Serveis per a empreses. Certific@2

És un servei que permet als empresaris que actuen en nom propi i a les empreses i als col·legiats professionals que actuen en representació de tercers comunicar dades sobre els seus treballadors sense haver de lliurar els documents presencialment.

Recomanació:

Per navegar per l'aplicació és recomanable fer servir els botons i els enllaços integrats i evitar d'utilitzar els del navegador.

Com accedir a Certific@2

Per utilitzar l'aplicació Certific@2, les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als serveis públics d'ocupació, obtinguda prèviament d'acord amb el que defineix l'aplicació Contrat@, o de signatura electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Atenció a l'empresa: 901 010 121

La funcionalitat d'aquesta aplicació es concreta en les utilitats següents:

 • Normativa aplicable

  La comunicació de dades utilitzant l'aplicació Certific@2 tindrà els mateixos efectes que la transmissió per qualsevol dels mitjans admesos en dret.

  La normativa aplicable per la qual es regeix l'ús d'aquest servei s'especifica a continuació.

  Funcionament de l'aplicació

  Accés

  Per utilitzar l'aplicació Certific@2, les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als serveis públics d'ocupació, obtinguda prèviament d'acord amb el que defineix l'aplicació Contrat@, o de signatura electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

  Disponibilitat

  La comunicació de dades del certificat d'empresa i de períodes d'activitat laboral de treballadors fixos discontinus i d'expedients de regulació d'ocupació de suspensió o reducció de jornada es pot fer durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. L'aplicació es regeix per la data i l'hora oficials espanyoles corresponents a la península, Ceuta i Melilla i l'arxipèlag balear que figuren a l'adreça electrònica d'accés.

  Confirmació

  L'aplicació informàtica emet un missatge de confirmació de la recepció en què consten les dades proporcionades, la data i l'hora de la recepció i una clau d'identificació de la transmissió.

  El missatge de confirmació, que es pot imprimir i arxivar, té valor de rebut de presentació segons la normativa vigent.

  La persona usuària és advertida del fet que no rebre el missatge de confirmació, o rebre un missatge d'error o deficiència de transmissió, impliquen que no s'ha produït la recepció.

  La recepció en l'aplicació Certific@2 de dades diferents de les previstes no produirà cap efecte, es tindran per no presentades, i es comunicarà aquesta circumstància a qui va fer l'emissió.

  Terminis

  A l'efecte del còmput dels terminis, seran considerats dies inhàbils només els que ho hagin estat declarats per a tot el territori nacional al calendari anual de dies inhàbils publicat per l'Administració General de l'Estat.

  La transmissió de dades rebudes en un dia inhàbil s'entendrà efectuada a primera hora del primer dia hàbil següent. En l'assentament de l'entrada s'inscriuran com a data i hora de presentació aquelles en què es va produir efectivament la recepció, i constaran com a data i hora d'entrada efectives les zero hores i un segon del primer dia hàbil següent.

  Comunicació de períodes d'activitat

  Els usuaris de l'aplicació Certific@2 han de comunicar les dades d'activitat laboral del mes o mesos anteriors. La comunicació de períodes d'activitat es pot fer durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, sempre que es tingui l'autorització prèvia del treballador.

  La transmissió telemàtica de dades per part d'un usuari autoritzat pel que fa als períodes d'activitat laboral dels treballadors fixos discontinus o als afectats per un expedient de regulació d'ocupació de suspensió o reducció de jornada, permetrà que l'entitat gestora gestioni la sol·licitud de represa de prestacions i subsidis per desocupació dels treballadors esmentats.

  Certificat d'empresa

  La transmissió telemàtica de dades per una persona usuària autoritzada suposarà l'exempció del treballador o de la treballadora de l'obligació d'adjuntar el certificat d'empresa a la seva sol·licitud de prestació d'atur.

  Emmagatzematge de la informació

  S'incorporen a una base de dades totes les dades rebudes a través de l'aplicació Certific@2.

  La sol·licitud d'informació per les persones treballadores o els seus representants sobre aquestes dades o la seva inexistència serà atesa pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

  Altes de persones treballadores afectades per ERO

  Consisteix a oferir, a qualsevol empresa que tingui accés a Internet, la possibilitat de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) les altes inicials en la prestació de tots aquells treballadors i treballadores afectats per una extinció, suspensió o reducció de la jornada ordinària de treball com a conseqüència d'un expedient de regulació d'ocupació.

  Aquesta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML, la gestió de tramesa dels quals és manual. Requereix la intervenció d'un usuari per, una vegada creat el fitxer, seleccionar-lo i enviar-lo al SEPE.

  Per generar aquest fitxer XML, es disposa d'un assistent dins l'aplicació Certific@2.

Documentació