Informació sobre el Pla de perfeccionament tècnic

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (d'ara endavant, SPEE), a través de la Sotsdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació (SGPAE), estableix un Pla anual de perfeccionament tècnic per a formadors (PTF) de formació professional per a l'ocupació (FPE) amb la col·laboració dels serveis públics d'ocupació autonòmics i els centres nacionals de formació professional ocupacional (CNFPO) i les direccions provincials del SPEE, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de perfeccionament i actualització tecnicopedagògica dels formadors de imparteixen formació professional per a l'ocupació.

 • Què és el Pla de perfeccionament?

  Introducció

  Aquest pla desenvolupa la normativa estipulada en el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regeix el subsistema de FPE, i l'Ordre TAS 718, de 7 de març de 2008, on es regula el subsistema de formació per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament d'aquestes accions, i la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

  El Reial decret 395/2007, de 23 de març, estableix la formació com un objectiu estratègic per reforçar la productivitat i competitivitat de les empreses, a més de potenciar l'ocupabilitat dels treballadors en un món en constant canvi, per la qual cosa es defineix un únic model de formació professional i s'introdueixen millores per adaptar la formació a la nova realitat econòmica i social, així com a les necessitats que demana el mercat de treball; es tracta de promoure la formació entre treballadors i empresaris, i convertir l'aprenentatge permanent en el nostre país en un element fonamental, no només per a la competitivitat i l'ocupació, sinó també per al desenvolupament personal i professional dels treballadors.

  Els cursos PTF que imparetiex la xarxa de CNFPO per a formadors FPE inclouen continguts específics teòrics i pràctics, també es programen cursos d'actualització d'habilitats i competències tecnicopedagògiques que afavoreixin l'aplicació de noves tecnologies o processos innovadors en àrees prioritàries.

  Per elaborar aquest pla s'ha tingut en compte la demanda de formació professional detectada a través de les fonts següents:

  • Les propostes de cursos dels responsables de formació dels CNFPO i de les comunitats autònomes relatives a la família professional o a l'àrea professional competència del centre.
  • L'estudi sobre les necessitats específiques i transversals de perfeccionament tècnic i desenvolupament d'habilitats professionals recollides al «Qüestionari d'avaluació» omplert pels alumnes d'anys anteriors.
  • La identificació de les noves tendències de formació professional.
  • Matèries innovadores o relacionades amb noves tecnologies, eines, processos industrials, recursos didàctics, nous continguts i metodologies, etc.
  • Directives de la Unió Europea (protecció del medi ambient, prevenció de riscos laborals, tecnologies de la informació i la comunicació, qualitat, etc.) i d'aplicació de polítiques públiques, com ara la promoció de mesures per a la igualtat d'oportunitats, la integració de persones amb discapacitat, el foment de l'autonomia personal i l'atenció a persones en situació de dependència, la lluita contra la violència de gènere i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

  Objectius

  L'objectiu general de les accions formatives de perfeccionament tècnic és desenvolupar les capacitats tècniques dels docents de formació professional, millorar-ne les habilitats didàctiques i potenciar-ne la professionalitat.

  Els objectius específics que es volen assolir amb el PPTF són:

  • Actualitzar els coneixements professionals dels formadors en especialitats o competències que tenen incidència en la seva tasca com a docents.
  • Oferir formació teòrica i pràctica als docents en noves tecnologies, noves tendències de formació i en àrees innovadores i prioritàries de foment de l'ocupació.
  • Complementar la formació teoricopràctica necessària en noves ocupacions o especialitats.
  • Adquirir experiència en entorns laborals reals.
  • Satisfer les aspiracions de promoció i desenvolupament professionals dels docents i capacitar-los per fer més bé la seva feina.

  A través de les accions formatives de perfeccionament tècnic, el Servei Públic d'Ocupació Estatal s'ha marcat com a objectiu donar a conèixer als formadors la normativa en matèria de formació professional, com ara els reials decrets de formació professional, els certificats de professionalitat, els títols i els centres de referència nacional de formació professional.

