Centres especials d'ocupació

Els centres especials d'ocupació són empreses que tenen com a objectiu principal proporcionar als treballadors amb discapacitat la possibilitat de dur a terme una feina productiva i remunerada, adequada a les seves característiques personals i que els faciliti la integració laboral al mercat ordinari de treball.

Els centres especials d'ocupació poden tenir les característiques següents: creats per les administracions públiques, directament o en col·laboració amb altres organismes, per entitats, persones físiques, jurídiques o comunitats de béns que tinguin capacitat jurídica i d'obrar per ser empresaris; de caràcter públic o privat, amb ànim de lucre o sense; la qualificació i inscripció en el registre de centres del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE) o, si s'escau, en el corresponent de les administracions autonòmiques; la gestió està subjecta a les mateixes normes que afecten qualsevol empresa.

 • Tipus d'ajuts

  Els ajuts que poden rebre són:

  1. Per finançar parcialment projectes de creació d'ocupació (creació o ampliació de centres. Ordre ministerial de 16 d'octubre de 1998).
   Subvencions de:
   • 12.020,24 euros per lloc de treball creat amb caràcter estable si el CEE supera el 90% de treballadors amb discapacitat respecte del total de la seva plantilla; o
   • 9.015,18 euros per lloc de treball creat de caràcter estable si el nombre de treballadors amb discapacitat del CEE està comprès entre el 70% i el 90% del total de la plantilla.

   Les subvencions anteriors es poden concedir sempre que el centre especial d'ocupació justifiqui correctament la inversió que implica el projecte per a alguna de les accions següents:

   • Subvenció per a assistència tècnica (estudis de viabilitat, auditories…).
   • Subvenció parcial d'interessos de préstecs de fins a 3 punts d'interès.
   • Subvenció per a inversió fixa en projectes d'interès social reconegut.
  2. Suport al manteniment de llocs de treball al CEE (Ordre ministerial de 16 d'octubre de 1998).
   Els ajuts per al manteniment de llocs de treball en centres especials d'ocupació consisteixen en:
   • Bonificació del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social, incloses les d'accidents de treball i malalties professionals i les quotes de recaptació conjunta.
   • Subvencions del cost salarial per un import del 50% del salari mínim interprofessional. En el cas de contractes de treball a temps parcial, la subvenció es reduirà proporcionalment d'acord amb la jornada laboral treballada.
   • Subvencions per a adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques en una quantia no superior a 1.803,04 euros per lloc de treball.
   • Subvenció, una sola vegada, destinada a equilibrar i sanejar financerament els centres especials d'ocupació.
   • Subvenció dirigida a equilibrar el pressupost d'aquells centres especials d'ocupació que manquin d'ànim de lucre i siguin d'utilitat pública i imprescindibilitat.
   • Els centres especials d'ocupació podran rebre assistència tècnica destinada al manteniment de llocs de treball, la qual es podrà concedir a instància de part o d'ofici quan l'estudi de l'expedient així ho sol·liciti.
  3. Ajuts per a les unitats de suport a l'activitat professional (RD 469/2006, de 21 d'abril).

  Les unitats de suport a l'activitat professional són els equips professionals, emmarcats en els serveis d'ajustament personal i social dels centres especials d'ocupació, que, a través de diferents funcions i tasques, ajuden a superar les barreres, els obstacles o les dificultats que els treballadors amb discapacitat d'aquests centres tenen a l'hora d'incorporar-se i mantenir-se en un lloc de treball.

  Destinataris

  Els destinataris finals d'aquest programa són els treballadors amb discapacitat dels centres especials d'ocupació que es trobin en algun dels supòsits que es descriuen a continuació:

  • Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de minusvalidesa reconegut del 33% o superior.
  • Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa reconegut del 65% o superior.

  Les unitats de suport a l'activitat professional també poden oferir serveis als treballadors amb discapacitat del centre especial d'ocupació que no estiguin recollits als supòsits anteriors, sempre que la dedicació a aquests treballadors no sigui en detriment de l'atenció als que formen part de l'apartat anterior.

  Subvencions

  La subvenció es destina a finançar costos laborals i de Seguretat Social derivats de la contractació indefinida o temporal d'una durada de 6 mesos o superior dels treballadors d'aquestes unitats de suport. L'import de la subvenció s'estableix en 1.200 euros anuals per cada treballador amb discapacitat que es trobi en l'apartat de destinataris finals.

  La subvenció de 1.200 euros es reduirà proporcionalment en funció de la durada dels contractes i de la durada de la jornada en el supòsit que el contracte sigui a temps parcial.

  Aquestes subvencions es concediran per períodes màxims d'un any i estaran condicionades a l'existència de disponibilitats pressupostàries per a aquesta finalitat, segons el que disposin cada any els pressupostos del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

  Beneficiaris

  Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions les entitats titulars dels centres especials d'ocupació i els mateixos centres si tenen personalitat jurídica pròpia.

  Composició

  La composició de les unitats de suport a l'activitat professional s'estableix en funció dels mòduls determinats a l'article 6 del RD 469/2006, de 21 d'abril.

  Tramitació

  • En el cas dels ajuts de projectes generadors d'ocupació i manteniment de llocs de treball en centres especials d'ocupació, com que no estan subjectes al règim de concurrència competitiva, es tramiten directament a les direccions provincials dels SPEE de Ceuta, Melilla i el País Basc. A la resta de províncies, la tramitació es fa a la unitat corresponent de la comunitat autònoma, ja que tenen transferides aquestes competències. Quant a les bonificacions dels contractes, seran aplicades directament pels ocupadors als butlletins de cotització davant la TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social).
  • En el cas dels ajuts per a les unitats de suport, les sol·licituds de subvenció es tramitaran en règim de concurrència competitiva i caldrà que s'ajustin als terminis i procediments que s'estableixin a les convocatòries que aprovin els directors provincials dels SPEE de Ceuta, Melilla i el País Basc, i es publicaran als butlletins oficials de cada província.

  A la resta de comunitats autònomes, com que tenen assumit el traspàs d'aquestes competències, caldrà prendre com a referència el que disposin les convocatòries que es publiquin als butlletins oficials de les comunitats esmentades.

  Tant per accedir a qualsevol tipus d'ajut com per a la posterior continuïtat, els centres especials d'ocupació han de complir els requisits exigits al RD 2273/1985, de 4 de desembre (Reglament dels centres especials d'ocupació) i a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (Llei general de subvencions).

Documentació