Agrària

Agrària
Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
AGAC0108 2 Cultius herbacis Baixeu RD 1375/2008
RD 682/2011
AGAF0108 2 Fructicultura Baixeu RD 1375/2008
AGAG0108 2 Producció avícola intensiva Baixeu RD 1375/2008
RD 682/2011
AGAG0208 2 Producció cunícula intensiva Baixeu RD 1375/2008
RD 682/2011
AGAH0108 2 Horticultura i floricultura Baixeu RD 1375/2008
RD 682/2011
AGAJ0108 1 Activitats auxiliars en floristeria Baixeu RD 1211/2009
AGAJ0109 3 Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals Baixeu RD 682/2011
RD 627/2013
AGAJ0110 2 Activitats de floristeria Baixeu RD 1519/2011
AGAJ0208 3 Art floral i gestió de les activitats de floristeria Baixeu RD 1519/2011
AGAJ0308 3 Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius Baixeu RD 1211/2009
RD 627/2013
AGAN0108 2 Ramaderia ecològica Baixeu RD 1965/2008
AGAN0109 2 Cures i maneig del cavall Baixeu RD 682/2011
AGAN0110 2 Doma bàsica del cavall Baixeu RD 1519/2011
AGAN0111 2 Cures i manteniment d'animals utilitzats per a recerca i altres finalitats científiques Baixeu RD 983/2013
AGAN0112 3 Assistència en els controls sanitaris en escorxadors, establiments de manipulació de caça i sales d'especejament Baixeu RD 983/2013
AGAN0208 3 Cria de cavalls Baixeu RD 1211/2009
RD 627/2013
AGAN0210 3 Ferrament d'equins Baixeu RD 1519/2011
AGAN0211 2 Apicultura Baixeu RD 1784/2011
AGAN0212 3 Realització de procediments experimentals amb animals per a recerca i altres finalitats científiques Baixeu RD 983/2013
AGAN0311 3 Gestió de la producció ramadera Baixeu RD 627/2013
AGAN0312 2 Cures d'animals salvatges, de zoològics i aquaris Baixeu RD 983/2013
AGAN0411 2 Producció d'animals cinegètics Baixeu RD 627/2013
AGAN0511 3 Gestió de la producció d'animals cinegètics Baixeu RD 627/2013
AGAO0108 1 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria Baixeu RD 1375/2008
AGAO0208 2 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes Baixeu RD 1375/2008
AGAO0308M 3 Jardineria i restauració del paisatge Baixeu RD 1375/2008
RD 682/2011
AGAP0108 2 Producció porcina de reproducció i cria Baixeu RD 1375/2008
AGAP0208 2 Producció porcina de recria i enceball Baixeu RD 1375/2008
AGAR0108 2 Aprofitaments forestals Baixeu RD 1211/2009
RD 682/2011
RD 627/2013
AGAR0109 3 Gestió de repoblacions forestals i de tractaments silvícoles Baixeu RD 682/2011
RD 627/2013
AGAR0110 3 Gestió d'aprofitaments forestals Baixeu RD 1519/2011
AGAR0111 2 Manteniment i millora de l'hàbitat cinegeticopiscícola Baixeu RD 627/2013
AGAR0208 2 Repoblacions forestals i tractaments silvícoles Baixeu RD 682/2011
AGAR0209 1 Activitats auxiliars en aprofitaments forestals Baixeu RD 682/2011
AGAR0211 3 Gestió dels aprofitaments cinegeticopiscícoles Baixeu RD 627/2013
AGAR0309 1 Activitats auxiliars en conservació i millora de muntanyes Baixeu RD 682/2011
AGAU0108 2 Agricultura ecològica Baixeu RD 1965/2008
RD 682/2011
AGAU0110 2 Producció de llavors i plantes en viver Baixeu RD 1519/2011
AGAU0111 2 Maneig i manteniment de maquinària agrària Baixeu RD 1784/2011
AGAU0112 2 Producció i recol·lecció de bolets i tòfones Baixeu RD 627/2013
AGAU0208 3 Gestió de la producció agrícola Baixeu RD 1211/2009
AGAU0210 3 Gestió de la producció de llavors i plantes en vivers Baixeu RD 1519/2011
AGAU0211 3 Gestió de la producció i recol·lecció de bolets i tòfones Baixeu RD 627/2013
AGAX0108 1 Activitats auxiliars en ramaderia Baixeu RD 1375/2008
RD 682/2011
AGAX0208 1 Activitats auxiliars en agricultura Baixeu RD 1375/2008
RD 682/2011