Transmissió prèvia de dades d'acomiadaments col·lectius, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada previstos en l'Ordre ESS/982/2013

En què consisteix?

Consisteix a oferir la possibilitat de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), per part de les empreses i amb caràcter previ a la seva efectivitat, la informació relativa a les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada, tot i que en cap cas aquesta comunicació es podrà fer extensiva al pagament de les prestacions d'atur que es puguin derivar de l'aplicació de les mesures esmentades.

Aquesta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML, la gestió de tramesa dels quals és manual. Requereix la intervenció d'un usuari per, una vegada creat el fitxer, seleccionar-lo i enviar-lo al SEPE.

Com funciona el servei?

Per utilitzar l'aplicació Certific@2, les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als serveis públics d'ocupació, obtinguda prèviament d'acord amb el que defineix l'aplicació Contrat@, o de signatura electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Per als fitxers XML enviats a través de l'accés a l'aplicació Certific@2, es fan dos nivells de control:

  • Control de format. Té lloc en temps real, en el mateix moment en què s'envia l'arxiu. Si es detecta un error, s'ha d'especificar i no s'ha d'enviar l'arxiu al SEPE perquè el processi. En cas contrari, s'haurà d'enviar l'arxiu al SEPE perquè el processi.
  • Resta de controls. Es fan quan l'arxiu s'ha enviat al SEPE. Com a resultat d'aquest segon nivell de control, s'enviarà un correu electrònic en el qual s'informarà del resultat definitiu del procés: processat correctament o rebutjat. En aquest darrer cas, s'envien els errors detectats.

A més, en cada tramesa es poden adjuntar fins a 10 arxius XML.

La comunicació sobre les mesures d'acomiadament col·lectiu, suspensió de la relació laboral i reducció de jornada es pot fer durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.

Quins beneficis ofereix?

Es faciliten a les empreses els mitjans electrònics per a la transmissió d'informació al SEPE, cosa que suposa la simplificació de tràmits, l'estalvi de costos i l'eliminació de paper.

Enllaços d'interès

  • Per a aquelles qüestions relatives a procediments d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes o reducció de jornada, podeu contactar amb l'autoritat laboral corresponent o consultar la Guia laboral.
  • Per a qüestions relacionades amb les obligacions, infraccions o sancions derivades de l'incompliment de l'Ordre ESS/982/2013, podeu contactar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent.

Documentació