Polítiques actives d'ocupació

El Pla anual de política d'ocupació (PAPO) conté els serveis (accions) i programes (mesures) de polítiques actives d'ocupació que es proposen dur a terme les comunitats autònomes, tant les finançades amb fons estatals, distribuïts d'acord amb els criteris objectius acordats per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, com amb les finançades amb recursos econòmics propis, així com les accions i mesures que durà a terme, en el seu àmbit de competència, el Servei Públic d'Ocupació Estatal mateix.

El Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ocupació, estableix com a instruments de coordinació del Sistema Nacional d'Ocupació:

  • L'estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació, regulada a l'article 10.
  • Els plans anuals de política d'ocupació, regulats a l'article 11.
  • El sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació, que es configura com un sistema d'informació comú, s'organitzarà amb una estructura informàtica integrada i compatible, i serà l'instrument tècnic que integrarà la informació relativa a la intermediació laboral, la gestió de les polítiques actives d'ocupació i la protecció per atur, que facin els serveis públics d'ocupació a tot el territori de l'Estat.
    Aquest sistema garantirà que es duguin a terme de forma adequada les funcions d’intermediació laboral, sense barreres territorials; el registre de les persones que busquen feina; la traçabilitat de les actuacions seguides per aquestes en la seva relació amb els Serveis Públics d’Ocupació; les estadístiques comunes; la comunicació del contingut dels contractes; el coneixement de la informació resultant i el seguiment, entre altres àmbits, de la gestió de la formació professional per a l’ocupació, l’orientació professional, les iniciatives d’ocupació i les bonificacions a la contractació, així com les actuacions de les agències de col·locació.
    També permetrà l'avaluació, el seguiment i el control de la utilització de fons procedents dels pressupostos generals de l'Estat o de la Unió Europea per justificar-ho.