DADES DE GESTIÓ: CORA

El Resum Executiu de l'Informe de la Comissió per a la Reforma de l'Administració (CORA), en referir-se als principis que la inspiren, i dins de la Millora de l'eficiència de les Administracions Públiques mitjançant la Implantació del sistema de mesurament de l'eficiència, anuncia que “es podrà publicar a les pàgines web dels organismes el temps de tramitació dels procediments amb major incidència en els ciutadans, així com les variacions en el mateix”.

La mesura de CORA 0.00.001.0: Implantació del sistema de mesurament de la productivitat/eficiència, té un primer aspecte d'execució immediata, la publicació dels temps de tramitació de 10 de els procediments de l'Administració General de l'Estat més emprats pels ciutadans i empreses.

En execució d'aquesta mesura, el Servei Públic d'Ocupació Estatal publica els temps mitjans de tramitació del procediment de prestacions per desocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal:

Aquest procediment inclou la prestació per desocupació de nivell contributiu, el subsidi de desocupació, la renda activa d'inserció, el subsidi per desocupació dels treballadors eventuals agraris a Andalusia i Extremadura i la renda agrària per als treballadors d'Andalusia i Extremadura.

En el apartado de prestaciones te ofrecemos información más detallada relativa a la prestación por  desempleo.

Des d'aquí pots consultar l'evolució anual dels temps de tramitació de procediments de prestacions per desocupació del servei Públic d'Ocupació Estatal.