Contracte en pràctiques

El contracte en pràctiques té per objecte l'obtenció per part del treballador de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis cursats. No es tracta únicament d'adquirir experiència en una feina determinada, sinó també que aquesta experiència actuï sobre els estudis cursats.

La norma de procedència és:

 • Article 11.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.
 • RD 488/98, de 27 de març, pel qual es desplega l'article 11 de l'Estatut dels treballadors en matèria de contractes formatius.
 • Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.
 • Requisits dels treballadors

  Aquest contracte es podrà concertar amb aquells que tinguin un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, d'acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, que habilitin per a l'exercici professional.

  Que no hagin transcorregut més de cinc anys, o de set quan el contracte es concerti amb un treballador amb discapacitat, des de l'acabament dels estudis.

  Característiques del contracte

  • S'haurà de formalitzar per escrit i hi haurà de constar expressament la titulació del treballador, la durada del contracte i el lloc de treball a ocupar durant les pràctiques.
  • S'haurà de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la formalització i també les pròrrogues.
  • Quan se subscrigui el contracte amb un treballador discapacitat, el contracte es formalitzarà per quadruplicat en model oficial. Al contracte s'adjuntarà la sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.
  • En el supòsit de treballadors a distància, en el contracte haurà de constar el lloc on es faci la prestació.
  • Si el contracte se subscriu a temps parcial, al contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de feina al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seva distribució. Si no hi consten aquestes exigències, el contracte es presumirà subscrit a jornada completa, tret de prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis i el nombre i la distribució de les hores contractades.
  • La durada no podrà ser inferior a sis mesos ni superior a dos anys; dins aquests límits, els convenis col·lectius d'àmbit sectorial podran determinar la durada del contracte. Si el contracte en pràctiques s'ha concertat per un temps inferior a dos anys, es podran acordar fins a dues pròrrogues, amb una durada mínima de sis mesos.
  • El període de prova no podrà ser superior a un mes per a treballadors que tinguin un títol de grau mitjà o un certificat de professionalitat de nivell 1 o 2, ni a dos mesos per als treballadors que tinguin un títol de grau superior o un certificat de professionalitat de nivell 3, tret de conveni col·lectiu.
  • La retribució del treballador serà la fixada al conveni col·lectiu per als treballadors en pràctiques, sense que, si no n'hi ha, pugui ser inferior al 60 % o al 75 % durant el primer o el segon any de vigència del contracte, respectivament, del salari fixat al conveni per a un treballador que ocupi el mateix lloc de treball o un d'equivalent.
   En cap cas el salari no serà inferior al salari mínim interprofessional. En el cas de treballadors contractats a temps parcial, el salari es reduirà en funció de la jornada pactada.
  • En acabar el contracte, l'empresari haurà d'expedir al treballador un certificat en què consti la durada de les pràctiques, el lloc o llocs de treball ocupats i les principals tasques dutes a terme en cadascun.
  • Cap treballador no podrà estar contractat en pràctiques en la mateixa empresa o en una de diferent per un temps superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació.
  • Si en acabar el contracte, el treballador continua a l'empresa, no es podrà concertar un nou període de prova, i la durada de les pràctiques es computarà a l'efecte d'antiguitat a l'empresa.
  • Les empreses de treball temporal podran concertar contractes de treball en pràctiques amb els treballadors contractats per ser posats a disposició de les empreses usuàries d'acord amb el que preveu la normativa reguladora d'aquest contracte.

  Incentius a les empreses

  • Les conversions dels contractes en pràctiques en contractes indefinits a temps complet o a temps parcial, així com en el supòsit de treballadors contractats en pràctiques i posats a disposició d'empreses usuàries quan, sense solució de continuïtat, concertin amb aquests treballadors un contracte de treball per temps indefinit, tindran dret a:
   • Bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social consistent en 500 euros/any, durant tres anys. Si el contracte s'hagués subscrit amb una dona, serà de 700 euros/any.
  • Podran ser beneficiàries d’aquestes bonificacions les empreses que tinguin menys de 50 treballadors en el moment de la contractació