Mesures per afavorir la contractació estable

Novetats que estableix el Reial decret llei 16/2013, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors.

I) Contractes de treball en pràctiques per les empreses de treball temporal (art. 4 Reial decret llei 16/2013)

En el supòsit de treballadors contractats en pràctiques i posats a disposició d'empreses usuàries, aquestes empreses tindran dret, en els mateixos termes, a bonificacions idèntiques a les que recull l'article 7 de la Llei 3/2012 (500 euros/any durant 3 anys o 700 euros/any en el cas de dones), quan sense solució de continuïtat, concertin amb els treballadors esmentats un contracte de treball per temps indefinit.

II) Modificació del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual amb ampliació del termini que permet efectuar contractes per a la formació i l'aprenentatge no vinculats a certificats de professionalitat o títols de formació (disposició final segona i disposició final sisena)

En els contractes per a la formació i l'aprenentatge que se subscriguin fins al 31 de desembre del 2014, en els supòsits en què no hi hagi títol de formació professional o certificat de professionalitat relacionats amb el treball efectiu a fer o centres formatius disponibles per a la seva impartició, l'activitat formativa inherent en aquests contractes estarà constituïda pels continguts mínims orientatius establerts en el fitxer d'especialitats formatives, accessible per a la seva consulta a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal i a les pàgines web dels serveis públics d'ocupació corresponents de les comunitats autònomes, per a les ocupacions o especialitats relatives a l'activitat laboral prevista en el contracte; si no n'hi ha, estarà constituïda pels continguts formatius determinats per les empreses o comunicats per aquestes empreses al Servei Públic d'Ocupació Estatal i als serveis públics d'ocupació corresponents de les comunitats autònomes, a l'efecte de la seva validació en el marc del Sistema Nacional d'Ocupació.

III) Contracte de treball per temps indefinit per a emprenedors a temps parcial (art. 2 del Reial decret llei 16/2013)

El contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors es podrà formalitzar a partir de l'entrada en vigor del Reial decret llei 16/2013, tant a temps complet com parcial; els contractes formalitzats abans de l'entrada en vigor del reial decret llei esmentat podran reduir la seva jornada si la passen a temps parcial, i mantenir la bonificació corresponent.

IV) Contractes a temps parcial (art. 1 del Reial decret llei 16/2013)

A partir de l'entrada en vigor del Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, els treballadors contractats a temps parcial no podran fer hores extraordinàries, excepte en els supòsits a què fa referència l'article 35.3 de l'Estatut dels treballadors.