Contracte indefinit per a emprenedors

El contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors (art. 4 de la Llei 3/2012) fomenta la contractació estable per part dels emprenedors i les pimes, els quals suposen més del 95% del teixit productiu. Per a això, la norma estableix una sèrie de bonificacions i deduccions fiscals.

 • Característiques

  Es podrà fer fins que la taxa d'atur se situï per sota del 15%: 

  • Per a empreses que tinguin menys de 50 treballadors en el moment de la contractació
  • Per temps indefinit
  • Jornades completa i parcial.
  • Període deprova d'un any. Aquest període de prova no es pot establir quan el treballador ja ha exercit les mateixes funcions a l'empresa amb anterioritat sota qualsevol modalitat de contractació.

  Incentius

  1. Fiscals*

  • Pel primer treballador contractat per l'empresamenor de 30 anys, l'empresa tindrà dret a una deducció de 3.000 euros de la quota íntegra del període impositiu corresponent a l'acabament del període de prova d'un any exigit al contracte.
  • En cas de contractar un desocupat perceptor de prestació contributiva, es tindrà dret a una deducció de la quota íntegra del període impositiu corresponent a l'acabament del període de prova d'un any exigit al contracte, del 50% del menor dels imports següents:
   • L'import de la prestació d'atur que el treballador tingui pendent de percebre en el moment de la contractació.
   • L'import corresponent a dotze mensualitats de la prestació d'atur que tingui reconeguda. 
    • El treballador ha d'haver percebut la prestació almenys 3 mesos.
    • El treballador proporcionarà a l'empresa un certificat del Servei Públic d'Ocupació Estatal sobre l'import de prestació pendent de percebre en la data prevista d'inici de la relació laboral.
    • El treballador contractat a jornada completa podrà compatibilitzar voluntàriament, juntament amb el salari, el 25% de la quantia de la prestació que tingui pendent de percebre en el moment de la contractació.
  • Aquesta deducció s'aplicarà respecte d'aquells contractes fets en el període impositiu fins a arribar a una plantilla de 50treballadors i sempre que en els dotze mesos següents a l'inici de la relació laboral es produeixi, respecte de cada treballador, un increment de la plantilla mitjana total de l'entitat en una unitat, com a mínim, respecte dels dotze mesos anteriors.

  *(Article 43 del text refós de la Llei de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, modificat per la Llei 3/2012.)

  2. Bonificacions

  Les bonificacions en la quota empresarial a la Seguretat Social, durant 3 anys, per a treballadors a l'atur inscrits a l'Oficina d'Ocupació:
    Quantia Contracte a una dona en sectors en què estigui menys representada
  Joves

  d'entre 16 i 30 anys, ambdós inclosos.

  Primer any: 83,33 euros/mes (1.000 euros/any).

  Segon any: 91,67 euros/mes (1.100 euros/any).

  Tercer any: 100 euros/mes (1.200 euros/any).

  Les quanties s'incrementen en 8,33 euros/mes (100 euros/any).
  Persones de més de 45 anys 108,33 euros/mes (1.300 euros/any). La quantia és de 125 euros/mes (1.500 euros/any).

  Aquestes bonificacions són compatibles amb altres ajudes públiques previstes per a la mateixa finalitat, sense que la suma de bonificacions aplicables pugui superar el 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social.

  En el supòsit que el contracte es formalitzi a temps parcial, les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada al contracte.

  Obligacions de l'empresa

  • S'ha de mantenir l'ocupació del treballador contractat durant almenys 3 anys des de la data de l'inici de la relació laboral, i cal mantenir el nivell d'ocupació a l'empresa assolit amb el contracte per temps indefinit de suport a emprenedors durant, com a mínim, un any des de la formalització del contracte. En cas d'incompliment d'aquestes obligacions, es procedirà al reintegrament dels incentius.
  • No es considera incompliment quan el contracte s'extingeixi per causes objectives o comiat disciplinari quan l'un o l'altre sigui declarat o reconegut com a procedent, dimissió, defunció, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador o per l'expiració del temps convingut o realització de l'obra o del servei objecte del contracte.

  Exclusions

  • No pot concertar aquest contracte l'empresa que en els sis mesos anteriors a la seva formalització hagi adoptat decisions d'extinció improcedent de contractes de treball. La limitació afecta les extincions produïdes després de l'entrada en vigor de la Llei 3/2012.
  • Així mateix, s'aplicaran les previsions que conté la secció I del capítol I de la Llei 43/2006, a excepció dels articles 2.7 i 6.2.

Documentació