Dissenyeu el pla de formació de la vostra empresa

Perquè pugueu dur a terme la gestió integral del pla de formació per a la vostra empresa, us podeu guiar pels diferents passos que us indiquem a continuació i que us portaran des de la detecció de necessitats fins a l'avaluació de l'impacte.

 • Pas 1: Anàlisi de la situació de partida

  El primer pas és fer un diagnòstic de la situació de l'empresa en relació amb els reptes, tant interns com externs, a què s'ha d'enfrontar a curt i mitjà termini; també es tindran en compte els obstacles o les dificultats que s'interposen en el desenvolupament d'un pla de formació.

  Es durà a terme una anàlisi dels factors externs i interns que caracteritzen l'empresa; aquests factors seran considerats positius (d'èxit) o negatius (de risc) en la mesura que contribueixin a:

  • la supervivència de l'empresa i la millora de la seva competitivitat,
  • la implantació d'un pla de formació.

  Aquest procés de reflexió donarà lloc a dues taules:

  • La primera taula es refereix a l'anàlisi dels factors que condicionen la competitivitat de l'empresa.
  • La segona taula es refereix a l'anàlisi de les possibilitats d'implantació d'un pla de formació.

  Pas 2: Disseny del pla de formació

  El següent serà transformar les necessitats identificades abans en una formació que generi a la plantilla les competències necessàries per solucionar els problemes que s'hagin detectat. Aquesta tasca de disseny es durà a terme en tres fases:

  Identificació de les necessitats formatives

  S'haurà d'establir la diferència entre la forma en què es fa la feina i la forma en què s'hauria de fer per tal de guanyar en eficàcia i eficiència.

  Identificació de les necessitats formatives
  Causes   Tipus
  Mancances o disfuncions en la forma de fer la feina   Mancances percebudes de manera directa amb l'observació
  Previsió de canvis que s'hauran d'afrontar per mantenir i/o millorar els nivells de producció i rendibilitat.   Sorgeixen de l'anàlisi dels canvis i reptes a què s'enfronta l'empresa.

  Determinació de les competències a desenvolupar

  Haurà de reflectir els coneixements, les habilitats, les destreses i les actituds necessaris per al desenvolupament d'una feina efectiva i de qualitat. Les competències assenyalades establiran l'estàndard de qualificació desitjat per a la plantilla. Bàsicament, això es podria resumir així:

  • saber: adquisició de coneixements
  • saber fer: desenvolupament d'actituds
  • saber ser: adquisició d'habilitats

  Objectius formatius

  Per al compliment d'aquests objectius haurem de seguir una metodologia que tindrà en compte els aspectes següents:

  • Prendre com a referència els objectius generals de l'empresa.
  • Partir de les necessitats de formació detectades i preguntar-se què seria capaç de fer el treballador sense aquestes mancances.
  • Concretar les capacitats observables i mesurables, i detallar els resultats de l'execució d'aquestes conductes.
  • Formular els objectius de la formació, segons criteris d'homogeneïtat de les capacitats que reflecteixen la qualificació desitjable.

  Els resultats d'aquest procés faran referència a les capacitats a desenvolupar a la plantilla per arribar al nivell de qualificació desitjat i afrontar els reptes futurs.

  Pas 3: Gestió i impartició de la formació

  En aquesta fase hi haurà diversos aspectes que haurem de tenir en compte a l'hora de planificar la formació:

  • Continguts formatius: Quins coneixements teòrics i pràctics s'haurien d'impartir per superar les necessitats detectades i adquirir les capacitats assenyalades?
  • Població destinatària: quins treballadors de l'empresa interessaria més formar?
  • Nombre de persones: Quantes persones serien destinatàries?
  • Cronograma: Quin període de l'any és el més convenient perquè la plantilla assisteixi a les activitats formatives?
  • Durada: Quina durada màxima haurien de tenir els cursos segons les necessitats de producció i de conciliar la vida professional i personal dels treballadors?
  • Jornada: Quin horari seria el més adequat?
  • Modalitat: Quina seria la més adequada, tenint en compte les característiques de la plantilla?
  • Lloc d'impartició: On seria més convenient impartir la formació?

  Una vegada analitzats tots aquests aspectes, el següent serà comunicar el pla de formació a la representació legal dels treballadors en primer lloc i després als treballadors mateixos.

  Pas 4: Avaluació de resultats

  L'avaluació pretén mesurar el grau d'adequació entre els objectius formatius i els resultats obtinguts de la gestió i impartició de la formació. En aquesta fase es pretén avaluar:

  • el desenvolupament del pla de formació,
  • els resultats de les accions formatives.

  En l'avaluació intervenen diversos indicadors que es veuen afectats per les diferències en el desenvolupament de la formació. En funció dels nostres objectius, els indicadors elegits per fer aquesta avaluació podran ser quantitatius (nombre de participants o d'accions formatives dutes a terme, per exemple) o qualitatius (elecció de formadors, contingut de les accions...).

  Els principals indicadors per al mesurament de les accions formatives són els següents:

  Satisfacció: valoració de l'acció formativa quant a materials, organització, professorat, utilitat per al lloc de treball...

  Aprenentatge: grau en què els coneixements o les habilitats rebuts durant l'acció formativa han estat assimilats.

  Transferibilitat: permet valorar en quin grau la persona formada posa en pràctica, al lloc de treball, els coneixements adquirits.

  Retorn de la inversió (ROI): mesura la rendibilitat econòmica de la formació a través de la comparació entre l'import invertit en l'acció formativa i l'augment del benefici de l'empresa com a conseqüència d'aquesta formació.

   Pas 5: Resultat final i seguiment

   En últim lloc i com a pas final del procés de disseny del pla de formació empresarial, es tindran en compte els aspectes següents:

   • Eficàcia de la formació.
   • Avaluació de l'aprenentatge.
   • Rendibilitat de la formació: es farà un informe de rendibilitat.
   • Millores en el pla de formació: s'estudiarà si cal millorar certs aspectes.

   Una vegada estudiats tots aquests aspectes, es podrà tornar de nou al disseny de futurs plans de formació, incloent les millores que s'hagin considerat oportunes.