Què són els Centres de Referència Nacional?

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, va establir que "la innovació i experimentació en matèria de formació professional es desenvoluparà a través d'una xarxa de centres de referència nacional, amb implantació en totes les comunitats autònomes, especialitzats en els diferents sectors productius.” El Reial decret 229/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen els centres de referència nacional en l'àmbit de la formació professional, desplega el que disposa aquesta llei i estableix, entre altres aspectes, les finalitats, les funcions, el funcionament, el finançament d'aquests centres, etc., així com la creació, la qualificació i la titularitat de la Xarxa de Centres de Referència Nacional en l'àmbit de la formació professional.

Es tracta de centres d'innovació i experimentació que actuen com una institució al servei dels sistemes de formació professional per facilitar la seva competitivitat i qualitat i també per donar resposta als canvis en la demanda de qualificació dels sectors productius. Es caracteritzen per programar i executar actuacions de caire innovador, experimental i formatiu en matèria de formació per a l'ocupació, en l'àmbit del sector productiu que tinguin assignat, de manera que serveixin de referent per al conjunt del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional per al desenvolupament de la formació professional.

Funcions

Entre les seves funcions hi ha l'anàlisi de noves tendències formatives, la seva experimentació i posada en pràctica i la promoció de xarxes, tant amb organitzacions empresarials i sindicals com amb universitats i centres tecnològics, amb la finalitat de ser capdavanters, cada un, en un sector productiu relacionat amb les famílies i àrees professionals del Catàleg nacional de qualificacions professionals. Per complir aquest objectiu, adoptaran les mesures, els projectes i els programes precisos per atendre les necessitats dels sectors emergents i innovadors i aconseguir així una formació professional més competitiva que respongui als canvis productius que demana el mercat de treball.

Col·lectius

Els Centres de Referència Nacional poden incloure accions formatives adreçades a estudiants, treballadors ocupats, aturats, empresaris, formadors i professors, relacionades amb la innovació i l'experimentació en formació professional i vinculades al Catàleg nacional de qualificacions professionals.

Beques i ajuts a aturats

Els cursos d'àmbit nacional van adreçats prioritàriament a treballadors aturats que exerceixin o hagin d'exercir les seves activitats professionals ajustades a les necessitats que demana el mercat de treball, els quals poden rebre ajuts i beques segons el que disposen l'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, i la Resolució del Servei Públic d'Ocupació Estatal de 18 de novembre de 2008.

Finançament

L'Administració General de l'Estat finança les activitats i signa anualment un pla de treball en què s'acorden les accions d'àmbit nacional entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i les comunitats autònomes, basades en els objectius prioritaris i estratègics establerts en el Pla d'actuació plurianual de la xarxa, acordat en el Consell General de la Formació Professional.

Xarxa de Centres de Referència Nacional

La xarxa nacional està formada per 52 Centres de Referència Nacional, 48 en diferents CC.AA i 4 de Departaments Ministerials. N'hi ha almenys un en cada comunitat autònoma i donen cobertura a totes les famílies professionals en les quals s'estructura el Catàleg nacional de qualificacions professionals, inclosos tots els sectors productius. Actualment hi ha 25 Centres de Referència nacional, qualificats per Reial Decret, d'una xarxa que es completarà fins a 52 CRN, proposats pel Ministeri de Treball, Immigració i Seguretat Social i el Ministeri d'Educació i Formació Professional al Consell General de Formació Professional.

Directori de centres que formen la Xarxa.

En aquest enllaç trobareu el directori de centres que formen la Xarxa.

 • Normativa de Qualificació

  Aragó

  Reial decret 67/2015, de 6 de febrer, pel qual es qualifica com a CRN al Centre Nacional de FPO de Tecnologies Avançades de Saragossa, en l’àrea professional Producció Audiovisual i en l’àrea professional Produccions Fotogràfiques de la família professional Imatge i So, en l’àmbit de la formació professional.

  Reial decret 39/2019, d’1 de febrer, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre d’Innovació per a la Formació Professional d’Aragó, en l’àrea professional Logística Comercial i Gestió del Transport de la família professional Comerç i Màrqueting, en l’àmbit de la formació professional.

  Cantàbria

  Reial decret 873/2015, de 2 d'octubre, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre de Recerca i Formació en Electricitat i Electrònica de Torrelavega, en l'àrea professional Instal·lacions Elèctriques, en l'àrea professional Instal·lacions de Telecomunicació i en l'àrea professional Equips Electrònics de la família professional Electricitat i Electrònica, en l'àmbit de la formació professional.

  Castella-la Manxa

  Reial Decret 876/2015, de 2 d'octubre, pel qual es qualifiquen com a Centres de Referència Nacional el Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Ciudad Real, en l’àrea professional Begudes i en l’àrea professional Olis i Greixos de la família professional Indústries Alimentàries i el Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Guadalajara, en l'àrea professional Energia Elèctrica, en l'àrea professional Aigua i en l'àrea professional Gas de la família professional Energia i Aigua, en l'àmbit de la formació professional.

Documentació