CONCURSOS

Convocatòries 2019

Concurs específic Nivells 16-27 en Adreces Provincials, del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 • 18/10/2019. - Resolució de 11 de octubre (BOE del 18), per la qual es corregeixen errors en la de 3 de octubre (BOE del 9). Aquesta correcció reobre el termini de presentació de sol·licituds exclusivament per als llocs amb nombre d'ordre 230, 232, 233, 234 i 235.
 • 09/10/2019. - S'ha publicat en el BOE del d'octubre 9 , la Resolució de 3 de octubre, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball de nivells 16-27 en adreces provincials, del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  El termini de presentació de sol·licituds és 15 de dies hàbils explicats a partir de l'endemà a la seva publicació (A l'efecte del còmput de terminis, s'hauran d'excloure els dissabtes, els diumenges i els declarats festius segons calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'AGE para 2019). El personal destinat en aquest Organisme únicament haurà d'aportar fotocòpia dels cursos realitzats fora del Pla de Formació Interna del SEPE que no tinguin acreditats/convalidats a la data de publicació del concurs.

Concurs específic Nivells 22-28 en Serveis Centrals  i a la Xarxa d'Oficines de Prestacions, del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 • 12/11/2019.- Detectat error en la publicació realitzada en el dia d'avui de la valoració provisional de mèrits en els llocs amb nº d'ordre 50, 108, 109, 244, 250 i 354 del concurs de Nivells 22-28 en el SEPE (Resolució de 30 de maig de 2019, BOE de 5 de juny) com a conseqüència de l'estimació de l'al·legació presentada perª  D Silvia Rivera Rojo a la seva exclusió de participació, es fa pública, una vegada esmenat l'error, la Valoració Provisional de mèrits de la citada funcionària en els llocs per ella sol·licitats.

  S'obre termini de 10 dies hàbils a explicar des del següent a aquesta publicació perquè els sol·licitants de dites posades puguin presentar al·legacions, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).  

 • 08/11/2019. Publicada la Valoración Provisional de Méritos. Se abre el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a su publicación para presentar alegaciones, mediante correo electrónico dirigido a la Unidad de Selección de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).

 • 30/10/2019.- Amb data 8 de novembre des 2019 va a publicar la Valoració Provisional de Mèrits del Concurs per a la provisió de llocs de treball en Serveis Centrals i a la Xarxa d'Oficines de Prestacions del SEPE, Nivells 22-28 (Resolució del de 30 maig de 2019 - BOE de 6 de juny), obrint-se el termini de 10 dies hàbils a partir del següent a aquesta publicació per presentar al·legacions.
  S'admetran els desistiments de les sol·licituds que es presentin fins al 7 dia de novembre de 2019, a les 14,00 hores.
  Les al·legacions i desistiments hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).
 • 03/09/2019. Amb data 12 de setembre des 2019 va a celebrar la reunió de constitució de la Comissió de Valoració del concurs per a la provisió de llocs de treball en Serveis Centrals i a la Xarxa d'Oficines de Prestacions del SEPE, Nivells 22-28 (Resolució del de 30 maig de 2019, BOE del de 6 juny), admetent-se les renúncies parcials que es presentin fins a aquest dia. Aquestes renúncies hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció: buzon_seleccion@sepe.es.
 • 01/08/2019 Resolució de 11 de juliol de 2019, de la Sotssecretaria, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost a l'efecte del còmput de terminis de resolució dels concursos convocats en l'àmbit del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
 • Resolució de 30 de maig de 2019, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball en el Servei Públic d'Ocupació Estatal. Publicada en el BOE del de 5 juny, la Resolució de 30 de maig, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball de nivells 22-28 de Serveis Centrals  i a la Xarxa d'Oficines de Prestacions, del Servei Públic d'Ocupació Estatal. El termini de presentació de sol·licituds és 15 de dies hàbils explicats a partir de l'endemà a la seva publicació (a l'efecte del còmput de terminis, s'hauran d'excloure els dissabtes, els diumenges i els declarats festius segons calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'AGE para 2019). El personal destinat en aquest Organisme únicament haurà d'aportar fotocòpia dels cursos realitzats fora del Pla de Formació Interna del SEPE que no tinguin acreditats/convalidats a la data de publicació del concurs.

Convocatòries 2018

 • Resolución de 15 febrero de 2018, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles contados a partir del día 27 de febrero.
 • Resolució de 2 de març de 2018 , de la Sotssecretaria, per la qual es corregeixen errors en la de 15 de febrer de 2018, per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs de treball en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
 • Obert el termini de renúncies totals i/o parcials del concurs per a la provisió de llocs de treball en les Oficines de Prestacions, Nivells 17-20, Resolució del de 15 febrer (BOE del 26). El termini estarà obert fins al 31 dia de Maig (dijous) a les 14,00 hores. Les renúncies es dirigiran, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció de Personal (Buzon_seleccion@sepe.es).
 • Anul·lació de la Valoració Provisional de Mèrits del Concurs en Oficines de Prestacions, Nivells 17-20. Per un error de l'aplicació informàtica en el càlcul de la puntuació per Nivell de Complement de Destinació, es fa necessari anul·lar la publicació, realitzada en el dia d'ahir, de la Valoració Provisional de Mèrits del Concurs d'Oficines de Prestacions,Nivells 17-20 (Resolució de 15 de febrer - BOE del 26). Tan aviat com s'esmeni el citat error, es procedirà a la seva publicació, reobrint-se novament el termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal: (buzon_seleccion@sepe.es).
 • Resolució de 25 de juny de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual s'amplia el termini de resolució del concurs, convocat per Resolució de 15 de febrer de 2018, en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
 • Publicada el día 03/07/2018 la Valoración Provisional de Méritos del Concurso en Oficinas de Prestaciones, Niveles 17-20 (Resolución 15 febrero de 2018 - BOE del 26). Se abre el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a su publicación para presentar alegaciones, mediante correo electrónico dirigido a la Unidad de Selección de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).
 • Concurs en Oficines de Prestacions, Nivells 17-20 (Resolució 15 febrer de 2018 - BOE del 26): Finalitzat el termini de 10 dies hàbils per formular al·legacions a la valoració provisional de mèrits, l'elevat nombre de reclamacions rebudes i tenint en compte que el mes d'agost ha estat declarat inhàbil a l'efecte d'aquest concurs (Resolució de 16 de juliol de 2018, BOE del 23), es posposa la resolució del mateix al proper mes de setembre.
 • Concurs en Oficines de Prestacions Anivellis 17-20. (Resolució de 15 de febrer de 2018 - BOE del 26). Finalitzat el termini d'al·legacions a la valoració provisional de mèrits, es fa pública la Resolució enviada al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, per a la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.
 • Publicada en el BOE d'avui, Resolució de 17 de octubre de 2018, per la qual es resol el concurs a la Xarxa d'Oficines de Prestacions Anivellis 17-20, convocat per Resolució de 15 de febrer de 2018 (BOE del 26), en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.