Avaluació de la formació

El sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral integra la formació dirigida a treballadors desocupats i a treballadors ocupats i constitueix una de les principals polítiques actives d'ocupació finançades amb recursos públics. Les competències en matèria de formació professional per a l'ocupació són compartides per l'Administració General de l'Estat, que té la competència normativa, i per les comunitats autònomes, que tenen les competències d'execució.
L'avaluació permanent permet conèixer l'impacte de la formació feta en l'accés i el manteniment de l'ocupació, la millora de la competitivitat de les empreses, la millora de la qualificació dels treballadors, l'adequació de les accions formatives a les necessitats del mercat laboral i l'eficiència dels recursos econòmics i mitjans utilitzats.
L'avaluació d'aquest sistema està regulada a l'article 21 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, en què s'estableixen tres nivells d'avaluació complementaris:

 • El Pla anual d'avaluació de la qualitat, l'impacte, l'eficàcia i l'eficiència del conjunt del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, coordinat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, amb la participació dels òrgans o entitats competents de les comunitats autònomes i de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. Aquest pla inclourà l'avaluació de la formació programada i gestionada per les empreses per als seus propis treballadors.
 • L'avaluació permanent, responsabilitat dels òrgans competents per a la gestió, programació i control de la formació professional per a l'ocupació en els seus àmbits respectius.
 • Les avaluacions externes que s'estimin necessàries per donar resposta a objectius i indicadors concrets definits prèviament, fetes per entitats independents alienes al sistema de formació professional per a l'ocupació. Així mateix, es podran fer avaluacions interadministratives sobre la qualitat i l'impacte de la formació.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal ha posat en marxa les línies de treball següents per avaluar la formació professional per a l'ocupació:

 • Avaluació de la qualitat de la formació

  El Servei Públic d'Ocupació Estatal promou la qualitat de les ofertes de formació per a l'ocupació, i duu a terme un seguiment i una avaluació de les accions formatives en el seu àmbit de competència amb l'objectiu d'assegurar-ne l'eficàcia i adequació permanent a les necessitats del mercat de treball.
  Amb aquesta finalitat, s'ha desenvolupat un procediment específic i un sistema electrònic d'informació perquè els participants emplenin en línia el qüestionari de satisfacció (qüestionari de qualitat), que permet mesurar la qualitat de la formació impartida, tenint en compte, entre d'altres, l'opinió dels participants en les diferents accions formatives, tal com estableix la normativa reguladora del sistema de formació professional per a l'ocupació.
  Aquest sistema electrònic permet una relació més oberta, eficaç, eficient i de qualitat entre el SEPE i els ciutadans i introdueix els elements de control necessaris per vetllar per l'emplenament correcte dels qüestionaris.

  Pla anual d'avaluació del conjunt del subsistema de formació professional per a l'ocupació

  En el seu paper de coordinador del Sistema Nacional d'Ocupació, el Servei Públic d'Ocupació Estatal, juntament amb els òrgans competents de les comunitats autònomes i amb la col·laboració de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, ha constituït un grup de treball encarregat d'elaborar anualment el pla d'avaluació de la qualitat, l'impacte, l'eficàcia i l'eficiència del conjunt del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.
  D'acord amb la norma establerta, els plans anuals d'avaluació del conjunt del sistema de formació professional per a l'ocupació que s'elaborin han de ser sotmesos a informe del Consell General del Sistema Nacional d'Ocupació, òrgan consultiu en matèria de formació professional per a l'ocupació, en què participen les administracions públiques i els interlocutors socials.
  En el marc de l'enfocament adoptat per la Llei 30/2015, de 9 de setembre, els plans anuals d'avaluació han de preveure i observar les finalitats del sistema:
  a) Afavorir la formació al llarg de la vida dels treballadors desocupats i ocupats per millorar les seves competències professionals i els seus itineraris d'ocupació i formació, així com el seu desenvolupament professional i personal.
  b) Contribuir a la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses.
  c) Atendre els requeriments del mercat de treball i les necessitats de les empreses, proporcionant als treballadors les competències, els coneixements i les pràctiques adequats.
  d) Millorar l'ocupabilitat dels treballadors, especialment dels que tenen més dificultats de manteniment de l'ocupació o d'inserció laboral.
  e) Promoure que les competències professionals adquirides pels treballadors, tant a través de processos formatius com de l'experiència laboral, siguin objecte d'acreditació.
  f) Apropar i fer partícips els treballadors dels avantatges de les tecnologies de la informació i la comunicació, promoure la disminució de la bretxa digital existent i garantir-ne l'accessibilitat.

  Consulta de documents

  La informació disponible es troba al web del Sistema Nacional d'Ocupació.

  Qüestionari de qualitat

  Qüestionari per a l'avaluació de la qualitat de les accions formatives en el marc del sistema de formació per a l'ocupació.

Documentació