Ministerio de Empleo y Seguridad Social Servicio Público de Empleo Estatal

SEPE. Traballamos para ti

Contacto

Cidadanía 901 119 999

Empresas 901 010 121

Estás en > Inicio > Prestacións > Información > Rematou de cobrar unha prestación e quere saber se ten dereito a máis axuda? > Subsidio especial para traballadores que esgotaron unha prestación contributiva de 24 meses e teñen 45 anos ou máis

Subsidio especial para traballadores que esgotaron unha prestación contributiva de 24 meses e teñen 45 anos ou máis

Requisitos para poder acceder a un subsidio por desemprego por esgotamento dunha prestación contributiva de 24 meses

 • Estar en situación de desemprego.
 • Estar inscrito como demandante de emprego e subscribir o compromiso de actividadearchivo.
 • Carecer de rendasarchivo, de calquera natureza, superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias.
 • Ter feitos 45 anos na data de esgotamento da prestación contributiva.
 • Esgotar a prestación por desemprego de nivel contributivo de 24 meses de duración.

Os traballadores fixos descontinuos non poden percibir o subsidio especial durante os períodos de interrupción da actividade intermitente ou de tempada mentres manteñan tal condición. Cando perdan a condición de fixo descontinuo por extinguirse a relación laboral de forma definitiva poderán percibir este subsidio especial se reúnen todos os requisitos antes sinalados. Tamén poderán percibir un subsidio especial se se extingue a relación laboral de fixo descontinuo e se se reúnen os seguintes requisitos:

 • Estar en situación de desemprego.
 • Estar inscrito como demandante de emprego e subscribir o compromiso de actividadearchivo.
 • Carecer de rendasarchivo, de calquera natureza, superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias.
 • Esgotar unha prestación contributiva de calquera duración.
 • Ser maior de 45 anos na data de solicitude.
 • Cotizar como fixo descontinuo polo menos nove anos.

Se o traballador tivese dereito ao "subsidio por desemprego para traballadores maiores de 52 anos", percibiríao. Pode obter máis información no teléfono de atención ao cidadán 901 11 99 99.

volver a inicio

Duración, contido e contía

Duración

Seis meses, a partir do esgotamento da prestación contributiva, se se solicita dentro do prazo establecido. Unha vez percibido este subsidio especial, os traballadores poderán obter o subsidio por desempregoarchivo por esgotar unha prestación contributiva.

Contía

A contía mensual do subsidio por desemprego variará en función do número de cargas familiares:

 • Cun familiar ou ningún ao seu cargo, o 80 % do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM): 426 euros/mes en 2011.
 • Con dous familiares ao seu cargo, o 107 % do indicador público de renda de efectos múltiples: 569,78 euros/mes en 2011.
 • Con tres ou máis familiares ao seu cargo, o 133 % do indicador público de renda de efectos múltiples: 708,23 euros/mes en 2011.

Para os traballadores fixos descontinuos maiores de 52 anos, ingresarase a cotización pola continxencia de xubilación durante todo o período de percepción do subsidio.

Contido

O beneficiario do subsidio por desemprego ten dereito a accións de formación, perfeccionamento, orientación, reconversión, inserción profesional e aqueloutras que teñan por obxecto o fomento do emprego estable. Pode obter máis información no teléfono de atención ao cidadán 901 11 99 99.

volver a inicio

Solicitude e documentación

O prazo para presentar a solicitude é de 15 días hábiles, contados desde o día seguinte ao esgotamento da prestación contributiva. A documentación que se debe achegar é a seguinte:

O impreso de solicitude incorpora: a declaración de rendas do solicitante e dos familiares que convivan con el ou estean ao seu cargo, os datos de domiciliación bancaria, o compromiso de actividade e a autorización de petición á AEAT (Axencia Tributaria).

 • Documentos de identificación do solicitante e dos fillos que conviven ou están ao seu cargo e que figuran na solicitude (só é necesaria a súa exhibición para verificar eses datos):
  • Documento nacional de identidade (DNI)/tarxeta de identidade de estranxeiro.
  • Libro de familia ou documento equivalente no caso de estranxeiros.
 • Soamente se a entidade xestora o solicita, xustificante de rendas.

Ir a modelos de impresosarchivo.

Ir a guías informativasarchivo.

Pode obter máis información no teléfono de atención ao cidadán 901 11 99 99.

Documentación relacionada
Título do documento Descarga Formato Tamaño Data
Normas xerais Documento PDF, ábrese nunha nova ventáarchivo [PDF] 145 kbs N/D
Descargar impreso Documento PDF, ábrese nunha nova ventáarchivo [PDF] 370 kbs N/D
Descargar cartafol informativo Documento PDF, ábrese nunha nova ventáarchivo [PDF] 98 kbs N/D
Documentación a achegar Documento PDF, ábrese nunha nova ventáarchivo [PDF] 19 kbs N/D

volver a inicio

Contacto

Cidadanía 901 119 999

Empresas 901 010 121