CESSAMENT D'ACTIVITAT DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

2019

Els treballadors autònoms ja disposen d'un sistema específic de protecció per cessament d'activitat. Aquesta protecció inclou l'abonament d'una prestació econòmica mensual per cessament d'activitat i la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

La prestació econòmica per cessament d'activitat es complementa amb accions de formació i inserció laboral per facilitar la seva reincorporació al mercat de treball gestionades pels serveis públics d'ocupació.

En aquest desplegable trobareu tota la informació relativa a aquesta prestació econòmica:

  • Requisits per poder accedir-hi.
  • Forma i terminis per a la presentació de la sol·licitud.
  • Durada, quantia i abonament de la prestació.
  • Obligacions del treballador autònom.
  • Suspensió i extinció de la prestació.