Acreditació i inscripció de centres (formació presencial)

Els centres i les entitats de formació esmentats en l'article 9.1 del Reial decret 395/2007, de 23 de març, que vulguin impartir, en modalitat presencial i en l'àmbit de gestió del Servei Públic d'Ocupació Estatal, les diferents iniciatives de formació integrades en el subsistema de formació professional per a l'ocupació, podran sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació Estatal la inscripció i l'acreditació del centre o l'entitat de formació per a les especialitats formatives que impartirà, tenint en compte aquest procediment.

Els interessats hauran d'emplenar el model de sol·licitud disponible en aquesta pàgina, el qual també figura a la Seu electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal, i adreçar-lo al director provincial del Servei Públic d'Ocupació Estatal on sigui el centre o l'entitat a inscriure/acreditar.

Els interessats hauran d'efectuar la presentació de la sol·licitud i de la documentació acreditativa exigida a través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 6 de la Resolució de 29 de juliol de 2010 del director general del Servei Públic d'Ocupació Estatal per la qual es regula la inscripció i, si s'escau, l'acreditació de centres i entitats de formació.

Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics a través del Registre electrònic del Servei Públic d'Ocupació Estatal, serà imprescindible disposar de DNI electrònic o certificat digital en vigor admès per les administracions públiques.

Documentació