèlag balear que figura en l'adreça electrònica d'accés.

Confirmació

L'aplicació informàtica emet un missatge de confirmació de la recepció, en el qual consten les dades proporcionades, la data i hora de la recepció i una clau d'identificació de la transmissió.

El missatge de confirmació, que pot imprimir-se i arxivar-se, té valor de rebut de presentació segons normativa vigent.

La persona usuària és advertida que no rebre el missatge de confirmació, o rebre un missatge d'error o deficiència de transmissió, impliquen que no s'ha produït la recepció.

La recepció en l'aplicació Certific@2 de dades diferents als previstos no produirà cap efecte i es tindran per no presentats, comunicant-se a qui va realitzar l'emissió tal circumstància.

Terminis

A l'efecte de còmput dels terminis, seran considerats dies inhàbils només els així declarats per a tot el territori nacional al calendari anual de dies inhàbils publicat per l'Administració General de l'Estat.

La transmissió de dades rebudes en un dia inhàbil s'entendrà efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent. En el seient de l'entrada s'inscriuran com a data i hora de presentació aquelles en les quals es va produir efectivament la recepció, constant com a data i hora d'entrada efectives les zero hores i un segon del primer dia hàbil següent.

Comunicació de Períodes d'Activitat

Les persones usuàries de l'aplicació Certific@2 han de comunicar les dades d'activitat laboral del mes o mesos anteriors. La comunicació de períodes d'activitat es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, tenint l'autorització prèvia del treballador o la treballadora.

La transmissió telemàtica de dades per una persona usuària autoritzada respecte als períodes d'activitat laboral dels treballadors fixos discontinus o als afectats per un Expedient de Regulació d'Ocupació de suspensió o reducció de jornada, permetrà la gestió per part de l'entitat gestora de la sol·licitud de represa de prestacions i subsidis per desocupació de dites treballadores.

Certificat d'empresa

La transmissió telemàtica de dades per una persona usuària autoritzada suposarà l'exempció del treballador o de la treballadora de l'obligació d'acompanyar el certificat d'empresa a la seva sol·licitud de prestació per desocupació.

Emmagatzematge de la informació

S'incorporen a una base de dades totes les dades rebudes a través de l'aplicació Certific@2.

La sol·licitud d'informació per les persones treballadores o els seus representants sobre aquestes dades o la seva inexistència serà atesa pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altes de persones treballadores afectades per Ets

Consisteix a oferir, a qualsevol empresa que tingui accés a Internet, la possibilitat de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), les altes inicials en la prestació de tots aquells treballadors i treballadores afectats per una extinció, suspensió o reducció de la jornada ordinària de treball, conseqüència d'un Expedient de Regulació d'Ocupació.

Aquesta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML la gestió del qual d'enviament és manual. Requereix la intervenció d'un usuari per, una vegada el fitxer ha estat creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SEPE.

Per a la generació d'aquest fitxer XML, existeix un assistent dins de l'aplicació Certific@2.