  També durant el 2011 s'està treballant en l'actualització del repertori de certificats de professionalitat i, per tant, els cursos de perfeccionament tècnic programats incorporen els mecanismes necessaris perquè els docents puguin impartir els nous certificats.

  Gestió del Pla de perfeccionament tècnic

  El SPEE finança i aprova el PTF, fa l'oferta nacional de cursos de perfeccionament tècnic, la seva publicació i divulgació, i l'avaluació i el control de la qualitat del pla (article 37 del Reial decret 395/2007). Els centres d'impartició faran la selecció d'alumnes participants en aquests cursos.

  Un cop aprovat el Pla per la SGPAE, correspon als CNFPO, a les comunitats autònomes i a les direccions provincials del SPEE fer la programació, gravar els cursos PTF a l'aplicació corporativa, ja sigui de cessió d'ús o sistema propi, en la modalitat de gestió (05) Plans de treball. Un cop finalitzats els cursos, els correspon fer la liquidació en el termini màxim d'1 mes. Correspon a la xarxa de centres nacionals la selecció d'alumnes, la comunicació amb els seleccionats, impartir els cursos, el seguiment i l'avaluació de cadascuna de les accions formatives.

  Destinataris del pla

  El PPT s'adreça als formadors de FPE, a formadors d'escoles taller, cases d'ofici, tallers d'ocupació, centres col·laboradors, formadors de formació contínua i als formadors que imparteixen formació professional en centres integrats i centres de formació professional, els quals podran sol·licitar aquests cursos, sempre que compleixin els requisits exigits en el Reial decret de formació professional per a l'ocupació, en l'Odre que el desplega i en la Llei orgànica d'educació, així com en la fitxa tècnica de cada curs definida pel centre que imparteixi la formació.

  Requeriments

  Per assistir als cursos programats del Pla de perfeccionament tècnic de docents de formació professional per a l'ocupació, els interessats han de complir una sèrie de requisits, com ara: emplenar una sol·licitud, disposar de l'informe favorable del responsable de la vostra comunitat autònoma d'origen i que adquireixi el compromís de fer el curs.

  Sol·licitud de cursos

  Per assistir als cursos programats del pla, els interessats poden emplenar el formulari-web de sol·licitud d'assistència al curs de perfeccionament tècnic disponible a la Seu electrònica. S'admetran sol·licituds gravades a l'aplicació de PTF fins als 30 dies anteriors a l'inici del curs.

  Per donar oportunitat a tots els formadors sol·licitadors, el formador pot sol·licitar fins a 6 cursos a l'any, però només podrà assistir a 3 cursos en un any.

  L'accés al formulari de sol·licitud d'aquests cursos requereix:

  A més, es pot crear un usuari nou directament al web Ocupa't.

  Amb DNI electrònic o certificat digital, en cas de formar part de la base de dades (si s'han sol·licitat cursos de perfeccionament tècnic anteriorment), quan s'hi introdueix el DNI del sol·licitant, es carreguen les dades personals i també s'hi poden fer les modificacions de contacte oportunes. Si entreu a l'aplicació com a usuari bàsic, les dades seran novament emplenades. Per això, és recomanable, atesos els avenços en l'àmbit de l'administració electrònica, que feu les gestions amb el DNI electrònic o el certificat digital.

  Quan introduïu les dades de contacte a la fitxa personal és recomanable facilitar el mòbil i l'adreça electrònica perquè l'Administració es pugui posar en contacte amb el sol·licitant. Així, també, quan us doneu d'alta a www.sepe.es és recomanable emplenar les dades personals amb veracitat, ja que s'utilitzaran aquestes dades per contactar amb l'usuari.

  En consolidar en l'aplicació la sol·licitud efectuada, es genera un document PDF que s'envia a l'adreça electrònica de la fitxa de l'alumne, si bé amb aquest document l'usuari no ha de fer cap gestió, ja que l'any passat va entrar en vigor una nova prestació que és el "vistiplau electrònic". Per comprovar que un formador ha fet la sol·licitud, podeu consultar-ho al mateix menú, en l'apartat Consulteu l'estat de la vostra sol·licitud.

  Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% poden indicar a la sol·licitud les adaptacions i els ajustos necessaris per poder participar activament en el curs.

  Informe de la comunitat autònoma/Direcció Provincial del SEPE

  Per assistir a aquest tipus de cursos, els formadors han de tenir l'informe favorable del responsable de la seva comunitat autònoma d'origen. Les comunitats autònomes o, si s'escau, la Direcció Provincial del Servei Públic d'Ocupació Estatal, comprovaran la veracitat de les dades.

  Des de l'any 2010 la generació del "vistiplau electrònic" es fa des de la comunitat corresponent mitjançant l'accés a l'aplicació informàtica de perfeccionament tècnic. Els docents en situació d'atur rebran el "vistiplau electrònic" del responsable de la comunitat autònoma a què pertanyen.

  Compromís d'assistència als cursos

  Quan es fa la sol·licitud, es recomana que s'adquireixi el compromís de fer el curs i prevegin la seva disponibilitat en la data programada, tret de causes molt justificades. Han de comunicar la seva assistència al centre on s'imparteix el curs tan aviat com sigui possible per poder suplir les possibles vacants.

  En el cas de l'alumne seleccionat per a un curs que no confirmi la seva assistència amb prou temps o no es presenti al curs sense la deguda justificació, es podrà desestimar la seva participació en les pròximes accions formatives sol·licitades.

  Gestió i finançament

  Gestió del Pla de perfeccionament tècnic

  El SPEE finança i aprova el PTF, fa l'oferta nacional de cursos de perfeccionament tècnic, la seva publicació i divulgació, i l'avaluació i el control de la qualitat del pla (article 37 del Reial decret 395/2007). Els centres d'impartició faran la selecció d'alumnes participants en aquests cursos.

  Un cop aprovat el Pla per la SGPAE, correspon als CNFPO, a les comunitats autònomes i a les direccions provincials del SPEE fer la programació, gravar els cursos PTF a l'aplicació corporativa, ja sigui de cessió d'ús o sistema propi, en la modalitat de gestió (05) Plans de treball. Un cop finalitzats els cursos, els correspon fer la liquidació en el termini màxim d'1 mes. Correspon a la xarxa de centres nacionals la selecció d'alumnes, la comunicació amb els seleccionats, impartir els cursos, el seguiment i l'avaluació de cadascuna de les accions formatives.

  Finançament del pla

  El SEPE finança a les comunitats autònomes la impartició de les accions formatives, així com el lliurament de la documentació i dels materials corresponents.

  Els cursos s'imparteixen a la xarxa CRN, per la qual cosa les despeses de transport, manutenció i allotjament per a formadors ocupats que participin en accions formatives seran imputats als costos directes de l'activitat formativa.

  Els docents funcionaris o laborals dependents de les comunitats autònomes i altres organismes oficials poden assistir als cursos en el marc d'una comissió de serveis a càrrec de la comunitat autònoma o de l'organisme del qual depenguin.

  Ajuts per a docents a l'atur

  Tipus d'ajuts a desocupats (Ordre TAS/718/2008, de 7 de març)

  Els formadors a l'atur que participin en les modalitats de formació recollides en aquesta ordre poden sol·licitar les beques i els ajuts previstos. La gestió i l'abonament d'aquestes beques i ajuts correspondran al SEPE i als òrgans competents de les comunitats autònomes, segons els seus respectius àmbits. La concessió és directa després de rebre la sol·licitud de l'alumne, sempre segons el procediment establert en el Reial decret 357/2006, de 24 de març.

  Beca per a docents amb discapacitat:

  Import: Quantia màxima de 9 € per dia d'assistència.

  Aquest import es pot incrementar fins en un 50% quan els destinataris de les beques pertanyin a col·lectius amb dificultats d'inserció importants i participin en programes específics d'itineraris de formació professional personalitzats.

