SUBSIDI D'ATUR

2019

És una prestació assistencial i té com a objecte complementar la protecció de la prestació de caràcter contributiu en les situacions de desocupació. Consta d'una prestació econòmica i, si escau, l'abonament a la Seguretat Social de la cotització per a la jubilació. L'acció protectora comprèn, a més, accions específiques de formació, perfeccionament, orientació, reconversió i inserció professionals a favor dels treballadors aturats, i aquelles altres que tinguin per objecte el foment de l'ocupació estable.

Les modalitats de subsidi existents són:

  • Subsidi per a treballadors que han esgotat la prestació contributiva per desocupació i tenen responsabilitats familiars.
  • Subsidi per a treballadors majors d'anys 45 que han esgotat la prestació contributiva per desocupació i no tenen responsabilitats familiars.
  • Subsidi per a treballadors emigrants retornats.
  • Subsidio para trabajadores que al producirse la situación legal de desempleo no han cubierto el período mínimo de cotización para acceder a una prestación contributiva.
  • Subsidi per alliberats de presó.
  • Subsidio para trabajadores declarados plenamente capaces o inválidos parciales, como consecuencia de expedientes de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, invalidez permanente absoluta o total para la profesión habitual.
  • Subsidi per a treballadors majors d'anys.. 52

Coneix, en aquest fullet, tota la informació relativa a aquests subsidis: quins requisits són comuns a tots ells i quins són els específics de cada modalitat, formes i terminis de sol·licitud, durada i quantia, obligacions i incompatibilitats durant la seva percepció, etc.

icono descarga

Descarrega aquesta publicació