Ocupació amb suport en el mercat ordinari de treball

Per ocupació amb suport s'entén el conjunt d'accions d'orientació i acompanyament individualitzat en el lloc de treball prestades per preparadors laborals especialitzats que tenen com a objectiu facilitar l'adaptació social i laboral de treballadors amb discapacitat amb dificultats especials d'inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball i en condicions similars a la resta de treballadors que ocupen llocs equivalents.

 • Destinataris finals

  Els destinataris finals del programa d'ocupació amb suport seran treballadors amb discapacitat inscrits en els serveis públics d'ocupació com a demandants d'ocupació no ocupats, així com treballadors amb discapacitat contractats per centres especials d'ocupació, sempre que, en ambdós casos, es trobin en algun dels supòsits que es descriuen a continuació:

  • Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual amb un grau de minusvalidesa reconegut del 33% o superior.
  • Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de minusvalidesa reconegut del 65% o superior.

  Els treballadors hauran de ser contractats per una empresa del mercat ordinari de treball mitjançant un contracte indefinit o de durada determinada, de 6 mesos com a mínim.

  Aquestes empreses tindran dret als beneficis establerts en la normativa vigent sobre contractació de treballadors amb discapacitat.

  Si el treballador amb discapacitat contractat procedeix de la plantilla d'un centre especial d'ocupació, passarà a situació d'excedència voluntària en aquell centre.

  Promotors de projectes d'ocupació amb suport i beneficiaris de les subvencions

  Podran promoure projectes d'ocupació amb suport i ser beneficiàries de les subvencions corresponents, les entitats següents:

  • Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que subscriguin el corresponent conveni de col·laboració amb l'empresa que contractarà els treballadors amb discapacitat als quals es prestarà l'ocupació amb suport.
  • Els centres especials d'ocupació que subscriguin un conveni de col·laboració amb l'empresa que contractarà treballadors amb discapacitat procedents de la plantilla d'aquell centre o d'altres centres especials d'ocupació.
  • Les empreses del mercat ordinari de treball, inclosos els treballadors autònoms, que contractin els treballadors amb discapacitat beneficiaris d'aquelles accions, sempre que disposin de preparadors laborals especialitzats a la seva plantilla.

  Les accions d'ocupació amb suport tindran una durada d'entre 6 mesos i 1 any, prorrogables fins a un altre any més.

  No obstant això, en el cas de persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual amb un grau de minusvalidesa reconeguda del 33% o superior, el termini màxim de 2 anys es podrà ampliar fins a 6 mesos més.

  Preparadors laborals

  Les accions d'ocupació amb suport seran dutes a terme per preparadors locals, els quals hauran de tenir una titulació mínima de formació professional de grau mitjà o equivalent i hauran d'acreditar una experiència prèvia d'un any, com a mínim, en activitats d'integració laboral de persones amb discapacitat que els capaciti per a la realització de les funcions pròpies del seu lloc de treball.

  Per determinar el temps d'atenció que el preparador laboral ha de dedicar a cada treballador amb discapacitat, es basarà en el que estableixen l'article 7.2 i la disposició addicional primera del Reial decret 870/2007, de 2 de juliol.

  Subvencions destinades a l'ocupació amb suport

  Les subvencions establertes es destinaran a finançar costos laborals i de Seguretat Social que es generin durant el període de desenvolupament del projecte d'ocupació amb suport, derivats de la contractació dels preparadors laborals. La contractació es podrà fer durant el desenvolupament del projecte i abans que s'iniciï.

  L'import de les subvencions serà de:

  • 6.600 euros anuals per cada treballador amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de minusvalidesa reconegut del 65% o superior.
  • 4.000 euros anuals per cada treballador amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de minusvalidesa reconegut del 33% o superior i inferior al 65%.
  • 2.500 euros anuals per cada treballador amb discapacitat física o sensorial amb un grau de minusvalidesa reconegut del 65% o superior  i també en el cas de persones sordes i amb discapacitat auditiva amb un grau de minusvalidesa reconegut del 33% o superior.

  Aquestes subvencions es reduiran proporcionalment en funció de la durada del contracte de cada treballador amb discapacitat i en funció de la seva jornada, en el supòsit que el contracte sigui a temps parcial, i es concediran per períodes màxims d'un any, prorrogables en els termes establerts en l'art. 5.2 del Reial decret esmentat.

  En qualsevol cas, la concessió de les subvencions estarà condicionada a l'existència de disponibilitats pressupostàries per a aquesta finalitat, segons el que disposin cada any els pressupostos del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

  Procedimient de concessió

  Les sol·licituds de subvenció es tramitaran en règim de concurrència competitiva i s'hauran d'ajustar als terminis i procediments que s'estableixin en cada convocatòria que aprovin els directors provincials dels SPEE de Ceuta, Melilla i el País Basc, els quals es publicaran als butlletins oficials de cada província.

  A la resta de comunitats autònomes, com que tenen assumit el traspàs d'aquestes competències, caldrà prendre com a referència el que disposin les convocatòries que es publiquin als butlletins oficials de les comunitats esmentades.