Mesures aplicables als beneficiaris de les prestacions per desocupació aprovades per la Llei de reforma del mercat laboral

La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, aporta algunes novetats aplicables als beneficiaris de prestacions d'atur.

Així mateix ,el Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener, pel qual es prorroga el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur, s'adopten altres mesures urgents per a l'ocupació i la protecció social de les persones desocupades, i s'amplia el termini per a la reposició del dret a la prestació d'atur.

Programa de substitució de treballadors en formació per treballadors beneficiaris de prestacions per desocupació

A partir del 12 de febrer de 2012 els treballadors desocupats beneficiaris d'una prestació contributiva o subsidi d'atur poden ser contractats per qualsevol empresa per substituir treballadors mentre participin en accions de formació.

El beneficiari de prestacions estarà obligat a participar en aquest programa de substitució, sempre que la feina a dur a terme es consideri una col·locació adequada, d'acord amb la normativa.

Per a la signatura del contracte cal que el beneficiari disposi del certificat que facilita el Servei Públic d'Ocupació Estatal, on s'indica l'import de la prestació pendent de percebre. Aquest certificat es pot sol·licitar a través d'Internet, del servei d'atenció telefònica (901 11 99 99) o a l'oficina de prestacions.

Contracte indefinit per a emprenedors

Els beneficiaris de prestació contributiva es poden acollir a aquesta nova modalitat de contracte, anomenat de suport a emprenedors (temps indefinit i a jornada completa), sempre que hagin percebut almenys tres mesos d'aquesta prestació en el moment de la contractació. A més, si volen, podran compatibilitzar cada mes, juntament amb el salari, la percepció del 25% de la prestació contributiva que estaven percebent i que tenien pendent de consumir en el moment de la contractació.

Per signar el contracte, el beneficiari de prestacions haurà d'aportar a l'empresa el certificat de l'import pendent de percebre de la seva prestació contributiva. Aquest certificat es pot sol·licitar a través d'Internet, del servei d'atenció telefònica (901 11 99 99) o a l'oficina de prestacions.

Si la persona treballadora vol optar per la compatibilitat de la prestació amb la feina, ha de tenir en compte:

  • Sol·licitar-la mitjançant l'imprès denominat: Sol·licitud simplificada de prestacions d'atur
  • El dret a la compatibilitat de la prestació esdevindrà efectiu des de la data d'inici de la relació laboral, sempre que se sol·liciti en el termini de quinze dies a comptar des d'aquesta data. Transcorregut el termini esmentat, el treballador no es podrà acollir a aquesta compatibilitat.
  • La compatibilitat es mantindrà exclusivament durant la vigència del contracte, amb el límit màxim de la durada de la prestació pendent de percebre.
  • En cas de cessament en el treball que suposi situació legal de desocupació, el beneficiari podrà optar per sol·licitar una nova prestació o bé per reprendre la prestació pendent de percebre. En aquest cas, es considerarà com a període consumit únicament el 25% del temps en què es va compatibilitzar la prestació amb la feina.

En cas que la persona treballadora no vulgui compatibilitzar, la prestació romandrà suspesa, i s'aplicarà el mateix tractament de les col·locacions per compte d'altri a temps complet, regulat en la normativa vigent.

Tant si sol·licita la compatibilitat com si no, quan finalitzi el seu contracte sense haver esgotat la prestació, podrà sol·licitar la represa de la prestació si no ha generat un dret amb el contracte nou. Si ha generat un nou dret, podrà exercir el dret d'opció, sempre que es trobi en situació legal de desocupació i reuneixi la resta dels requisits exigits.

Per tramitar la represa o la nova prestació, l'interessat pot utilitzar el servei de reconeixement en línia de la prestació.

Reposició del dret a la prestació per desocupació

Es manté el dret de reposició de la prestació en els casos en què una empresa prèviament hagi suspès el contracte o reduït la jornada de treball (per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció) i posteriorment procedeixi a l'extinció de la relació laboral a causa d'acomiadament col·lectiu.

Aquest dret consisteix a reposar al treballador el mateix nombre de dies de prestació per desocupació consumits durant la suspensió del contracte o reducció de la jornada de treball, amb el límit màxim de 180 dies.

Per beneficiar-se d'aquesta mesura, la suspensió del contracte o reducció de jornada haurà de tenir lloc entre el dia 1 de gener del 2012 i el 31 de desembre del 2013, tots dos inclosos, i l'extinció de la relació laboral s'haurà de produir entre el dia 12 de febrer del 2012 i el 31 de desembre del 2014.

Documentació