Convocatòria de Programes de Formació d'Ocupats

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per a l'execució de programes de formació d'àmbit estatal, adreçats prioritàriament a les persones ocupades, amb càrrec al crèdit pressupostari de despeses del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), per un import de 350 milions d’euros.

L’import d’aquesta convocatòria s'executarà en tres anys: 140.000.000 euros el 2019 i 105.000.000 euros en cadascun dels exercicis de 2020 i 2021.

A més el SEPE licitarà amb caràcter immediat a través del règim de contractació pública per valor de 50.000.000 euros per a la formació d'àmbit estatal dirigida prioritàriament a persones ocupades i en les especialitats formatives del Catàleg d'Especialitats formatives del SEPE que també són objecte d’aquesta convocatòria.

La finalitat d’aquesta convocatòria és el finançament de programes de formació d'àmbit estatal, dirigits prioritàriament a treballadores i treballadors ocupats, orientats a l'adquisició i millora de competències professionals relacionades amb els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, amb les necessitats d'adaptació als canvis del sistema productiu i a les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors i treballadores, de manera que els capaciti per a l'acompliment qualificat de les diferents professions.

Documentació

En aquest enllaç podeu trobar tota la documentació i manuals relacionats amb aquesta convocatòria d’ajudes.

Normativa

Aquí podeu consultar recopilada tota la normativa referent a aquestes ajudes.

Vídeos explicatius de la Fundae

La Fundae ha realitzat uns vídeos tutorials on s’expliquen alguns aspectes de funcionament de la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques per a l’execució de programes de formació, d'àmbit estatal, adreçats prioritàriament a les persones ocupades.