  Requisits: Persones a l'atur amb discapacitat que participin en les modalitats de formació recollides en aquesta ordre, alumnes de programes públics de formació i ocupació regulats per una normativa específica i determinats col·lectius de desocupats que participin en itineraris de formació professional personalitzats en el marc dels programes concrets previstos en l'article 22 d'aquesta ordre.

  Documentació: Acreditar la discapacitat mitjançant una certificació emesa per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) o pel servei pertinent de la comunitat autònoma.

  Ajut de transport públic urbà:

  Import: Quantia màxima d'1,5 € per dia d'assistència.

  Requisits: Persones a l'atur que facin servir la xarxa de transport públic per anar als cursos de formació.

  Documentació: L'administració pública responsable d'abonar l'ajuda en determinarà la quantia i el sistema de justificació.

  Ajut de transport amb vehicle propi:

  Import: Quantia màxima per dia d'assistència de 0,19 € per quilòmetre.

  Requisits: Absència de mitjà de transport públic entre el domicili de l'alumne i el centre o impossibilitat de compatibilitzar-lo amb l'acció formativa perquè no té un horari regular.

  Documentació: Aquesta circumstància serà valorada per l'òrgan competent per abonar l'ajut.

  Ajut de manutenció:

  Import: Quantia màxima de 12,00 € per dia lectiu.

  Ajut d'allotjament i manutenció:

  Import: Fins a 80 € per dia natural més l'abonament dels bitllets del transport en classe econòmica dels desplaçaments inicial i final.

  Requisits: Quan, atesa la xarxa de transports existent, els desplaçaments no puguin fer-se diàriament abans i després de les classes. Aquesta circumstància serà valorada per l'òrgan de l'administració pública responsable d'abonar l'ajut.

  Documentació: La despesa real d'allotjament es justifica mitjançant el contracte de lloguer, la factura d'allotjament o qualsevol altre document acreditatiu.

  Quan els cursos siguin a distància, aquests ajuts només es lliuraran quan els participants hagin de traslladar-se a sessions formatives presencials.

  Els ajuts per satisfer les despeses de transport, manutenció i allotjament previstos en aquest article no es computen com a renda en el sentit indicat a l'article 215.3.2 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

  Ajuts a la conciliació:

  Import: 75% de l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples) diari per dia d'assistència.

  Requisits:

  • Tenir a càrrec menors de sis anys o familiars dependents fins al segon grau.
  • No haver rebutjat ofertes de feina adequades ni haver-se negat a participar en activitats de promoció, formació o reconversió professional en el termini d'un mes des de l'esgotament del subsidi d'atur o la prestació contributiva.
  • No tenir unes rendes, de qualsevol tipus, superiors al 75% de l'IPREM.

  En cas que el sol·licitant no disposi de rendes i tingui cònjuge, fills o persones grans incapacitades a càrrec seu, s'entén que compleix aquest requisit, sempre que la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar, inclòs el sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la integren, no superi el 75% de l'IPREM. A aquest efecte, es computa com a renda l'import dels salaris socials, les rendes mínimes d'inserció o els ajuts similars d'assistència social concedits per les comunitats autònomes.

  Documentació: establerta per l'administració pública competent.

  Despeses de transport, manutenció i allotjament per a persones ocupades

  Annex II Costos finançables i criteris d'imputació. 1. Costos directes de l'activitat formativa, apartat f, de les persones que participen en les accions formatives, amb els límits fixats a l'Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre, per la qual es revisa l'import de les despeses de transport i de les dietes a l'impost sobre la renda de les persones físiques dels ocupats.

