Teleformació

Mitjançant la modalitat de teleformació, es pot impartir formació professional per a l'ocupació referida a especialitats formatives incloses al catàleg que, per a aquesta finalitat, gestiona el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Les entitats de formació amb oferta de teleformació han de complir aquests requisits:

 • Disposar d'una acreditació per impartir cada especialitat formativa de certificat de professionalitat en aquesta modalitat o una inscripció per a les altres especialitats.
 • Comunicar l'inici de qualsevol acció formativa que imparteixin i si es dirigeix a l'obtenció de certificats de professionalitat i es finança amb fons no públics, tenir, a més, una autorització expressa per fer-la.
 • Impartir les accions formatives segons les exigències tecnicopedagògiques, tecnològiques, d'espais, instal·lacions, equipament i mitjans humans establertes normativament, així com facilitar i coresponsabilitzar-se en el seguiment de la participació dels alumnes, de l'aprenentatge i la seva avaluació.
 • Acreditació i inscripció d'entitats de formació

  Per poder impartir qualsevol especialitat inclosa al Catàleg d'especialitats formatives, les entitats de formació han de:

  • Estar acreditades en el Registre Estatal d'Entitats de Formació respecte de les especialitats formatives de certificat de professionalitat.
  • Estar inscrites en el Registre Estatal d'Entitats de Formació per a la resta d'especialitats formatives.

  Per sol·licitar acreditació al Servei Públic d'Ocupació Estatal, les entitats de formació han d'emplenar i presentar una sol·licitud per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica d'aquest organisme.

  Per inscriure's a través del Servei Públic d'Ocupació Estatal, les entitats de formació han d'emplenar i presentar per mitjans electrònics una declaració responsable, també a través de la Seu electrònica d'aquest organisme, i aquest també és el mitjà per presentar la Declaració responsable d'inscripció.

  Comproveu si el vostre equip compleix els requisits mínims per a l'ús del servei de registre electrònic.

  Podran presentar els tràmits indicats tant els interessats com aquelles altres persones (apoderats, representants…) que actuïn en nom seu i que disposin d'habilitació per representar tercers, sempre que acreditin aquesta representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna, segons estableix l'article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Per presentar aquests tràmits és requisit imprescindible disposar de DNI electrònic o certificat digital en vigor admès per les administracions públiques i acompanyar-los de la documentació acreditativa exigida en cada cas.

  Una vegada tramitats, el registre electrònic del Servei Públic d'Ocupació Estatal emetrà automàticament un resguard signat electrònicament que precisarà la data i l'hora de presentació, un número d'entrada en el registre i, si escau, el termini màxim establert per normativa per a la resolució i la notificació d'aquest procediment, així com els efectes que pugui produir el silenci administratiu. Aquest justificant té validesa a l'efecte de l'inici del còmput de terminis per a l'Administració i no prejutja l'admissió definitiva si es dóna alguna de les causes de rebuig establertes en l'article 29.1 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.

  El Servei Públic d'Ocupació Estatal notificarà als interessats les resolucions i els actes administratius que afectin els seus drets i interessos al lloc assenyalat a la sol·licitud a aquest efecte, d'acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

   Autorització d'accions formatives vinculades a certificats de professionalitat

   Les empreses i els centres de formació acreditats per a la modalitat de teleformació pel Servei Públic d'Ocupació Estatal poden impartir accions formatives no finançades amb fons públics sobre aquells certificats de professionalitat en què estiguin acreditats, i sempre que compleixin les obligacions que estableix la legislació sobre aquesta matèria, entre les quals figuren:

   • Tenir autoritzades per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal les accions formatives que s'impartiran mitjançant una iniciativa privada i comunicar l'inici de cada una abans de la data d'inici.
   • Sotmetre's a les actuacions de seguiment i control i a les auditories de qualitat que, sobre aquestes accions formatives, efectuï el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
   • Enviar al Servei Públic d'Ocupació Estatal la documentació del procés d'avaluació i lliurar-la en termini a l'Administració competent responsable d'expedir el certificat de professionalitat.

   Les sol·licituds d'autorització i les comunicacions d'inici d'acció formativa per a la modalitat de teleformació es presentaran i tramitaran per mitjans electrònics.

   Els interessats hauran d'emplenar i presentar la sol·licitud d'autorització o la comunicació d'inici a la Seu electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal i adreçar-la al titular de la Direcció General del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Comproveu si el vostre equip compleix amb els requisits mínims per a l'ús del servei de registre electrònic.

   Podran presentar la sol·licitud d'autorització i la comunicació d'inici tant els interessats com aquelles altres persones (apoderats, representants...) que actuïn en nom seu i que disposin d'habilitació per representar tercers, sempre que acreditin aquesta representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna, segons estableix l'article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

   Per presentar la sol·licitud d'autorització o la comunicació d'inici, és imprescindible disposar de DNI electrònic o d'un certificat digital en vigor admès per les administracions públiques i adjuntar la documentació acreditativa exigida en cada una.

   Una vegada tramitada, el registre electrònic del Servei Públic d'Ocupació Estatal emetrà automàticament un resguard signat electrònicament, en el qual figuraran la data i l'hora de presentació, un número d'entrada de registre, el termini màxim establert per normativa per a la resolució i notificació de l'autorització sol·licitada i els efectes que pot produir el silenci administratiu.

   Aquest justificant té validesa a l'efecte d'inici del còmput de terminis per a l'Administració i no en prejutja l'admissió definitiva si té lloc alguna de les causes de rebuig que estableix l'article 29.1 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.

   El Servei Públic d'Ocupació Estatal notificarà als interessats les resolucions i els actes administratius que afectin els seus drets i interessos al lloc assenyalat a la sol·licitud a aquest efecte, d'acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

  Documentació