Cercador d'especialitats formatives

S'entén per especialitat formativa l'agrupació de continguts, competències professionals i especificacions tècniques que respon a un conjunt d'activitats de treball emmarcades en una fase del procés de producció i amb funcions afins.

Les especialitats formatives d'ús general, formació complementària, formació modular i les especialitats formatives dirigides a l'obtenció de certificats de professionalitat s'inclouen al fitxer d'especialitats del Servei Públic d'Ocupació Estatal perquè qualsevol administració competent del territori nacional les gestioni.

Les especialitats complementàries pertanyen a la família professional de formació complementària (FCO) i tenen la consideració de formació transversal en àrees que es consideren prioritàries tant en el marc de l'Estratègia europea per a l'ocupació i del Sistema Nacional d'Ocupació com en les directrius establertes per la Unió Europea. Es consideren àrees prioritàries les relatives a tecnologies de la informació i la comunicació, la prevenció de riscos laborals, la sensibilització en medi ambient, la promoció de la igualtat, l'orientació professional i les establertes per l'administració competent.

Las especialitats de certificat de professionalitat tenen una durada especificada en la seva normativa reguladora.

En el resultat de la cerca es mostren les unitats de competència, tots els mòduls formatius amb la seva durada i les unitats formatives del certificat corresponent, amb la seva durada. Les hores del certificat, exclusiu de les especialitats de certificat de professionalitat, amb alta igual o superior al 2008, són les hores totals més les hores del mòdul de pràctiques professionals no laborals.

  • Si l'especialitat té unitats formatives, les hores totals (presencial, a distància, teleformació) seran igual a la suma d'aquelles hores de les unitats formatives dels diferents mòduls, sense que es repeteixi cap unitat formativa.
  • Si l'especialitat no té unitats formatives, les hores totals (presencial, a distància, teleformació) seran igual a la suma d'aquelles hores dels mòduls formatius, sense les hores dels mòduls repetits.

Accés al cercador d'especialitats formatives .