INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCERA

En aquesta secció posem a la vostra disposició la informació relativa a qüestions economicofinanceres del SEPE seguint la línia de gestió oberta. Als diferents blocs podreu accedir a qüestions com el balanç de comptes anuals i resultats, la memòria anual, informes de gestió i auditoria, així com als pressupostos i informes d'execució pressupostària que proporcionen dades sobre els objectius marcats en els plans pressupostaris i l'avaluació i consecució d'aquests objectius. Finalment, us oferim les dades disponibles quant als períodes mitjans de pagament als proveïdors.

 • Puede consultar en este enlace la información relativa a las licitaciones del SEPE.


  Informe sobre los contratos adjudicados en el SEPE atendiendo a su procedimiento: EJERCICIO 2018

  TIPO DE PROCEDIMIENTO IMPORTE DE ADJUDICACIÓN PORCENTAJE
  Abierto criterios múltiples 52.288.275,25 76,12%
  Abierto criterio precio 2.191.826,41 3,19%
  Contrato Menor 1.633.884,50 2,38%
  Procedimiento negociado sin publicidad 5.515.400,64 8,03%
  Contratación centralizada 5.853.824,27 8,52%
  Abierto Simplificado 1.135.674,39 1,65%
  Restringido criterio precio 76.500,00 0,11%
  TOTAL 68.695.385,46 100,00%
  Importes en euros