   

  Criteris de selecció

  Els centres impartidores analitzen les sol·licituds per elaborar la llista de seleccionats, tenint en compte els criteris següents:

  • Es farà una preselecció només amb les sol·licituds degudament emplenades pel responsable de la comunitat autònoma de cada sol·licitant. La sol·licitud amb informe desfavorable o no emplenada, o amb falta de dades tècniques per ser valorada, quedarà desestimada.
  • Als cursos de perfeccionament tècnic només poden assistir formadors de formació professional.
  • Tindran preferència aquells formadors que imparteixin accions formatives actualment. Un altre col·lectiu preferent són els docents en atur a l'inici del curs
  • Adequació del contingut amb el perfil acadèmic i professional del sol·licitant.
  • Nombre total de cursos que imparteix en FPE i hores impartides en els últims cinc anys.
  • Idoneïtat de l'itinerari professional del sol·licitant amb l'acció formativa.
  • Es considerarà preferent un docent en actiu que no hagi assistit a cursos de perfeccionament tècnic l'any actual o en els dos últims anys.
  • No serà seleccionat un formador que en els 3 últims anys hagi fet cursos de contingut similar.
  • Només seran seleccionats alumnes que no hagin estat convocats en la mateixa data d'impartició per a un altre curs.
  • La selecció intentarà que la llista de convocats suposi un repartiment proporcional per col·lectius o els diferents centres, CA o entitats de FPE, i es respecti el principi d'igualtat d'oportunitats, igualtat de gènere i integració de les persones amb discapacitat, sempre que sigui possible.

  Per fer un seguiment adequat dels candidats seleccionats i constatar que el procés s'ajusta a la normativa, la Sotsdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació considera necessari rebre la llista dels seleccionats que han confirmat la seva assistència una setmana abans del començament de cada curs, enviant la llista de seleccionats confirmats a la bústia de correu electrònic perfeccionamiento.formadores@sepe.es

  Els formadors de FPE que sol·liciten aquests cursos podran consultar per Internet la situació de la seva sol·licitud. Si esteu seleccionat, si sou reserva i si no compliu els requisits, se us n'informarà uns quants dies abans de la data de començament del curs; si bé, els seleccionats i reserves seran avisats pel centre que imparteix el curs perquè confirmin la seva assistència. S'ha preparat un dispositiu d'SMS per comunicar-se amb els formadors seleccionats, tot i que el sistema està en fase de prova aquest any.

  Avaluació i diploma

  Avaluació dels cursos

  El SEPE fomentarà i garantirà la implantació de sistemes i dispositius de millora contínua de la qualitat als centres que imparteixin les accions formatives, a través de l'avaluació de la qualitat, i fixarà criteris i indicadors d'acord amb el "Qüestionari d'avaluació de qualitat" (Resolució de 4 d'octubre de 2007, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es publica el "Qüestionari d'avaluació").

  Els alumnes formats, els resultats i les anàlisis dels «qüestionaris d'avaluació de la qualitat» omplerts pels alumnes participants i pel coordinador del curs es podran registrar directament a l'aplicació Silcoiweb de perfeccionament tècnic en el termini d'una setmana des de l'acabament del curs. No cal enviar-los per correu postal.

  Diploma

  En el supòsits d'accions presencials, es considera que un alumne ha acabat el curs quan pot acreditar l'assistència al 75% de les hores lectives de l'acció formativa. Pel que fa a les accions formatives a distància, es considera que han acabat l'acció els alumnes que han fet, com a mínim, el 75% dels controls periòdics de seguiment de l'aprenentatge.

  Els formadors que hagin acabat un curs amb aprofitament rebran un diploma. En cas que no s'acabi el curs o no s'hi participi amb una motivació o actitud adequades, els formadors només rebran un certificat d'assistència.

  Aquest any l'emissió dels diplomes varia: des dels serveis centrals del SPEE, un cop el coordinador del curs hagi informat dels alumnes que han assistit al curs, generarà automàticament un document PDF amb el diploma, en què constarà el nom de cada alumne i la signatura escanejada del director general del SPEE. Correspon a les comunitats autònomes imprimir els diplomes, tramitar la signatura del director general de la comunitat en què s'imparteixi la formació i el lliurament posterior del diploma a la persona interessada.

  Termini, sol·licitud i tràmit

  Termini de sol·licitud

  Per tal de poder seleccionar adequadament els alumnes, només es tindran en compte les sol·licituds de cursos de perfeccionament que es formalitzin en l'aplicació informàtica els 30 dies previs a la data d'inici de cada curs.

  En línia des de la Seu electrònica

  Sol·licitud d'assistència a cursos